FORESTAL | 24/07/2015  DARP

Acorden la creació del clúster de la biomassa a Catalunya

Representants del Govern, l'ICAEN i el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya han signat el protocol d'acord per la constitució del clúster de la biomassa a Catalunya, que es produiria durant la tardor d'enguany.

S'ha signat a Manresa el protocol d'acord per la constitució del clúster de la biomassa a Catalunya. Font: DARP

S'ha signat a Manresa el protocol d'acord per la constitució del clúster de la biomassa a Catalunya. Font: DARP

A finals de 2012, el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) va encarregar un estudi estratègic sobre el sector forestal i de la transformació de la fusta de Catalunya, que en les seves conclusions va recomanar la creació d’un clúster de la Biomassa a Catalunya.

El 2014, el Govern de la Generalitat va aprovar l'Estratègia catalana per promoure l'aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola, que en coherència amb el Pla General de Política Forestal de Catalunya 2013 – 2020 i el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012 - 2020 (PECAC), té com a objectiu definir un model per a l’ús sostenible de la biomassa a Catalunya. En aquest sentit, s’ha posat en marxa el portal www.biomassacat.cat, que aplega informació d’interès tant per a les empreses i professionals del sector com per als usuaris.

El primer any d’aplicació de l’Estratègia catalana de la biomassa s’ha tancat un increment del 35% en l’ús dels biocombustibles sòlids, la instal·lació de més de 500 calderes de biomassa i la reducció de més 53.500 tones de gasos causants de l’efecte hivernacle.

Des de finals de 2013, un grup d’empreses representatives del sector de la biomassa a Catalunya han estat treballant per definir l’abast, les prioritats i el funcionament d’una agrupació sectorial d’empreses i institucions.

Aquesta iniciativa està impulsada pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, compta amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i del Departament d’Empresa i Ocupació, que també li donarà recolzament per guanyar dimensió i integrar-se, en el futur, en el programa Catalunya Clústers. L’agrupació d’empreses i institucions tindrà com a objectius principals reforçar la competitivitat de les empreses del sector de la biomassa a Catalunya a partir dels seus reptes estratègics, definir i posar en marxa un pla d’accions amb projectes concrets, establir mecanismes de dinamització del mercat local de biomassa i fer que el clúster sigui sostenible a llarg termini i que integri tots els agents de la cadena de valor.

Com a resultat dels treballs fets fins al moment entre les diferents empreses, agents i els dinamitzadors de les activitats, també s’ha considerat convenient l'existència d’un grup tractor d’empreses del clúster que lideri i dediqui temps en els primers dos anys d’arrencada del clúster per consolidar-lo de cara al sector i la resta d’agents implicats. Es preveu la constitució formal del clúster (en modalitat d’associació empresarial innovadora sense afany de lucre) durant la tardor d'enguany.

La valoració energètica de la biomassa és clau per garantir un aprofitament sostenible dels recursos forestals, fomentar la prevenció d’incendis, afavorir la creació de llocs de treball locals i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. Per tal de garantir un mercat de la biomassa a Catalunya que sigui potent i autòcton, és important que hi hagi indústries productores de biocombustibles sòlids (pèl·lets, estelles, briquetes,...), i empreses tecnològiques i de serveis especialitzades en l’aprofitament energètic d’aquest recurs.