| 12/10/2002  Ruralcat

Reforma de la PAC: repercussions pel sector agrari català

Jordi Peix, assessor del Conseller d¿Agricultura, analitza en aquesta col·laboració la revisió a mig termini de la PAC. La Comissió Europea va presentar la primera proposta de revisió el juliol de 2002 en base a l¿anàlisi de l¿evolució de la PAC des de la reforma de 1992. Peix revisa els objectius d¿aquesta proposta, els punts d¿acord a què s¿ha arribat finalment i les seves implicacions pel sector agrari català.

El 26 de juny el Consell de Ministres va arribar a un acord sobre el document de compromís per a la revisió intermèdia de la PAC. Aquest compromís matisa la proposta inicial de la Comissió, que va sorprendre quan va ser presentada, ja que representava una profunda reforma de la PAC existent. L¿objectiu fonamental de la proposta és reduir la incertesa dels agricultors mitjançant intruments de política agrària de llarg termini que permetin afrontar l¿ampliació de la UE i no s¿hagin de revisar contínuament per les negociacions amb l¿Organització Mundial de Comerç. Mentre es concreten els acords adoptats en els reglaments específics de cada sector, Jordi Peix exposa els principals punts tractats agrupats en els següents blocs: A.- Mesures sectorials Ajuts directes per aproximar els preus de la UE al preu mundial. · Reducció del preu d¿intervenció i augment dels ajuts directes en el següents sectors: arròs, llet i conreus herbacis. · Nous pagaments específics pels següents conreus: proteaginoses, conreus energètics (crèdit CO2), i fruits secs. B.- Desconnexió i ajut únic d¿explotació Els ajuts passen del producte al productor en els següents conreus: herbacis, arròs, llavors, farratges dessecats, oví i cabrum, llet i boví de carn. C.- Modul·lació Afecta a tots els ajuts directes que es reben a la UE amb l¿objectiu de potenciar el segon pilar de la PAC: el desenvolupament rural. D.- Mesures de desenvolupament rural Pretenen facilitar el pas cap a una agricultura sostenible i orientada cap el mercat amb indemnitzacions compensatòries per la Xarxa Natura 2000, ajuts per adaptació a la normativa de salubritat d¿aliments, sanitat vegetal i benestar animal, mesures agroambientals, incorporació de joves, certificació i promoció de productes de qualitat alimentària i auditories de qualitat agrícola. En les seves conclusions, Jordi Peix destaca la reformulació que s¿ha fet de la proposta inicial i els elements innovadors que s¿han introduit: desconnexió, modul·lació i noves possibilitats pel desenvolupament rural, incorporació de joves i modernització. Sectorialment l¿impacte d¿aquesta revisió a l¿agricultura catalana queda matisat pel fet que els productes que aporten el 80 % de la Producció Final Agrària no reben ajuts directes. Globament es valora aquesta revisió com una oportunitat perduda per apropar els ajuts a la defensa de les explotacions professionals agràries i de la millora de les seves estructures.
El més llegit

S’amplien els terminis de presentació de la sol·licitud única i els ajuts associats al contracte global d’explotació fins el 31 de maig

El projecte LIFE AGRICLOSE es suma a la Setmana Internacional del Compost (ICAW)

El DARP actualitza els principals indicadors del sector agrícola de la campanya 2020