INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 13/05/2021  Ruralcat

El DARP posa a disposició dels operadors agroalimentaris el formulari telemàtic de denúncia d’incompliments de la Llei de la cadena alimentària

Qualsevol operador pot presentar una denúncia per tal que el CadeCAT investigui els fets, i si s’escau, iniciï el procediment sancionador.

CadeCAT s’encarrega del control de les relacions comercials de la cadena agroalimentària establertes a Catalunya

La unitat CadeCAT (Cadena Alimentària de Catalunya) del DARP depèn de la Di­recció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries i s’encarrega del control de les relacions comercials de la cadena agroalimentària establer­tes a Catalunya d’acord amb els aspec­tes regulats per la Llei 12/2013, de 2 d’agost per a la millora del funcionament de la cadena alimentària.

El CadeCAT comprova al llarg de les diferents baules de la cadena agroalimentària l’existència i el contingut dels contractes de compravenda, els terminis de pagament (que han de situar-se dins dels 30 dies per a productes peribles i 60 dies pels altres productes agroalimentaris) i algunes pràctiques comercials abusives com seria la modificació unilateral de les clàusules del contracte per part d’un operador.

El controls del CadeCAT es poden executar d’ofici en base a possibles indicis o problemes estructurals del sector agroalimentari o a través dels trasllat d’expedients de l’AICA per raó de competència sancionadora o a partir de denúncies d’operadors agroalimentaris.

En relació a les denúncies, recentment s’ha posat a disposició dels operadors agroalimentaris el formulari telemàtic el qual permet denunciar les infraccions previstes a l’article 23 de la Llei 12/2013. Així doncs, qualsevol operador pot presentar una denúncia per tal que el CadeCAT investigui els fets, i si s’escau, iniciï el procediment sancionador. La denúncia pot ser presentada en nom propi o a través d’una organització representativa per mantenir l’anonimat.

Podeu trobar més informació sobre el CadeCat a l’enllaç següent: http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/cadena-alimentaria/control-contractes-alimentaris/.

Font: DARP