Articles

ARTICLE TÈCNIC | 01/12/2020  Carles Pedrós

Manteniment d’una instal·lació de reg enfront de les gelades

L’aigua, quan es congela, augmenta de volum i pot produir ruptures o deformacions en les instal·lacions de reg i els seus components. L’objectiu principal del manteniment contra gelades és drenar les canonades i elements accessoris del reg per treure del seu interior l’aigua susceptible de poder-se gelar. Un altre objectiu és aprofitar aquest protocol per realitzar una neteja i manteniment més a fons aprofitant l’aturada i buidatge de la instal·lació de reg.

Sistema de reg congelat

Manteniment previ al tancament de la instal·lació

És recomanable que abans d’aturar la instal·lació es faci una neteja de les canonades per evitar que les partícules acumulades en elles es sedimentin al seu interior. Per això, amb la instal·lació en funcionament, procedirem a obrir una a una el final de cada línia (primària, secundària i terciària) fins que l’aigua surti neta, moment en el qual la tornarem a tancar i passarem a la següent. L’augment del cabal provoca un augment de velocitat en la conducció, que arrastra les partícules i sediments presents cap a fora.  

Si disposem de filtres autonetejants es pot realitzar una darrera neteja.

Finalitzada la neteja, es procedirà al tancament de vàlvula de pas de l’hidrant a la instal·lació i el capçal de reg. Igualment es tancaran les vàlvules de pas dels dipòsits fertilitzants a la xarxa de reg.

Manteniment del capçal de reg

Assegurades aquestes dues premisses, s’obriran totes les vàlvules de pas i de drenatge del capçal per afavorir el buidatge per gravetat de tota l’aigua continguda a les canonades, conductes i elements del capçal de reg. Les vàlvules per al control automàtic es deixaran en posició “open”.

Aquesta acció també despressuritza la instal·lació. Verificar que tots els manòmetres estan a pressió zero. 

El pas següent seria obrir, buidar, netejar i tornar a muntar tots els filtres.

En aquells punts del capçal de reg on pugui quedar aigua estancada és aconsellable evacuar-la obrint un element desmuntable (per exemple un filtre o un ràcord roscat) per afavorir la seva sortida en la mesura del possible. És especialment important en el cas dels solenoides on, si es considera oportú, es podrien buidar els microtubs.

Es aconsellable que les vàlvules de bola i de papallona (excepte hidrant) que siguin susceptibles de gelada es mantinguin parcialment obertes (angle de 45º) per afavorir la sortida de l’aigua confinada i evitar que es pogués gelar.  

Una darrera opció per a elements o sistemes que encara fossin susceptibles de danys per gelada és cobrir-los amb una manta tèrmica.

Opcionalment es poden retirar les bateries del programador.

Manteniment dels elements accessoris del capçal de reg

Retirar tots els manòmetres del capçal i posar un tap roscat en el seu lloc.

Drenar l’aigua de l’interior de les bombes d’impulsió d’aigua susceptibles de poder-se gelar. Procedir a la lubricació i verificació del nivell de fluids de tots els equips mòbils i de bombeig. 

Els dipòsits de fertilització, si estan buits, opcionalment es pot procedir a la seva neteja buidant el seu residu fora del capçal i la xarxa de reg.

Manteniment de la xarxa de distribució

Amb el programador parat i amb les vàlvules de sector obertes cal procedir a obrir els finals de línia (primària, secundària i terciària) fins que no surti aigua i llavors tancar. L’objectiu és que no quedi cap element aeri o superficial amb aigua en el seu interior.

Donat que l’hidrant està tancat, opcionalment cal valorar la opció de que les vàlvules de bola i papallona es quedin parcialment obertes. 

Protegir les ventoses per evitar l’entrada de petits animals o elements estranys.

Retirar tots els manòmetres (opcionalment les ventoses) i posar un tap roscat en el seu lloc.

Les tuberies de PVC que estiguin exposades a la radiació solar, i que no siguin resistents, és molt aconsellable mantenir-les pintades amb pintura blanca per a exteriors, sense dissolvents.  La parada hivernal és un bon moment per a repassar aquesta pintura. Les tuberies de polietilè negre toleren la radiació solar i són flexibles per adaptar-se als canvis de temperatura. 

Manteniment dels embassaments de l’explotació de reg

Un altre manteniment a tenir en compte és el dels embassaments propis, especialment per evitar la proliferació d’algues.

En aquest  sentit hi ha actualment diferents sistemes que poden passar per la utilització de diferents productes químics autoritzats (ex: sulfat de coure) o de tecnologies més respectuoses amb el medi ambient, com poden ser els sistemes d’ultrasons; o també s’ha provat l’ús de microorganismes que degraden la matèria orgànica.

En embassaments petits o amb poca superfície es pot plantejar el buidatge o neteja del fons de la bassa o inclús el cobrir-la per evitar la caiguda i entrada d’elements no desitjats.

Article extret d'Extensius.Cat.

Autoria:

Carles Pedrós

EA Tàrrega – Oficina del Regant