DONES | 12/01/2022  Ruralcat

El DACC publica una enquesta per a rebre propostes per a l’elaboració del Programa de Dones 2021-2025

A banda d’aquest procés participatiu, adreçat a tota la ciutadania, s’han dut a terme diversos grups de treball per a la recollida de propostes sobre les prioritats que hauria d’incloure el Programa de Dones.

El Programa de Dones 2021-2025 s’està elaborant des de la ferma voluntat política i tècnica d’incorporar la transversalitat de gènere i l’empoderament de les dones en les polítiques del DACC

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Acció Rural (DACC) vol continuar fomentant la igualtat efectiva entre dones i homes a través de l’elaboració del Programa de Dones 2021-2025, que ha de ser l’eina de treball que permeti assolir majors quotes d’equilibri entre dones i homes en tots els àmbits competencials implicats. 

El procés d’elaboració del Programa de Dones 2021-2025 es divideix en tres fases: la de diagnòstic, participació i redacció.  

En el marc de la fase de participació s’ha posat a l’abast de la ciutadania, a través del portal Participa.gencat.cat, un qüestionari amb l’objectiu d’informar a la ciutadania de quins són els grans blocs d’actuacions prioritàries proposades al Programa de Dones del DACC, i rebre propostes que permetin completar-los i adaptar-los a les necessitats exposades per les persones participants.

Per tal d’estructurar la recollida d’informació i les propostes, l’enquesta s’ha dividit en tres grans blocs de continguts: un primer bloc sobre l’evolució de la situació de les dones del món rural i marítim a Catalunya en els darrers cinc anys, un segon sobre les barreres que dificulten la seva presència i participació activa en els sectors que ens ocupen i, per últim, un seguit de qüestions sobre les actuacions que podrien contribuir a millorar la seva situació.

A banda d’aquest procés participatiu, adreçat a tota la ciutadania, s’han dut a terme diversos grups de treball per a la recollida de propostes sobre les prioritats que hauria d’incloure el Programa de Dones. Aquests grups de treball han estat:

Xarxa de dinamitzadores del DACC: articulada bàsicament a les oficines comarcals, és l’encarregada de detectar les necessitats de les dones en el territori, proposar actuacions per cobrir aquestes necessitats i fer-ne el seguiment.

Grup de Treball de Transversalitat de Gènere (GTTG) del DACC: integrat per representants del conjunt d’unitats directives del DACC, és l’òrgan encarregat de la formulació i el seguiment del Programa. Aquestes unitats estan implicades plenament en la formulació del Programa, despleguen les actuacions acordades anualment i en fan el seguiment, i són l’enllaç amb les entitats públiques del Departament a les quals estiguin vinculades per raó de les matèries. 

Consell Assessor de Dones del Món Rural i Marítim: òrgan col·legiat adscrit al DACC, creat per Acord GOV/38/2019, de 5 de març. Vol ser un mecanisme estable de relació, interacció i sinergia amb les associacions civils de dones del sector, amb l’objectiu d’assolir fites comunes com el d’impulsar actuacions que afavoreixin el desenvolupament de les dones en el medi rural i marítim, o incrementar la seva participació en espais públics i de presa de decisions en els àmbits sindical, professional, cooperatiu i polític.

El Programa de Dones del DACC 2021-2025 s’està elaborant des de la ferma voluntat política i tècnica d’incorporar la transversalitat de gènere i l’empoderament de les dones en les polítiques del DACC, amb la finalitat de continuar impulsant millores per a les dones que viuen i treballen en els entorns rural i marítim de Catalunya. Aquest instrument es dividirà en dos grans blocs d’accions. El primer bloc recollirà les accions prioritàries destinades a millorar la presència i la participació de les dones a les activitats promogudes pel DACC mentre que el segon bloc aplegarà les accions prioritàries destinades a assolir una major transversalització de la perspectiva de gènere en el si del DACC.

La nova edició del Programa, el tercer impulsat pel DACC, dona resposta, a més, a la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes, que en el seu article 50 insta el Govern de la Generalitat a posar en valor la funció de les dones com a eix estratègic per al desenvolupament rural, a vetllar per la presa de decisions de les dones com a mesura per a lluitar contra la despoblació, l’escassa presència de dones i l’empobriment t en l’àmbit rural, i a fer efectiva la transversalitat de la perspectiva de gènere fent valer les aportacions de les dones en les polítiques agrícoles, ramaderes, agroalimentàries, forestals i pesqueres. S’assumeix d’aquesta manera que les dones que viuen en el medi rural i pesquer constitueixen una prioritat d’acció, atès el seu major risc de vulnerabilitat, i s’insta a promoure l’adequat desenvolupament de llurs condicions socioeconòmiques.

El nou Programa no parteix de zero. Com s’ha dit, és la tercera eina d’aquesta mena que el DACC posa en marxa. Per a l’elaboració del Programa de Dones 2021-2025 s’ha pres com a base el Programa de Dones del Món Rural i Marítim (PDMRM) 2016-2020 i la seva avaluació. Però també s’han tingut en compte altres estratègies del DACC, com ara el Programa de Desenvolupament Rural, l’Agenda Rural de Catalunya, el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya i l’Estratègia d’Impuls a l’economia verda i a l’economia circular, entre d’altres.

Font: DACC