ESTADÍSTIQUES | 31/05/2022  Ruralcat

L'índex de preus percebuts agraris augmenta un 2,8% l’any 2021

El DACC ha publicat l’índex de Preus Percebuts Agraris de l’any 2021 als efectes de l’actualització de les rendes dels contractes de conreu

L’esmentat índex de preus percebuts agraris s'obté a partir de l'estadística de preus agraris.

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) ha publicat l’Índex de Preus Percebuts Agraris (IPPA) corresponents a l’any 2021 als efectes de l’actualització de les rendes dels contractes de conreu.

La Llei de contractes de conreu estableix que la renda dels contractes s’actualitza cada any agrícola d’acord amb l’índex de preus percebuts agraris que el Govern ha de publicar anualment en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), o bé d’acord amb el sistema que fixin les parts.

L’esmentat índex de preus percebuts agraris s'obté a partir de l'estadística de preus agraris, estadística d'interès de la Generalitat de Catalunya regulada per la Llei d'estadística de Catalunya; i forma part del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, aprovat per la Llei 5/2016, de 23 de desembre, de conformitat amb la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya.

Així, l'índex de preus percebuts agraris corresponent a 2021 a efectes de l'esmentada actualització és el següent:

 

Classe d’índex

Valor anual 2020 (2015=100)

Valor anual 2021 (2015=100)

Percentatge de variació 2021/2020

Productes agrícoles

111,21

123,99

11,49

Productes ramaders

108,75

107,70

-0,97

Índex general

109,49

112,60

2,84

 

Aquest és l’informe destacat del darrer butlletí de Novetats Estadístiques que edita setmanalment el DACC amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: DACC