INNOVACIÓ | 16/07/2021  Ruralcat

Obert el procés participatiu per a l’elaboració del Pla estratègic de recerca, innovació i transferència agroalimentària de Catalunya 2021-2030

La plataforma participa.gencat.cat és l’espai habilitat per canalitzar les propostes, que es poden formular mitjançant un formulari o bé mitjançant propostes obertes fins el proper 15 de setembre de 2021.

L’objectiu del PRITAC 2030 és millorar el sistema d’innovació agroalimentari, forestal i marítim

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla estratègic de Recerca, Innovació i Transferència agroalimentària de Catalunya 2013-2020, un programa d’actuacions interdepartamentals per a l’impuls de la recerca, el desenvolupament i la innovació al servei del sector agroalimentari. Per donar continuïtat  a aquesta línia de treball, actualment s’està elaborant el Pla estratègic 2021-2030 (PRITAC 2030) per millorar el sistema d’innovació agroalimentari i la seva capacitat de resposta als seus reptes i estratègies.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha iniciat el procés de participació pública per elaborar el PRITAC 2030. L’objectiu d’aquest procés participatiu és informar a la ciutadania de quins són els objectius estratègics i les mesures proposades al document, i rebre propostes que permetin completar-les i adaptar-les a les necessitats exposades per les persones participants.

Es proposa estructurar el debat al voltant de tres eixos, que coincideixen amb els tres objectius estratègics del PRITAC 2030: Governança i cooperació del sistema RDI; Captació i distribució més eficient de recursos humans i materials i Impacte transformador de la recerca, la innovació i la transferència en la societat.

La plataforma participa.gencat.cat és l’espai habilitat per canalitzar les propostes, que es poden formular mitjançant un formulari o bé mitjançant propostes obertes fins el proper 15 de setembre de 2021. Els impactes del procés participatiu es difondran en aquest portal mateix. Les aportacions rebudes seran valorades per l’equip redactor del PRITAC 2030, i les que siguin avaluades positivament s’incorporaran al Pla. El procés participatiu acabarà amb un retorn a la ciutadania per explicar quines aportacions han estat incorporades i quines han estat desestimades, amb una explicació sobre els motius de la seva inclusió o exclusió.

Es preveu que, un cop acabat aquest procediment i incorporades les diferents aportacions, el PRITAC 2030 pugui ser presentat al Consell Català de la Innovació Agroalimentària, l’òrgan del Govern de la Generalitat de Catalunya que vetlla per la implementació, l’impuls i la coordinació d’actuacions relacionades amb l’R+D+I agroalimentària, forestal i marítima. Si aquest òrgan ho estima oportú, s’elevarà al Govern per a la seva aprovació definitiva.

L’objectiu del PRITAC 2030 és millorar el sistema d’innovació agroalimentari, forestal i marítim i la seva capacitat de donar resposta als seus reptes i estratègies, i potenciar, afavorir o materialitzar una contribució bidireccional tant des del sector agroalimentari- forestal-marítim cap el reptes del sistema de coneixement, com a la inversa.

Per assolir aquest objectiu, s’han definit tres objectius estratègics de transformació del sistema. La forma de materialitzar operativament aquests objectius estratègics es proposa que sigui mitjançant 10 objectius operatius i 46 actuacions. Els 10 objectius operatius són: la millora de la governança del sistema, el foment de la col·laboració, les agendes compartides, la participació de la ciutadania en la definició del model /polítiques i projectes, la capacitació i captació de talent, el foment de l’emprenedoria, l’increment dels recursos destinats a la RDI, la projecció internacional del sistema RDI català, la RDI com a motor de transformació del sector, la RDI com a motor de transformació del territori, l’enfoc de tecnologies emergents cap al sector agroalimentari, i la transformació digital.

Font: DACC