MAR | 22/12/2021  Ruralcat

Es publica l’estudi de la dimensió econòmica de l’economia blava a Catalunya 2021

L’objectiu d’aquest estudi és realitzar una aproximació del pes econòmic dels sectors vinculats a l’economia blava a Catalunya durant l’any 2018 mostrant també l’evolució respecte a l’any anterior.

Els sectors de l’economia blava a Catalunya van generar conjuntament un volum de negocis de 22.763,1 milions d’euros al 2018

L’estudi L’economia blava a Catalunya. La dimensió econòmica del sector 2021 ha estat elaborat pel Centre de Recerca en Economia i Desenvolupament Agroalimentari CREDA UPC-IRTA, a petició del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural a través de la Direcció General de Política Marítima Pesca Sostenible.

Aquest treball utilitza com a principal referència metodològica l'informe "The EU Blue Economy Report (EUBER)" publicat anualment per la Comissió Europea, el qual aporta els fonaments metodològics d'estimació a nivell estatal.

Segons l'estudi, els sectors de l’economia blava a Catalunya van generar conjuntament un volum de negocis de 22.763,1 milions d’euros al 2018, un 1,4% superior a l’any anterior. Aquesta dada representa un 5,1% del valor de la producció a Catalunya per a l’any 2018. Els sectors van generar un valor afegit brut de 6.875,5 milions d’euros, un 3,5% superior a l’any anterior. Aquesta dada representa un 3,1% del Valor Afegit Brut a Catalunya per a l’any 2018.

L’economia blava engloba 201.603 persones ocupades directes, un 1,4% més que l’any anterior, que representa un 5,4% del total de persones ocupades a Catalunya per a l’any 2018. Els principals subsectors a Catalunya són el turisme marítim, 72% del VAB i 82% dels ocupats; les activitats portuàries, 10% del VAB i 4% dels ocupats; recursos marins vius, 9% del VAB i 8% els ocupats; transport marítim, 7% del VAB i 5% dels ocupats; i construcció Naval, 1% del VAB i 1% dels ocupats.

El sector de la pesca marítima i l’aqüicultura a Catalunya va comptar al 2018 amb un volum de negocis de 166,6 milions d’euros, un Valor Afegit Brut (VAB) de 77,5 milions d’euros i uns 3.346 persones treballadores. El volum de negoci aqüícola a Catalunya es divideix en Continental (11%) i marina (89%). D’aquesta última el 86% de la producció, es concentra en Peixos que inclou l’ engreix de tonyina vermella, el 13% en mol·luscs i el 1% restant en plantes aquàtiques.

Pel que fa al subsector de processament i distribució, el volum de negocis va ser de 4.347,9M€. El valor afegit de 541,4M€ i l’ocupació de 12.760 persones. Aquest sector va tenir, de 2017 a 2018, una evolució negativa amb una caiguda de l’8% del valor afegit, 6% a l’ocupació i 5% del volum de negocis. El principal subsector afectat va ser la indústria del peix (-23% del VAB; -22% de l’ocupació i -28% del volum de negocis).

Per últim, pel que fa al turisme marítim, el valor afegit va ser de 4.856M€. L’ocupació de 169.686 ocupats. El volum de negocis d’aquest sector va representar 14.084M€. Aquest sector va tenir una evolució positiva durant 2018, amb un creixement de l’3,3% (VAB, ocupació i volum de negocis).

Font: DACC