ALIMENTACIÓ | 10/04/2015  RuralCat

Convocat el Premi al millor jove artesà alimentari innovador

Aquest premi està destinat als/a les joves artesans/anes alimentaris/àries de Catalunya, menors de quaranta anys, que disposin del carnet d'artesà alimentari i desenvolupin la seva activitat en una empresa artesanal alimentària. El termini de presentació de les candidatures finalitza el 2 de maig de 2015.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat la 13a convocatòria del Premi al millor jove artesà alimentari innovador corresponent a l’any 2015, que va crear el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), l’any 2003, per tal de guardonar l'esforç dels joves artesans alimentaris en la recuperació, la innovació, la diversificació, i el disseny de productes artesans i amb la finalitat de fomentar les següents actuacions:

  • recerca i desenvolupament de nous productes artesans alimentaris;
  • incorporació de noves tècniques en l'elaboració de productes artesans alimentaris;
  • millora de la imatge dels productes artesans alimentaris;
  • implantació de noves vies de comercialització dels productes artesans elaborats; i
  • recuperació i divulgació de productes artesans alimentaris tradicionals de Catalunya.

Aquest premi està destinat als/a les joves artesans/anes alimentaris/àries de Catalunya, menors de quaranta anys en l’any de la convocatòria, que disposin del carnet d'artesà alimentari, que desenvolupin la seva activitat en una empresa artesanal alimentària reconeguda per l’Administració, que hagin treballat de forma destacada en qualsevol de les actuacions descrites en el paràgraf anterior, i que, com a conseqüència d’aquestes, hagin obtingut resultats beneficiosos pel que fa a la qualitat, la bona imatge i la competitivitat de les produccions artesanes alimentàries.

La dotació del Premi és de 3.000 euros, amb un accèssit de 1.000 euros que es concedeix a la persona candidata que tingui més puntuació després de la premiada

Les candidatures seran examinades per la Comissió d'Artesania Alimentària, que actuarà com a jurat, seleccionarà la candidatura guanyadora i la proposarà al conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a la concessió corresponent.

El termini de presentació de les candidatures finalitza el 2 de maig de 2015.