RAMADERIA | 29/07/2021  Ruralcat

Les Oficines Comarcals del DACC han iniciat les actuacions per actualitzar les dades de les naus de les granges catalanes al GTR

L'objectiu d'aquesta actuació és procedir a informatitzar, per naus, les dades de capacitats de les explotacions al Registre d'explotacions ramaderes.

Es prioritzarà l’actualització de les dades de les naus a les explotacions porcines existents amb capacitat superior a 120 UGM

Amb l’entrada en funcionament del Mòdul de Registre d’Explotacions Ramaderes (RER) en el Sistema GTR (Gestió Telemàtica Ramadera), s’ha introduït el concepte de “nau” o “recinte” en la taula de capacitats de les diferents espècies presents en una explotació ramadera. El concepte de “nau” o “recinte” fa referència a la construcció, edificació o espai físic en el qual s’ubiquen, pernocten i/o s’alimenten els animals presents a l’explotació.

En cas que l’Oficina comarcal no disposi de la informació actualitzada, ja sigui consultant les memòries presentades en el seu moment o per altres fonts, es sol·licitaran les dades a la persona titular o el/la representant, o a l’empresa integradora en cas que estigui integrada o per qualsevol altre mitjà que cregui convenient. Un cop fetes les comprovacions corresponents es procedirà a actualitzar les dades de les naus al GTR.

Tant les persones titulars de les explotacions ramaderes com les empreses integradores poden informar d’aquestes dades mitjançant un model que, degudament emplenat, es pot presentar via correu electrònic a les bústies Oficines comarcals del àmbit territorial de l’explotació.

Per últim, destacar que es prioritzarà l’actualització de les dades de les naus a les explotacions porcines existents amb capacitat superior a 120 UGM, atès que per donar compliment a la normativa vigent d’ordenació de les explotacions porcines les persones titulars hauran de comunicar al GTR  les Millors Tècniques Disponibles (MTD) aplicades a la seva explotació per naus el proper 1 de gener de 2022.

Font: DACC