AJUTS | 06/11/2015  ICAEN

Es convoquen nous ajuts per a la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica

S'ha publicat al DOGC la Resolució EMO/1986/2015 per a la concessió de subvencions per a la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica en el marc del Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020).

S’hi poden acollir projectes i actuacions que s’hagin realitzat o es realitzin dins el territori català i que responguin a alguna de les línies d’actuació següents:

 

EdRR. Estacions públiques de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics

 

L’Institut Català d’Energia (ICAEN) dóna suport amb 200.000€ a la instal·lació d’infraestructures de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics.

L’ajut serà del 85% del cost elegible (màxim de 25.000 € per estació de recàrrega), i del 70% per estació de recàrrega ràpida ubicades en vies de pagament de peatge.

Entre les sol·licituds rebudes s’escolliran les millors segons els criteris publicats, dels quals els més destacats fan referència a la promoció de projectes integrals en zones prioritàries:

  • Projectes que generin una alta densitat territorial d’EdRR (p.e. projectes de 3-5 EdRR).
  • Projectes en vies ràpides i/o corredors de gran mobilitat o en nuclis altament poblats amb potencial desenvolupament de mobilitat elèctrica.
  • Projectes amb EdR de GNV o GLP associats.
  • Projectes que incentivin activitat econòmica.

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta línia d’ajuts és de l’1 d’octubre de 2015 fins el 4 de desembre de 2015, o fins que s’exhaureixi el pressupost disponible.

Amb aquests ajuts es pretén promocionar l’ampliació d’estacions de recàrrega ràpida arreu del territori, dotant les principals ciutats i vies d’estacions de recàrrega pública de 50kW i eliminant així una de les principals barreres per a l’impuls de les vendes de vehicles elèctrics.

 

AME. Adquisició de motocicletes i ciclomotors elèctrics

 

Amb un pressupost disponible de 200.000 €, aquesta línia ofereix ajuts per a la compra de motocicletes i ciclomotors elèctrics tant per a famílies com per a flotes de vehicles.

Els ajuts suposaran:

  • Per a flotes (fins a 25 vehicles): ajut del 30% del cost d'adquisició, màxim 2.000€ per motocicleta (L3e, L4e i L5e) i 1.000€ per ciclomotor (L1e, L2e).
  • Per a famílies (1 per beneficiari) ajut del 20% del cost d'adquisició, màxim 1.500€ per motocicleta (L3e, L4e i L5e) i 750€ per ciclomotor (L1e, L2e).

El cost elegible serà el de l’adquisició de la motocicleta o ciclomotor elèctric sense extres ni accessoris.
El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta línia d’ajuts és de l’1 d’octubre de 2015 fins el 20 de novembre de 2015, o fins que s’exhaureixi el pressupost disponible.

Amb aquest ajut es vol incentivar la mobilitat elèctrica tant entre la ciutadania com en entitats municipals i empreses que disposin de flotes de vehicles i que aposten per la mobilitat eficient.

 

ISO. Implantació de la norma ISO-50.001 relativa a Sistemes de Gestió Energètica

 

Aquesta línia ofereix 200.000 € per a projectes d’implantació i primera certificació de la norma internacional ISO-50.001 a empreses de qualsevol sector, inclosos els serveis logístics i de transport.

L’ajut serà del 40% del cost de la implantació del sistema de gestió realitzada per una empresa externa i el cost de la primera certificació amb màxim de 3.000€ per sol·licitud.

El cost elegible serà el de la implantació del sistema de gestió realitzada per una empresa externa i el cost de la primera certificació.

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta línia d’ajuts és de l’1 d’octubre de 2015 fins el 20 de novembre de 2015, o fins que s’exhaureixi el pressupost disponible.

Aquesta línia es convoca per ajudar a cobrir la diferència de costos entre un sistema de gestió energètica certificat i un que s’implanta sense una metodologia comprovada i el suport d’un auditor extern amb experiència en la certificació d’altres normes relacionades amb l’energia.

 

AEPIME. Impuls a les auditories energètiques en les PIMES del sector alimentari i químic

 

Es destinen 290.000 € per a projectes d’auditories energètiques que examinin i proposin millores en relació a la substitució de fonts energètiques, als usos energètics i als productes o serveis generats, en establiments ubicats a Catalunya.

Aquests ajuts representaran el 35 % del cost de l’auditoria energètica amb un màxim de 3.000€/planta.
Els destinataris són empreses privades del sector alimentari (Codi Català d’Activitat Econòmica, divisió 10 i 11) i del sector químic (Codi Català d’Activitat Econòmica, divisió 20 i 21) amb un consum energètic superior o igual a 500 MWh/any. Exclou les empreses obligades a fer-la.

S’estima que unes 100 plantes manufactureres de consum anual superior als 500MWh podran gaudir d’aquest incentiu.

El cost elegible serà el de les auditories energètiques parcials o globals realitzades per una empresa especialitzada amb els continguts mínims de la UNE-EN 16247.

El termini de presentació de sol·licituds per a aquesta línia d’ajuts és de l’1 d’octubre de 2015 fins el 20 de novembre de 2015, o fins que s’exhaureixi el pressupost disponible.

Per tal que aquestes auditories energètiques es puguin incorporar al registre d’auditories energètiques que estableix la Directiva 2012/27/UE, per a les grans empreses, hauran de contenir els continguts mínims especificats en la normativa UNE-EN 16247. D’aquesta manera s’afavoreix el desenvolupament d’un mercat fiable d’auditors i gestors energètics.