L’Escola agrària de Mas Bové, el centre especialitzat en la formació a distància

L’especialitat d’aquest centre ubicat a Constantí és la formació a distància (FAD), que planteja una formació orientada als alumnes basada en un aprenentatge real i significatiu.

Imatge EA Mas Bové

27/03/2020

L’escola agrària es troba situada a la Finca Mas Bové al terme municipal de Constantí, a la comarca del Tarragonès, i forma part de la xarxa d’escoles públiques que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) té arreu de Catalunya i que estan gestionades pel Servei de Formació Agrària (SFA).

El seu projecte de formació es fonamenta en la integració dels àmbits de la formació contínua i de la transferència tecnològica. La seva especialitat és la formació a distància (FAD), que neix  l’any 2004 quan, des del Servei de Formació Agrària, es vol donar un impuls a aquest tipus de formació per tal d’adaptar-se a les necessitats formatives del sector agroalimentari.

La FAD planteja una formació orientada als alumnes basada en un aprenentatge real i significatiu. No és una formació basada en l’autoaprenentatge sinó que es tracta d’una formació individualitzada, on l’alumne forma part d’una acció formativa que comparteix amb els seus companys d’aula i amb l’acompanyament d’un tutor/a. Els alumnes tenen accés en tot moment als materials d’estudi, de caràcter interactiu, i als recursos didàctics a través del portal RuralCat.

Els cursos van dirigits als empresaris del món agrari, forestal, rural i agroalimentari, tant per a aquells que inicien la seva activitat com per a aquells que cerquen evolucionar i/o actualitzar-se amb cursos de formació contínua.

“La FAD planteja una formació orientada als alumnes basada en un aprenentatge real i significatiu”

L’Escola també participa activament en la formació per a les persones joves que s’incorporen al sector agroalimentari i ramader a les comarques del Baix Camp, Alt Camp, Tarragonès, Conca de Barberà, Baix Penedès i Priorat. D’altra banda, des del curs escolar 2017-2018 l’escola va entrar a formar part del Projecte de Qualitat i Millora Contínua (PQiMC) de la xarxa d’escoles agràries, que té per objectiu ajudar els centres a dissenyar, implementar, avaluar i millorar contínuament els seus sistemes de gestió. Les metodologies utilitzades es basen en els principis de la gestió de la qualitat i d’acord amb models basats en normes internacionals (ISO 9001). L’objectiu final del projecte és assolir l’excel·lència a través de la millora dels processos, la satisfacció de l’alumnat i tots els agents implicats en el servei educatiu. 

Les instal·lacions i l’equip del centre

L’escola compta amb unes àmplies i modernes instal·lacions que s’adapten als requeriments tècnics i necessitats didàctiques dels alumnes. Disposa d’aules amb mitjans audiovisuals per impartir cursos i jornades tècniques, una sala d’actes equipada amb mitjans audiovisuals, una aula d’informàtica que dóna suport als cursos a distància (modalitat Internet) acollint els alumnes que volen realitzar una sessió inicial per conèixer l’entorn virtual del curs, una biblioteca (fructicultura, horticultura, floricultura, agrotecnologia, ramaderia, maquinària, gestió de l’empresa agrària, medi ambient, silvicultura, etc.), i un taller de maquinària agrícola equipat amb màquines i ormeigs necessaris per realitzar les sessions presencials dels cursos de formació contínua i cursos de formació a distància (regulació d’equips de tractaments fitosanitaris i de maneig de tractor i taller). 

L’equip docent del centre està format per 9 professors i dos membres del personal administratiu.

L’oferta formativa del centre

En formació a distància, per l’any 2020 s’ofereixen 29 cursos en 8 edicions diferents al llarg de l’any. Aquests cursos estan agrupats en les següents àrees formatives: de sanitat vegetal i ramadera, de producció agroalimentària, de benestar animal i ramaderia, d’agrotecnologia i l’àrea de gestió empresarial.

En  formació contínua, s’ofereixen 20 cursos per a professionals del sector dins els àmbits de la indústria alimentària i de procés, de producció agrària i de producció ramadera i benestar animal, entre d’altres. A més a més, hi ha programades per aquest curs 15 jornades de transferència tecnològica (PATT).

                             

“En formació a distància, per l’any 2020 s’ofereixen 29 cursos en 8 edicions diferents al llarg de l’any”

El director del centre, Jordi Canaldas, explica que la FAD (Formació Agrària a Distància) és “un model d’èxit molt ben estructurat”. Durant l’any 2019 han cursat estudis de formació a distància un total de 3.260 alumnes i 88 aules, i en xifres globals, des de que va iniciar-se el projecte FAD l’any 2006 ja han estudiat 40.000 alumnes. Des de que ha començat l’any, hi ha hagut més de 874 inscripcions corresponents a desembre i gener.

En formació contínua, al llarg de l’any 2019 han estudiat un total de 772 alumnes, 340 en cursos presencials o semipresencials i 432 en jornades de transferència tecnològica.

“Respecte al perfil del nostre alumnat, treballem per als empresaris del món agrari, forestal, rural i agroalimentari, tant per aquells que inicien la seva activitat com per a aquells que cerquen evolucionar i/o actualitzar-se amb cursos de formació” comenta Canaldas. “La nostra missió consisteix en garantir la qualificació professional de les persones que volen desenvolupar o desenvolupen  la seva activitat en el sector agroalimentari, mitjançant una formació que els faciliti la inserció en el món laboral i els capaciti per afrontar amb competitivitat la seva tasca com a professionals del sector” conclou.

                           

L’experiència al centre en primera persona

En Roger Catà va ser estudiant del cicle formatiu de “Cultius Intensius” a Mas Bové des del 2003 al 2005. Ara té 34 anys i viu a El Morell. És empresari i emprenedor, pagès de fruita dolça i gerent del Molí d’Oli Mas Montseny. Assegura que el seu pas pel centre li van servir per saber que es volia dedicar a l’agricultura. També li van oferir una bona base per cursar el cicle superior de Recursos Naturals i Paisatgístics i Enginyeria Agrícola a Lleida. A més, assegura tenir molt bons records de la formació rebuda: “Recordo que va ser una formació molt completa i variada, des de mecànica, regs i sòls a hortofructicultura, fructicultura o viverisme...Érem joves però ens va rebre un gran professorat”. De la seva feina actual, el que més li agrada és “dedicar-se a l’oli d’oliva, i llegir i conèixer altres productors amb qui compartir coneixements i experiències”.

Els reptes de futur

Quant als principals reptes que afronta el centre pels propers anys, Canaldas ho resumeix així: “En primer lloc, ens fixem en consolidar la formació agrària a distància com un projecte de servei, implementant innovacions pedagògiques en la formació que dur a terme l’escola i recolzant la línia de producció i actualització de materials didàctics. En segon lloc, hem de fer un esforç en la captació i fidelització de nous clients de formació contínua, així com potenciar la relació amb els grups d’interès. Tercerament, hem d’aconseguir realitzar cursos de formació contínua, tant presencial com semipresencial, que siguin d’interès per als joves agricultors, a través del treball en xarxa amb altres escoles del Servei de Formació Agrària. Finalment, implementar un sistema de gestió de qualitat i millora contínua, per tal d’assolir l’excel·lència a través de la millora dels processos”.