SANITAT VEGETAL | 29/09/2003  Ruralcat

Es retiren del mercat nous productes fitosanitaris que contenen determinades substàncies actives

A partir del 30 de setembre de 2003, nous productes fitosanitàris que continguin determinades substàncies actives seran retirats del mercat. Aquesta prohibició de productes és resultat del Desenvolupament de la Directiva 91/414/CE per la qual es crea la llista única europea de substàncies actives d¿ús fitosanitari.

Les susbtàncies actives que es retiren a partir del 30 de setembre d¿enguany són: benzoximat, butocarboxim, cianazina, clorfluazuron, clormefòs, diclofluanida, diclorprop, dimepiperat, dimetirimol, disulfon, endotal, etiofencarb, etion, fenotiocarb, fenpropatrin, fentiosulf, fentoat, flubenzimina, flucitrinat, fluosilicat de sodi, fonofòs, forat, fosmotion, fosfamidon, foxim, furatiocarb, heptenofòs, hidroxi-MCPA, isofenfòs, isopropiolan, isoxation, mecarbam, mefenazet, metil S demeton sulfona, metoprè, monocrotofòs, nabam, nitrotal isopropil, ofurace, ometoat, oxadixil, oxinat de coure, piraclofòs, pirifenox, propenofox, propoxur, protiofòs, quinalfòs, sulfotep, TCMTB, terbufòs, terbumetona, tetraclorvinfòs, tetrametrín, tiazopir, tiociclam, tiometon, tralometrín, triazofòs, triforina, vernolat. Aquestes substàncies s¿afegeixen a les ja retirades amb anterioritat: 2-aminobutà, ametrina, anilazina, arsenit sòdic, azaconazole, azinfòs-etil, benazolina, bendiocarb, benodanil, bioresmetrin, bromofenoxim, butaclor, butilat, clozolinat, DNOC, EPTC, fenvalerat, fenotrin, ferbam, lindane, metolaclor, monolinuron, paration-etil, permetrin, pirazofòs, piroquilona, profam, quintozè, tiocarbacil, tiofanox i zineb i les que es retiraran a partir del 31 de desembre de 2003 (veure document adjunt). Els agricultors han de ser conscients de la importància de respectar els terminis màxims d'utilització establerts per a cada producte, ja que, a part de les sancions que es poden posar per utilitzar o emmagatzemar productes no autoritzats, els productes vegetals tractats que es comercialitzin a partir de l'1 de gener de 2004, han d'estar totalment exempts de residus d'aquests productes per la qual cosa podran ser destruïts sense dret a indemnització.