MAR | 03/05/2022  Ruralcat

El DACC elabora el Mapa dels hàbitats marins de Catalunya més complet i extens fet fins ara

El mapa abasta tot el litoral català, des de la línia de la costa fins la isòbata -50 m, i cobreix una zona d’actuació de 154.027 hectàrees.

Es donarà resposta al buit històric d’informació en l’àmbit marí de Catalunya.

La Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural i la Direcció General de Política  Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el Mapa dels hàbitats marins de Catalunya més complet i extens fet fins ara. El projecte, emmarcat en l’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030 i l’Estratègia marítima de Catalunya 2030, té un termini d’execució de tres anys (2021-2023) i un cost d’uns 3,7M€, que seran cofinançats en un 75% amb el Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP).

El mapa abasta tot el litoral català, des de la línia de la costa fins la isòbata -50 m, i cobreix una zona d’actuació de 154.027 hectàrees.

Aquestes bases cartogràfiques digitals oficials de referència donen el coneixement necessari per contribuir a conservar el medi marí. En aquest sentit, són diverses les aplicacions que pot tenir el projecte. Entre aquestes, destaquen la millora de la informació i gestió que cal reportar a la Comissió Europea dels espais naturals protegits de la xarxa Natura 2000, que a Catalunya representa al voltant de 85.000 ha marines, la contribució a les estratègies de prevenció i lluita contra les espècies invasores i a mesures d’adaptació al canvi climàtic.

Així mateix, serà de gran ajut en la planificació de l’espai marí i la gestió pesquera i d’altres activitats marítimes, com són els centres d’immersió o la nàutica recreativa, l’anàlisi dels efectes sobre els hàbitats d’interès pesquer de les instal·lacions i actuacions que es desenvolupen en el medi marí, la promoció i declaració de zones de protecció pesquera i el reforç de la funció d’inspecció.

El mapa també facilitarà informació bàsica per a la gestió integral de platges i zones dunars, dels sistemes de sanejament costaners i regulació de les autoritzacions d’abocaments a mar, la gestió del litoral en les autoritzacions dels serveis de temporada, les autoritzacions d’obres en domini públic maritimoterrestre, els dragats i abocaments de sorres a platges o en aigües someres, i en construccions d’infraestructures que requereixen l’ocupació dels fons marí.

El mapa respon a una reclamació històrica que permetrà a totes les unitats administratives amb competències en l’àmbit marí i marítim, planificar i fer una gestió sostenible dels usos i activitats que s’hi desenvolupen per assolir el bon estat ecològic.

Font: DACC