AJUTS | 23/12/2021  Ruralcat

Convocats els ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal corresponents al 2022 per 2 milions d’euros

Els ajuts volen promoure l’ús sostenible dels productes fitosanitaris i el foment de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques alternatius, com ara els mètodes no químics.

Els ajuts serviran també per donar suport econòmic directe a les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV)

El DACC ha convocat els ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal per al 2022 per un import de 2.000.000 euros.

Els ajuts tenen per objectiu facilitar l’assessorament tècnic als agricultors i viveristes en la gestió integrada de plagues i tots aquells serveis en matèria de sanitat vegetal adreçats a la millora de la prevenció i lluita contra les plagues, les malalties i les males herbes.  Els ajuts serviran també per donar suport econòmic directe a aquelles Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) que col·laboren amb el Servei de Sanitat Vegetal en les campanyes oficials de prospecció de plagues i en assaigs per millorar i implementar tècniques alternatives a l’ús de plaguicides químics.

L’assessorament en la Gestió Integrada de Plagues i en la utilització de sistemes de lluita alternatius a la lluita química que promouen les ADV esdevé un element imprescindible per a la prevenció de plagues, malalties i males herbes, tenint en compte el medi ambient i la salut humana dins d’un context d’agricultura sostenible.

El suport i el foment a les ADV és una de les prioritats del Departament en matèria de sanitat vegetal. La feina especialitzada que requereix la sanitat vegetal necessita coneixements tècnics profunds i experiència contrastada, la qual cosa s’aconsegueix a través de la formació constant i el treball de camp, que permet un acostament molt proper als problemes reals dels conreus i una gestió directa en l’explotació.

Els períodes d'execució de les actuacions objecte dels ajuts comprenen des de l'1 de gener fins al 31 de desembre de 2022 per a les actuacions de prevenció, control i eradicació de malalties i plagues vegetals i, en el cas que se sol·liciti per a l'any 2022, des de la presentació de la sol·licitud fins al 31 de desembre de 2022 per a les actuacions base d'assessorament en Gestió Integrada de Plagues.

El termini de presentació de les sol·licituds serà d'un mes que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Els ajuts concedits es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts , fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: DOGC

Informació relacionada