L’IRTA-CReSA, un centre de referència en sanitat animal

Aquest centre, ubicat al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra, desenvolupa des del 1999 programes de recerca i desenvolupament dins l’àmbit de la sanitat animal, a més d’assessorar i donar suport tecnològic a empreses del sector agroalimentari i administracions públiques.

Foto del centre IRTA-CReSA

01/05/2020

El Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) és un centre propi de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, constituït el 21 de desembre de 1999.

La recerca del CReSA s’emmarca dins de l’àrea de Producció Animal i el programa de Sanitat Animal de l’IRTA. Dins d’aquest programa, la recerca es classifica en tres subprogrames: Malalties endèmiques, Malalties exòtiques i Epidemiologia i anàlisi de risc.

L’objectiu del centre se centra a conèixer millor les malalties infeccioses que afecten els animals de granja, així com la fauna salvatge implicada en el manteniment i transmissió  d’algunes malalties. Els estudis es basen a desenvolupar models d’infecció animals, millorar les tècniques de diagnòstic i cercar teràpies i vacunes per millorar la salut dels animals i la qualitat dels productes destinats al consum humà. Al CReSA hi ha obertes diverses línies de recerca que treballen en conèixer millor els patògens i en desenvolupar vacunes i altres eines per lluitar contra aquests patògens. “És un camp amb un enorme potencial ja que la tendència en salut animal és la prevenció de les malalties més que el tractament. L’inconvenient és que el desenvolupament d’una vacuna és un procés llarg, que pot durar anys, i per tant en moltes de les malalties que ens ocupen,  cal un treball i un finançament constants durant temps per poder arribar a tenir una vacuna eficaç i segura” explica la cap del programa de Sanitat Animal de l’IRTA, la Dra. Natàlia Majó. El centre també transfereix al sector els avenços científics que assoleixen, presta serveis dins de l’àmbit de la recerca i el desenvolupament tecnològic, mitjançant programes concertats d'R+D, assessora i dona suport tecnològic a empreses del sector agroalimentari i a l’administració pública en l’àmbit de la salut animal i organitza programes de formació científica i tècnica.

“La tendència en salut animal és la prevenció de les malalties més que el tractament”

Majó comenta que hi ha molts tipus de malalties que poden afectar les nostres granges: “hi ha malalties que són rellevants perquè són endèmiques en el nostre país, com seria el cas de la circovirosi porcina o la bronquitis infecciosa en l’aviram, o malalties que són molt rellevants,  però que no estan presents a les granges del nostre país, com són les pestes porcines o la grip aviària. Al CReSA investiguem tant les malalties presents actualment com les que tot hi no ser-hi, hi ha el risc que en algun moment puguin afectar les explotacions ramaderes del país”. 

El programa de Sanitat Animal també vetlla per a la salut pública de les persones a partir d’estudis d’avaluació de risc de les malalties que es transmeten entre animals i les persones, les zoonosis, seguint el concepte de One Health o una sola salut. Aquest concepte és el d’una visió multidisciplinària de la salut en la qual s’integra el coneixement de les malalties animals, la salut humana i el medi ambient, i reconeix que la salut de les persones  està connectada amb la salut dels animals i del medi ambient. Es tracta d’un enfocament col·laboratiu, multisectorial i multidisciplinari amb l’objectiu d’aconseguir solucions òptimes per a la salut tenint en compte la interacció entre persones, animals, plantes i el medi. “És un concepte del qual es comença a parlar a principis del segle XXI i que cada cop agafa més força, perquè és clar que aquest tres àmbits estan interrelacionats. Per exemple, el fet que hi hagi canvis en la temperatura en una zona del planeta pot fer que apareguin vectors, mosquits, que abans no  eren presents en aquella zona i que puguin transmetre noves malalties tant a persones com a animals” explica Majó.

De fet, el CReSA és un dels centres referents en l’estudi i prevenció de malalties zoonòtiques, és a dir, aquelles malalties que es poden transmetre de forma natural, directament o indirecta, entre els animals i les persones  i que poden tenir conseqüències diverses, des de provocar malalties lleus i transitòries, fins a ser letals. En aquest centre de l’IRTA investiguen un bon nombre de malalties zoonòtiques com són la tuberculosi, les encefalopaties espongiformes, la salmonel·losi, la campilobacteriosi, la grip aviària, la malaltia del virus del Nil occidental, entre altres.

El centre s’ha convertit en un referent en la investigació i recerca en sanitat animal a nivell internacional i també ofereix suport a les institucions públiques, com el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) o l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE), a més de donar suport i assessorament a altres institucions i empreses del sector agroalimentari.

El programa de Sanitat Animal de l’IRTA

En l’àmbit de la Sanitat Animal, la recerca es canalitza a través de tres subprogrames. El subprograma de Malalties endèmiques inclou la patogènesi, epidemiologia i control d’infeccions provocades per virus porcins endèmics (circovirus porcins, coronavirus porcí), l’evolució viral, les infeccions respiratòries bacterianes, tant zoonòtiques com resistències antimicrobianes amb l’enfocament d’una sola salut, l’estudi de la tuberculosi i la microbiota, la salut intestinal i alternatives als antibiòtics.

En l’àmbit de les Malalties exòtiques, el centre estudia la patogènia i profilaxis de pesta porcina clàssica i d’infeccions per altres Pestivirus, la patogènia i profilaxis de la pesta porcina africana , els arbovirus i insectes vectors de malalties, la patogènia, diagnosi, i control d’infeccions virals en aus i  la patogènia i profilaxis d’infeccions per Coronavirus i també les malalties priòniques.

Per últim, el subprograma d'Epidemiologia i anàlisi de risc es centra en l’epidemiologia descriptiva i analítica, l’anàlisi de risc, els models de transmissió de malalties, la sociologia en la sanitat animal i la bioseguretat a les granges.

L’equip científic de CReSA està format per 37 professionals d’investigació de diferents àmbits, com immunologia, virologia, bacteriologia, parasitologia, patologia, epidemiologia i entomologia, 12 d’ells professorat adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i un adscrit al Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat.  A més, hi col·laboren 5 investigadors  post-doctorals, 20 estudiants de doctorat, 28 professionals tècnics de laboratori  i 20 professionals tècnics de suport, gestió i administració.

Una infraestructura única i singular 

El  CReSA es troba al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), al municipi de Cerdanyola del Vallès, des d’on es desenvolupa el programa de Sanitat Animal de l’IRTA en espècies terrestres.

Juntament amb el centre INIA-CISA de Madrid, conforma una infraestructura única i singular en l'àmbit de la bioseguretat, reconeguda pel Ministerio de Ciencia e Innovación. Tots dos centres són únics a Espanya perquè són les úniques infraestructures que tenen laboratoris i instal·lacions aptes per treballar tant a nivell in vitro com in vivo, amb petits i grans animals, en condicions de bioseguretat 3 (el nivell màxim, com l’Ebola, és el 4). Per tant, són centres únics que poden desenvolupar models animals amb malalties de grup de perillositat 3 com la grip aviària, els coronavirus, la tuberculosi, els prions responsables de la malaltia de les "vaques boges", virus de la grip, virus de la pesta porcina africana, virus transmesos per mosquits (mosquit tigre principalment), entre altres. 

L’IRTA-CReSA és un dels dos únics centres a l’estat amb laboratoris i estabulari per a petits i grans animals amb nivell de bioseguretat 3

Per una banda, el centre disposa d’una planta de laboratoris de nivell de bioseguretat 2 (717 m2), però la singularitat d’aquest  centre de l’IRTA és que disposa d’una Unitat d’Alt Nivell de Biocontenció  de 4.500 m2 que inclou sis laboratoris i 12 boxes experimentals independents que permeten treballar amb patògens de nivell 3 de bioseguretat, tant a nivell in vitro (amb cultius cel·lulars) com a nivell in vivo (inocular animals), ja que la Unitat disposa d’estabulari per allotjar-hi petits i grans animals, cosa que fa que aquestes instal·lacions siguin úniques a Catalunya. El caràcter independent de cada box permet realitzar diferents experiments simultanis en condicions adaptades a cada tipus d’experiment. Els boxes estan preparats per allotjar petits i grans animals, tant de granja (porcs, aus, vedells, ovelles, cabres i conills) com fauna silvestre, adaptant l’espai a les necessitats de cada espècie segons les normatives. El fet de poder fer models animals amb aquests patògens és clau, ja que els models són una de les diferents fases de desenvolupament tant de tractaments com de vacunes.

Cal dir que la infraestructura del centre té unes característiques arquitectòniques i funcionals reconegudes internacionalment per a la consecució de la bioseguretat i el manteniment d’un estatus de biocontenció segura. La finalitat principal és proporcionar un grau d’estabilitat més alt per evitar l’alliberament de qualsevol agent patològic exòtic o endèmic, emergent o reemergent tant a l’interior de les instal·lacions com al medi ambient.

Centre de referència internacional

Les característiques del centre i la seva capacitat d’experimentar amb Nivell de Bioseguretat 3 fan que el CReSA sigui un centre reconegut i obert a la comunitat científica per tal d’intercanviar coneixement científic, col·laboracions i realitzar projectes conjunts o fins i tot acollir grups de recerca d’altres centres que volen aprofitar la infraestructura.

La Unitat de Biocontenció del CReSA forma part de les Infraestructures Científiques i Tècniques Singulars d’Espanya (ICTS) per part del Ministerio de Ciencia e Innovación. El centre, juntament amb el Centro de Investigación en Sanidad Animal de l’INIA, ubicat a Valdeolmos (Madrid), conformen la Red de Laboratorios de Alta Seguridad Biológica (RLASB).

El centre també forma part de VetBionet, la Xarxa d’instal·lacions de biocontenció de recerca i experimentació amb malalties infeccioses animals i del projecte TransVac2, que està dissenyat per accelerar el desenvolupament de vacunes a Europa mitjançant la millora de la recerca i la formació, i també d’Infravec2, un projecte d'infraestructura de recerca internacional i interdisciplinari
que proporciona accés a productes i serveis sense cost per investigar els vectors d'insectes de malalties humanes i animals, inclosos els mosquits, la mosca de sorra i altres mosques.

Des del 2017, el CReSA és el primer centre de recerca de l’Estat Espanyol designat per l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) com a Centre Col·laborador per a la Recerca i control de malalties porcines emergents i reemergents a Europa, encapçalat pel Dr. Joaquim Segalés, i  Laboratori de Referència de l’OIE per Pesta Porcina Clàssica, dirigit per la Dra. Llilianne Ganges.

“Des de 2017, elCReSA és el primer centre de recerca de l’Estat Espanyol designat per l’Organització Mundial de Sanitat Animal (OIE) com a Centre Col·laborador per a la Recerca i control de malalties porcines emergents i reemergents a Europa”

Aquest centre propi de l’IRTA també és un dels membres de la Global Virus Network (Xarxa Global de Virus), una iniciativa fundada el 2011 com a defensa essencial i crítica contra les malalties víriques. A més, el passat mes de febrer es va crear la Red de Investigación de Sanidad Animal (RISA), que està coordinada per la Red de Laboratorios de Alta Seguridad Biológica (RLASB), de la qual el CReSA forma part. La xarxa compta amb la participació d’universitats i altres centre de recerca de tot l’àmbit espanyol amb l’objectiu de promoure la transferència tecnològica i la divulgació científica en sanitat animal.

Les línies d’investigació

El centre té diverses línies d’investigació en marxa, en col·laboració amb administracions públiques, institucions i empreses.

En concret, amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació l’entitat treballa per al Control i eradicació de tuberculosi bovina i caprina, el Pla de vigilància de la fauna salvatge, que té com objectiu conèixer la situació sanitària de la fauna salvatge a Catalunya, prevenir la disseminació de les malalties entre la fauna salvatge i la domèstica i protegir la salut pública.

També es treballa en el Programa de Vigilància i alerta de virus del Nil Occidental a Catalunya, un virus causant de la febre del Nil occidental, que és una malaltia vírica que manté el seu cicle de forma natural entre els mosquits i les aus, que de manera ocasional pot afectar també altres mamífers, principalment cavalls i persones.

El centre també s’ocupa de la vigilància virològica en aus silvestres, amb el Programa de Vigilància d’Influença aviària, la Malaltia de Newcastle i el Control i eradicació d’Encefalopaties Espongiformes Transmissibles.

Pel que fa a la vigilància virològica en porcí, remugants i fauna salvatge, el CReSA fa diagnòstic i vigilància de la malaltia de la Llengua blava, la Pesta porcina clàssica, els Pestivirus, la Malaltia vesicular porcina, la Pesta porcina Africana, la malaltia d’Aujeszky i la malaltia de Schmallenberg.

El CReSA també participa en diversos comitès d’experts en l’estudi del virus de la llengua blava, en salut porcina, en productes SANDACH (subproductes animals no destinats al consum humà i els seus productes derivats) i avortaments en remugants.

Amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) treballa en el control i eradicació d’Encefalopaties Espongiformes Transmissibles, a través de la publicació de la Guia per a la prevenció i el control de les encefalopaties espongiformes transmissibles, en l’Estratègia per a la prevenció i el control del mosquit tigre a Catalunya, el Protocol per a la vigilància i el control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya i en el Servei de Suport als Escorxadors de Catalunya (SESC).

El CReSA també ofereix suport i assessorament a altres institucions, com el Comitè Assessor de Malalties emergents de transmissió d’alt risc (cCAMTE).

Pel que fa als serveis a empreses, el centre ofereix assessorament i consultoria en sanitat animal, disseny i desenvolupament de prototips experimentals de vacuna i d'assajos de competència de patògens-vectorials en artròpodes i estudis de transmissió.

Alguns dels projectes destacats en què participa el CReSA són ZAPI (Zoonose Anticipation and Preparedness Initiative), que pretén permetre una resposta ràpida a les principals amenaces de malalties infeccioses a Europa i a tot el món dissenyant nous processos de fabricació per lliurar eines de control efectives (vacunes, anticossos i molècules) contra malalties zoonòtiques emergents amb potencial pandèmic als pocs mesos després de l’aparició dels primers casos, PIGSS (Program for Innovative Global prevention of Streptococcus suis), que lluita contra aquesta malaltia porcina endèmica que causa importants pèrdues econòmiques a la indústria de la producció de carn de porc, i ZIKAlliance, un consorci de recerca format per 54 socis de tot el món involucrats en els estudis de competència vectorial dels mosquits europeus pel virus Zika.

L’IRTA-CReSA en la lluita contra la COVID-19

L’equip de recerca en coronavirus del CReSA és un dels equips científics catalans que està posant el seu gra de sorra en la lluita contra la COVID--19. Natàlia Majó explica que les línies de treball del centre quant al coronavirus són “l’establiment de models animals en els quals es puguin testar possibles vacunes o antivirals. També estem provant l’eficàcia in vitro de diferents compostos antivirals que s’estan ja utilitzant en diversos assajos clínics en hospitals”.

Concretament, l’equip d’investigadors de la línia de recerca de coronavirus del CReSA ha començat a treballar des de fa mesos, juntament amb científics del Laboratori Nacional de Galveston i del Centre Mèdic de la Universitat de Texas dels Estats Units, per ampliar la informació sobre l’origen i l’evolució de la COVID-19.

L’equip d’aquest centre propi de l’IRTA ja té experiència a realitzar models animals per investigar amb altres coronavirus, tal com fan des de fa més de cinc anys amb el MERS-coronavirus, gràcies a la Unitat de Biocontenció que disposa el centre per treballar amb agents infecciosos que requereixen un alt nivell de bioseguretat, com és el cas d’aquests coronavirus.

A més, de la mà de l’Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa) i el Barcelona Supercomputing Center (BSC) han format un consorci per trobar un tractament i una vacuna pel coronavirus SARS-CoV-2. En aquest sentit, el consorci vol dissenyar i testar una vacuna que funcioni no només per al SARS-CoV-2, sinó contra tots els coronavirus.

La cap del programa de Sanitat Animal conclou que la crisi sanitària actual hauria de servir per tenir més consciència global del risc i abast d’aquest tipus de malalties per als humans i, en conseqüència, destinar més recursos a la investigacióno només quan hi ha un problema urgent a resoldre, com és ara, sinó que s’ha d’invertir de forma continuada en recerca”. A més, afegeix que “evitar el sorgiment de nous virus serà impossible, perquè és un fet natural que tornarà a ocórrer. El que podem fer és aprendre del que està passant i millorar la resposta al nou brot”.