Tota l'actualitat relacionada amb el món de l’alimentació i la indústria agroalimentària

INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 02/04/2020  Ruralcat

Recomanacions per complir les limitacions de circulació durant l'estat d'alarma en el sector agroalimentari i pesquer

El certificat autoresponsable de desplaçament, la documentació acreditativa de l’activitat i una declaració emesa per l'empresa pels desplaçaments in itinere són els documents necessaris que caldrà dur mentre duri el període d’excepcionalitat.

Amb la finalitat de facilitar les tasques de control a les autoritats competents, es recomana portar el certificat autoresponsable de desplaçament

Amb la finalitat de facilitar les tasques de control a les autoritats competents, es recomana portar el certificat autoresponsable de desplaçament

Per tal que tots els operadors dels sectors essencials de l'agricultura, la ramaderia, l’aqüicultura, la pesca i la indústria alimentària puguin complir amb la normativa vigent de circulació durant l’estat d’alarma, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha formulat una sèrie de recomanacions.

Amb la finalitat de facilitar les tasques de control a les autoritats competents, es recomana portar el certificat autoresponsable de desplaçament. Alhora d’omplir aquest certificat es recomana especificar a l’apartat de corresponent, que el desplaçament s’encabeix en l’activitat agrària, ramadera, pesquera o agroalimentària que s’està exercint.

El Departament també recomana que aquest certificat vagi acompanyat de la documentació que acrediti l’activitat essencial que s’està portant a terme. S’adjunta nota amb exemples dels diferents títols que es podrien adjuntar, segons s’escaigui en cada cas.

Els desplaçaments in itinere dels treballadors dels sectors essencials es faran de manera que respecti el que estableix la Ordre TMA / 254/2020, de 18 de març, per la qual es dicten instruccions en matèria de transport per carretera i aeri.

Per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball, el treballador ha de portar una declaració responsable emesa per l’empresa d’acord i el model de declaració responsable per a facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i de treball.

Font: DARP

FRUITA | 22/01/2019  Ruralcat

El Departament d'Agricultura rep 600 peticions de fructicultors interessats en el Pla d'arrencada de fruiters de pinyol

Aquestes sol·licituds corresponen a un total de prop de 1.400 hectàrees d’arbres fruiters, xifra que acredita que la mesura serà efectiva tal com el Ministeri d’Agricultura havia plantejat.

El pla es contempla sobre el presseguer, nectarina i paraguaià

El pla es contempla sobre el presseguer, nectarina i paraguaià

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha rebut 600 peticions de fructicultors corresponents a 1.381 hectàrees per a les quals sol·liciten ajuts per poder arrencar-ne arbres, amb l’objectiu d’evitar una nova campanya amb sobreproducció i baixos preus. 

Amb aquest nombre d’hectàrees s’ha assolit una xifra propera al 70% de la superfície total a arrencar per al primer dels dos anys en què el pla d’arrencada hauria d’estar operatiu, i acredita que la mesura serà efectiva tal com el Ministeri d’Agricultura, que és qui haurà de cofinançar l’ajut, havia plantejat. També certifica aquesta dada el fet que més de 600 titulars d’explotació s’hi vulguin acollir ja el primer any.

Les dades s’han obtingut a partir d’una enquesta realitzada durant 10 dies (del 8 al 18 de gener), per quantificar el nombre de productors i hectàrees que podrien adherir-se a la mesura, que consistiria en una possible ajuda d’estat per arrencar arbres de fruita de pinyol (presseguer, nectarina, paraguaià) per reduir la producció i treure del mercat quantitats significatives d’aquests productes.

El Departament d'Agricultura està impulsant aquest Pla, des de fa més d’un any, a petició de les organitzacions agràries davant la situació de crisi estructural que afecta el sector del préssec i la nectarina.  

Si finalment l’Estat accedeix a donar suport a la mesura, s’espera que la seva aplicació influeixi positivament sobre els preus percebuts pels productors d’aquestes fruites en les pròximes campanyes.

La mesura tindria aquestes característiques:

-Indemnització de 5.000 € per hectàrea arrencada.
-Superfície màxima a indemnitzar per titular d’explotació: 3 hectàrees.
-Compromís del titular de l’explotació de no plantar arbres de les espècies de presseguer, nectariner i paraguaià durant 4 anys a partir de l’accés a l’ajut.
-Període per produir l’arrencada: anys 2019 i 2020.

Els productors interessats han fet arribar les seves peticions al Departament d’Agricultura, a les oficines comarcals, així com a les organitzacions agràries, a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) i a l’Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (AFRUCAT), que han col·laborat en la difusió i recollida de dades.

 

INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 22/01/2019  Ruralcat

Aprovat el Pla general d’inspecció de qualitat i lluita contra el frau alimentari de Catalunya per al 2019

Per a l’any 2019 el Pla General d’Inspecció de lluita contra el frau preveu 113 inspeccions i 240 controls exploratoris.

El control oficial verifica les garanties d’autenticitat, integritat, conformitat i qualitat dels aliments que es comercialitzen

El control oficial verifica les garanties d’autenticitat, integritat, conformitat i qualitat dels aliments que es comercialitzen

La qualitat dels aliments és una demanda dels consumidors i un aspecte fonamental per a la competitivitat de les empreses agroalimentàries i, per tant, és una de les prioritats de la política alimentària. Garantir la qualitat dels aliments i la lluita contra pràctiques deslleials implica el compromís de les empreses alimentàries i de les administracions públiques amb els consumidors.
 
La finalitat principal del control oficial en matèria de lluita contra el frau alimentari és la protecció dels interessos econòmics dels que formen part de la cadena agroalimentària, especialment de totes aquelles empreses que compleixen les normes i dels consumidors.
 
El control oficial verifica les garanties d’autenticitat, integritat, conformitat i qualitat dels aliments que es comercialitzen i assegura la transparència i la competència lleial de les transaccions comercials.
 
La Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació és l’autoritat competent a Catalunya en matèria de control oficial de la qualitat alimentària i la lluita contra fraus, i anualment articula el sistema de control mitjançant el Pla General d’Inspecció de lluita contra el frau en els productes agroalimentaris.
 
L’any 2019 el Pla General d’Inspecció de lluita contra el frau en els productes agroalimentaris preveu la realització de 113 inspeccions i 240 controls exploratoris:
 
Inspeccions (investigacions) planificades, realitzades a empreses alimentàries seleccionades per mitjà d’una anàlisi de risc. Aquest tipus d’inspeccions comporten aixecament d’actes d’inspecció i suposar l’adopció de mesures cautelars, com ara la immobilització de productes. En el cas de constatació d’infraccions, donen lloc a la tramitació d’expedients sancionadors.
 
Inspeccions (investigacions) imprevistes, es realitzen com a conseqüència de successos inesperats o sospites d’infracció, com ara denúncies, comunicacions d’altres organismes de control o altra informació. Sovint tenen caràcter urgent i es tramiten com les inspeccions programades.
 
Controls exploratoris, actuacions de control en les quals s’avaluen els sistemes d’autocontrol dels processos de fabricació i el sistema de traçabilitat que utilitza l’empresa i també s’informa a l’operador de la normativa aplicable als productes que elabora i comercialitza. No tenen caràcter repressiu sinó informatiu i serveixen per avaluar el  possible risc d’incompliment i/o frau de les empreses.
 
Les inspeccions es realitzen seguint una metodologia d’investigació i auditoria, i tenen com a objectiu bàsic la detecció de fraus o pràctiques antireglamentàries en matèria de qualitat. Es centren primordialment en els sectors que han estat avaluats com d’alt risc i en aquells que tenen alguna circumstància o conjuntura especial. La selecció de les empreses a inspeccionar també es fa en funció de l’avaluació del risc dins de cada sector.
 
Durant les inspeccions es prenen mostres d’aliments i d’altres productes intermedis per analitzar-ne la seva identitat i que compleixen les normes de qualitat, es revisa els documents d’acompanyament dels aliments, els autocontrols i el sistema de traçabilitat que tenen implantades les empreses per identificar possibles fraus i es comprova la veracitat de la informació que apareix a les etiquetes.
 
El Pla General d’Inspecció s’inclou en el Pla Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentària (2016-2020), que realitzen tots els Estats membres de la UE i que preveu la col·laboració i la cooperació entre les administracions implicades en el control alimentari d’altres àmbits o territoris.
 

INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 15/01/2019  Ruralcat

Agricultura publica els preus de referència de poma i pera de l'Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya

Amb aquesta publicació, que s’anirà ampliant durant la campanya, es dóna resposta a una de les reivindicacions del sector pel que fa a la transparència del mercat.

Els preus de referència es publicaran setmanalment a la pàgina web del DARP

Els preus de referència es publicaran setmanalment a la pàgina web del DARP

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) publica setmanalment en el seu web, mitjançant l’Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya, els preus sectorials de referència de fruita de llavor (poma i pera) obtinguts d’acord amb les informacions facilitades per les principals centrals hortofructícoles, a fi de donar la màxima informació i transparència al mercat.

La publicació dels preus de referència per a la fruita de llavor dóna resposta al compromís del Departament d’Agricultura amb el sector per a dotar, ja aquesta campanya, de mecanismes que facin més transparent la informació sobre l’evolució dels preus al llarg de tota la cadena.

Aquesta setmana es publiquen els preus corresponents a la setmana 1 de 2019 (31 de desembre al 6 de gener), que s’afegeixen als preus setmanals ja publicats a partir de la setmana 48 (26 de novembre al de 2 gener) en el cas de la poma i la setmana 49 (3 al 9 de desembre) en el cas de la pera.

Els preus de referència es publicaran setmanalment a la pàgina web del DARP, en la següent adreça:

http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/observatori-agroalimentari-preus/preus-sectorials-referencia/fruita-fresca/fruita-llavor/

Amb aquesta publicació, s’amplia la informació dels preus sectorials de referència que es va iniciar en una primera etapa amb la publicació dels preus de la fruita de pinyol i va continuar amb la publicació dels preus de l’avellana i l’ametlla.

Durant aquesta campanya, l’Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya disposa d’una aplicació informàtica en línia que permet recollir les dades dels sectors descrits anteriorment amb l’objectiu d’anar ampliant-se a més sectors a curt termini. Aquesta informació es complementa amb la publicació setmanal del preu mitjà pagat pel consumidor final per a poder donar transparència a les diferents baules de la cadena.

La informació del preu al consumidor de fruita de llavor és facilitada per l’empresa Kantar Worldpanel mitjançant la recollida de dades d’una mostra contínua i representativa de llars catalanes amb preus setmanals des de la setmana 40 (1 al 7 d’octubre de 2018). Durant l’any 2018, es va publicar amb periodicitat setmanal els preus al consumidor de la fruita de pinyol.

Els preus al consumidor es publicaran setmanalment a la pàgina web del DARP, en l’adreça següent:
http://agricultura.gencat.cat/ca/departament/estadistiques/observatori-agroalimentari-preus/preus-consumidor/

INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA | 15/01/2019  Ruralcat

Trufforum convertirà Vic en la capital mundial de la tòfona negra

La ciutat acollirà del 25 al 27 de gener aquesta trobada internacional per promocionar la tòfona negra i impulsar el sector tofoner a nivell mundial.

El Congrés es celebrarà a l'edifici El Sucre de Vic

El Congrés es celebrarà a l'edifici El Sucre de Vic

El Congrés Internacional Trufforum és un esdeveniment internacional organitzat per l’European Mycological Institute (EMI), l’Ajuntament de Vic, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC), la Diputació de Barcelona i la Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic, vinculat a la Cambra de Comerç de Barcelona.

Amb l’objectiu de ser un punt de trobada internacional del sector professional de la tòfona, els propers 25, 26 i 27 de gener l’edifici El Sucre de Vic acollirà la 2ª edició de Trufforum Vic 2019 amb la voluntat de divulgar els valors i la cultura de la tòfona i popularitzar el seu ús a la cuina i la gastronomia. A més, vol dinamitzar un sector agroalimentari i agrari emergent com és el conreu de la tòfona.

Avui s’ha presentat el certamen que inclourà un ampli programa d’activitats com tallers demostratius de cuina amb xefs de renom internacional, activitats a l’Aula de la Tòfona, un campionat de Catalunya gossos tofoners, el Congrés Internacional de la Tòfona, ponències d’experts nacionals i internacionals, i molt més. 

El Mercat de la Tòfona serà un mercat únic a Catalunya amb tòfona negra (Tuber melanosporum) seleccionada i de diferents territoris d'origen: Catalunya, Espanya i França on els visitant podran conèixer i comprar al detall, tòfona d'alta qualitat, classificada i garantida. 

El Market Trufforum és un espai on trobar i comprar productes agroalimentaris trufats artesans i d’alta qualitat, i descobrir experiències i propostes turístiques entorn a la tòfona.

A l’Auditori tindrà lloc la Cuina de la Tòfona en Directe, amb tallers demostratius de cuina en directe que reunirà tres estrelles Michelin i altres especialistes en la cuina de la tòfona, demostrant que és un producte a l’abast de tothom. 

A l’Aula de la Tòfona es podrà tocar, olorar, tastar i aprendre els secrets de la tòfona amb tasts guiats de productes agroalimentaris trufats, tallers pràctics i activitats per descobrir el diamant de la cuina.  

La Tòfona al Pla amb Osona Cuina oferirà degustacions elaborades pel prestigiós col·lectiu Osona Cuina, per poder degustar i gaudir de la gastronomia de la tòfona i a preus populars.

A l’Espai Tòfona, el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya ensenyarà la tòfona als visitants a través d’una exposició de tòfones i espècies, les zones de producció destacades, la neteja i conservació, l’observació amb microscopis, etc. 

El Campionat de Catalunya de Gossos Tofonaires es celebrarà el dia 27 a la Plaça Major de Vic on 10 equips compostos per gos i home competiran en directe per decidir quina és la millor parella de Catalunya. Un espectacle en directe amb l’objectiu de divulgar i reconèixer el treball de persones i gossos que es dediquen a la recol·lecció de tòfones, i donar visibilitat a un sector agroalimentari i forestal estratègic a Catalunya.

Durant els tres dies de congrés també tindrà lloc el programa Trufforum-Pro, que inclourà taules rodones, ponències i tallers de caràcter professional entorn a la tòfona amb prestigiosos ponents nacionals i internacionals, tractant temes d'interès professional i sectorial. 

D’altra banda, el divendres 25 el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació presentarà el Pla d’Acció per al Desenvolupament del sector de la tòfona a Catalunya. Aquest pla vol dinamitzar i ordenar el sector tofoner i millorar-ne la competitivitat. Es centra en la dinamització de l’espècie de major interès econòmic per al sector, la tòfona negra, i per a un horitzó temporal de 2019 a 2034. 

Trufforum també lliurarà el reconeixement “Ambaixadors de la Tòfona 2019” a Carme Ruscalleda i Toni Balam com a Ambaixadors de la Tòfona 2019 pel seu treball i la trajectòria professional entorn a la divulgació de la tòfona i la seva cultura en l’àmbit culinari. 

El sector de la tòfona al món

La tòfona és mundialment coneguda pel seu aroma i sabor, i constitueix un dels ingredients privilegiats de la gastronomia internacional. Els principals productors de la tòfona negra a nivell mundial són França, Espanya i Itàlia. A Europa es produeixen anualment entre 22 i 134 tones. 

Actualment existeixen almenys 180 espècies de trufa al món i unes 30 a Europa. A Catalunya es produeixen i comercialitzen la tòfona blanca (Tuber aestivum), la tòfona gravada (Tuber uncinatum = T. aestivum), la tòfona d’hivern o Magenca (Tuber brumale) i la tòfona negra (Tuber melanosporum), que és la més apreciada. 

La tòfona negra és un producte de temporada i perible. L’època de recol·lecció va del 15 de novembre al 15 de març i la seva maduració és escalonada en el temps mentre que la producció és variable, tot i que arriba al seu esplendor a mitjan gener. 

Catalunya és una de les zones amb major tradició tofonera de la Península Ibèrica, on existeixen unes 1.000 hectàrees productores, tot i que disposa d’una superfície apta pel cultiu de la tòfona negra de 1.582.662 hectàrees, el 49% de la superfície total catalana. Catalunya Central n’és la principal zona productora, amb el 80% aproximament de la producció total. Actualment hi ha unes 500 persones amb llicència per a la recollida de la trufa.

Augmentar la producció de tòfona negra és vital per garantir una producció de qualitat estable en el temps mitjançant l'augment de la superfície cultivada i la millora de les tècniques de silvicultura de la tòfona silvestre. 

 

Especials