ARTICLE TÈCNIC | 30/01/2024  Ruralcat

Les cobertes verdes. Beneficis, classificació i reptes de futur

Aquest article tècnic parla sobre la implementació de cobertes verdes a les ciutats, els beneficis que els hi aporten i les classificacions segons els usos, els sistemes de construcció i el pendent de la coberta.

Cobertes en entorn urbà. Foto: ZinCo Cubiertas Ecológicas.

01. Les cobertes verdes, una solució a les noves necessitats de les ciutats

En l’actualitat, les ciutats travessen un període de transició entre la vigència dels models urbanístics del segle XX i els nous desafiaments a desenvolupar el segle XXI.

Hi ha molts interessos que condicionen el disseny urbà. Seguim sotmesos a intervencions d’urgència que intenten solucionar problemes a curt termini, i a la cerca imminent de la rendibilitat de les intervencions a qualsevol preu. Hem de fer un canvi de paradigma en el disseny de les nostres ciutats, incorporant-hi un enfocament que tingui en compte l’efecte de les intervencions urbanes no sols en l’economia, sinó també en el benestar i la dignitat de les persones, en el respecte i cura de la naturalesa i que a més asseguri la sostenibilitat del planeta.

 

02. Cobertes verdes per a ciutats en transició

En un escenari de transició cap al desenvolupament de ciutats més sostenibles és imprescindible integrar les infraestructures verdes en la planificació urbana.

La infraestructura verda és una xarxa interconnectada dels espais verds i hàbitats de la ciutat i zones naturals pròximes, dissenyada i gestionada per proveir de diferents serveis ecosistèmics, socioambientals i econòmics tant el medi natural i rural, com els mitjans urbans. La infraestructura verda teixeix l’espai públic i presta uns serveis fonamentals per a la qualitat ambiental urbana i per a la salut i el benestar de les persones.

A diferència d’altres infraestructures verdes com ara parcs urbans, vials arbrats, sistemes de drenatge urbà sostenible en terreny, etc. que necessiten una planificació a escala urbana que comporta processos administratius prolongats en el temps, les cobertes enjardinades es poden incorporar a les nostres ciutats fàcilment, mitjançant la rehabilitació d’edificis existents i/o incorporant-les en els nous projectes d’edificació. Ens aporten una solució factible per aconseguir diferents objectius ambientals i socials sense haver de fer grans inversions.

 

“Les cobertes verdes milloren i faciliten la gestió d’aigües pluvials i d’escolament de les nostres ciutats i, a més, ajuden a mitigar l’efecte illa de calor i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Són espais on augmentar la biodiversitat urbana i la connectivitat de la fauna.”

 

Les cobertes verdes no sols ens ajuden a aconseguir la sostenibilitat, sinó que fan un pas més: propicien la generació de recursos energètics, regulen el flux de les aigües pluvials a la ciutat, conserven i creen nous hàbitats, conceben nous espais per a les relacions humanes, emmarquen nous espais per a l’agricultura urbana, redueixen la contaminació atmosfèrica…

Els terrats verds formen part de solucions constructives regeneratives, solucions que a part de no malmetre el planeta, ajuden a millorar-lo i a restaurar la relació persona-natura. Unes solucions en concordança amb les necessitats actuals i de futur.

 

03. Però, què ens aporten les cobertes verdes?

Les cobertes verdes a escala urbana tenen com a objectiu disminuir la vulnerabilitat i augmentar la resiliència de les ciutats enfront dels efectes del canvi climàtic.

Les cobertes verdes milloren i faciliten la gestió d’aigües pluvials i d’escolament de les nostres ciutats. La projecció dels últims informes sobre el canvi climàtic a Catalunya preveu cada vegada més precipitacions torrencials de manera puntual i localitzada, sobretot a la regió mediterrània. Aquestes precipitacions poden arribar a col·lapsar els sistemes de clavegueram públic i, en conseqüència, augmentar la possibilitat de greus inundacions, amb el risc que comporten.

Un dels grans avantatges de les cobertes verdes és el fet que retenen una part de les aigües pluvials i alliberen la resta de manera gradual, el que disminueix la càrrega sobre les xarxes de sanejament urbanes.

Un altre dels beneficis que aporten les cobertes verdes és que ajuden a mitigar l’efecte illa de calor i millorar la qualitat de vida dels ciutadans. L’avanç de la urbanització ha significat la desaparició de zones vegetades i això acaba tenint una considerable repercussió en l’escalfament global, en general, i de les ciutats en particular. Això significa que les ciutats absorbeixen una major radiació tèrmica i augmenta la temperatura ambient del seu entorn. Diferents estudis sobre el canvi climàtic pronostiquen per a Catalunya un augment de les onades de calor i un augment de les nits tropicals (nits on la temperatura és superior a 20 °C). Per combatre aquest increment de temperatura ambiental a les ciutats i millorar el confort tèrmic urbà, és imprescindible augmentar la vegetació a les nostres ciutats. La vegetació, mitjançant el procés d’evapotranspiració, absorbeix part de la calor acumulada en els materials inerts i provoca, així, una disminució de la temperatura ambiental.

 

Coberta biodiversa. Foto: ZinCo Cubiertas Ecológicas.

 

També les cobertes enjardinades són espais on augmentar la biodiversitat urbana i la connectivitat de la fauna entre la ciutat, els espais periurbans i els entorns rurals i/o naturals.

A les nostres ciutats, denses i massificades, cada vegada és més necessari la creació d’espais que permetin les activitats vitals de la fauna i permetin la connexió persona-natura mitjançant la incorporació de diferents comunitats vegetals: parcs urbans, horts en solars, zones periurbanes, cobertes verdes… La diversitat d’hàbitats permet la realització de les diferents activitats vitals de la fauna (hibernada, nidificació, refugi, alimentació, descans, migració) i doten de complexitat i heterogeneïtat els espais verds. Les cobertes verdes poden convertir-se en una alternativa vàlida per compensar la pèrdua de superfícies verdes i crear hàbitats de substitució per a flora i fauna. Especialment les cobertes verdes biodiverses que, amb poc manteniment, són espais idonis per a la creació de nous hàbitats i per a la restauració paisatgística i ambiental local.

 

Coberta verda biosolar. Foto: ZinCo Cubiertas Ecológicas.

 

Tanmateix, les cobertes verdes aporten espais aptes per a l’agricultura urbana i per a l’educació ambiental. Avui dia cada vegada és més freqüent la preocupació dels ciutadans per tenir una dieta saludable, on es conegui la procedència dels aliments i es valori la producció local o de proximitat. D’altra banda, hi ha un augment progressiu de la població a les ciutats, que comporta un augment de la demanda de productes agrícoles. Els terrats verds són una bona opció per a un model de producció local d’hortalisses, així com per a l’autoproveïment familiar o comunitari. Són espais propicis per a l’educació ambiental, que fomenten la connexió entre diferents generacions amb el consegüent benefici social.

A més a més, són espais on encabir la producció d’energia fotovoltaica. A les ciutats, els terrats són els millors espais per situar instal·lacions de producció d’energia solar fotovoltaica i d’aigua calenta sanitària (ACS). Els panells solars col·locats sobre una coberta verda poden generar fins a un 16% més d’energia. Els panells fotovoltaics disminueixen el seu rendiment a partir de 25 °C de temperatura ambiental. La vegetació actua com a sistema natural de refredament de la superfície de la coberta i, en conseqüència, dels panells solars.

 

“Les cobertes verdes milloren l'aIllament tèrmic del parc edificatori i disminueixen el consum energètic en climatització, alhora que aporten espais aptes per a l'agricultura i per l'educació ambiental.”

 

Les cobertes verdes milloren l’aïllament tèrmic del parc edificatori i disminueixen el consum energètic en climatització. Un dels beneficis més importants de les cobertes verdes és la reducció dels costos de calefacció i refrigeració que aporten. Aquesta reducció en el consum energètic en climatització dependrà del tipus de sistema de coberta que s’utilitzi, del gruix del substrat que s’incorpori i de la tipologia de vegetació implementada. Un terrat tradicional sense protecció i amb un aïllament deficient tindrà com a conseqüència el sobreescalfament dels habitatges situats just sota, a causa de l’absorció de calor dels materials que formen part de la coberta. L’aïllament addicional que proporciona la coberta verda redueix la transferència de temperatura entre l’interior i l’exterior de l’edifici; això és pel fet que, en la coberta és verda, la vegetació reflecteix la major part de la llum solar en lloc d’absorbir-la, i la que absorbeix la utilitza per a processos d’evapotranspiració que proporcionen un refredament addicional a la coberta. A l’estiu, es redueix la calor excessiva i, durant l’hivern, es minimitzen les pèrdues de calor de l’edifici.

 

Coberta verda multifuncional. Foto: ZinCo Cubiertas Ecológicas.

 

04. Definició de coberta verda i tipologies

Una coberta verda és un sistema constructiu amb un acabat superficial vegetal en un edifici, que és concebuda especialment per aconseguir beneficis ambientals. Les cobertes enjardinades formen part de la infraestructura verda urbana i ens ajuden a aconseguir ciutats sostenibles i més resilients davant dels efectes del canvi climàtic.

Un “terrat viu” és aquell que es posa en valor i és utilitzat per veïns, treballadors d’oficines, usuaris d’hospitals o residències..., per fer-hi diferents activitats i encabir diferents usos. Un espai amb vida pròpia que compleix una funció comunitària.

Hi ha molts tipus de cobertes verdes. A continuació s’exposen les diferents tipologies i la seva classificació, amb la finalitat de facilitar la comprensió del seu funcionament i de mostrar les diferents possibilitats quant a sistemes constructius aplicables.

Les cobertes verdes es poden classificar de diferents maneres atès l’ús o finalitat de la coberta, la manera com han estat construïdes i la seva inclinació.

 

04.01 Classificació en funció dels usos, de la vegetació i dels requisits de manteniment

La coberta verda extensiva és un sistema de coberta vegetada lleugera, implantada en un substrat poc profund i amb contingut baix en nutrients. Inclou una vegetació amb pocs requeriments tant pel que fa al seu desenvolupament, com al seu manteniment. La vegetació emprada en aquestes cobertes són plantes crasses (la gran majoria del gènere Sedum), herbàcies perennifòlies, gramínies, bulboses i vivaces. Acostumen a tenir un substrat majoritàriament mineral i molt porós. El gruix de substrat oscil·la entre els 7 i els 15 cm (segons NTJ 11C, 2012). Dins d’aquest apartat, estan les cobertes biosolars, que combinen la generació d’energia solar amb la coberta enjardinada.

La coberta verda semiintensiva és una coberta verda que té característiques entre una coberta extensiva i una coberta intensiva/jardí. Sol tenir més gruix de substrat que les cobertes extensives i la vegetació que s’utilitza té una mica més de requeriments en el manteniment. S’acostuma a plantar vegetació del tipus mediterrani, molt adaptada a la nostra zona. Aquest tipus de coberta permet elaborar composicions més estètiques: jugar amb franges cromàtiques de vegetació, volums, formes... Són cobertes que permeten un trànsit per als vianants i és fàcilment combinable amb zones d’esbarjo i hort per atraure fauna útil. La vegetació que s’utilitza són espècies d’herbàcies, aromàtiques, bulboses, entapissants i arbustives de port baix. El substrat és majoritàriament mineral i porós. El gruix de substrat oscil·la entre els 15 i els 30 cm. El seu percentatge de matèria orgànica és més elevat que al substrat per a cobertes extensives, perquè els requeriments de la vegetació són més elevats. El seu manteniment sol ser moderat. Dependrà molt de tipus de vegetació que s’utilitzi.

 

Coberta verda + “terrat viu” = disseny urbà multifuncional i sostenible

 

La coberta verda intensiva és la que proveeix els seus usuaris del benefici similar al que donaria un petit parc urbà. Estan dissenyades especialment per a ús recreatiu i s’hi poden situar elements com els que hi ha en un jardí: il·luminació, làmines d’aigua, cascades, camins per als vianants, pèrgoles, jocs infantils, diferents paviments, mobiliari, vegetació de port elevat (arbres, palmeres, etc.). S’hi empren tot tipus d’espècies vegetals, com en un jardí, en funció del disseny, la climatologia i la capacitat de sobrecàrrega de la coberta. Plantes herbàcies, aromàtiques, bulboses, entapissants, arbustives, arbòries i palmàcies. El substrat té una part mineral i porosa i una part important de matèria orgànica, perquè la vegetació té més requeriments de nutrients. El gruix de substrat oscil·la entre els 30 i els 100 cm, amb les característiques per a substrats de cobertes intensives que es defineixen en les NTJ 11 C, 2012. El manteniment de la coberta acostuma a ser elevat, segons si el disseny del jardí ha incorporat paràmetres de jardineria sostenible o no.

Una coberta naturalitzada o biodiversa és una coberta extensiva o semiintensiva però dissenyada específicament perquè s’hi fomenti l’hàbitat d’una flora i d’una fauna concretes. L’objectiu és poder restituir part de l’hàbitat existent a la zona abans de la construcció de l’edifici o augmentar l’hàbitat previ per albergar un sistema ecològic natural concret. Aquestes cobertes podrien servir de connectors de fauna entre els espais verds al voltant de la ciutat i la ciutat. Aquestes cobertes tenen com a objectius principals augmentar la biodiversitat i la recuperació d’hàbitats. Quant a la vegetació, s’acostuma a utilitzar espècies autòctones, comunitats de plantes endèmiques locals. Els substrats que s’acostumen a fer servir barregen una part del sòl natural de la zona amb substrat tècnic de cobertes extensives.

La coberta aljub és la que està pensada per recollir l’aigua de la pluja i emmagatzemar-la per poder-la utilitzar després en diferents usos: reg per a horts urbans o enjardinaments en la coberta, neteja o descàrregues de WC. Aquest fet suposa una reducció de la demanda d’aigua potable i, per tant, una millora en l’autoproveïment hídric de les ciutats.

 

Coberta verda extensiva. Foto: ZinCo Cubiertas Ecológicas.

 

Coberta verda semi intensiva. Foto: ZinCo Cubiertas Ecológicas.

 

04.02 Classificació de les cobertes verdes en funció dels sistemes de construcció de les àrees de vegetació

La construcció de les àrees de vegetació d’una coberta verda està formada per diverses capes funcionals, com per exemple la capa de substrat, la capa filtrant i la capa drenant. Aquestes capes estan compostes per diversos materials que compleixen unes funcions clarament diferenciades i alhora complementàries en el conjunt de la construcció. Aquestes capes han d’estar combinades de manera que s’aconsegueixi la plena funcionalitat i concordança del conjunt a fi d’oferir el millor hàbitat possible per al desenvolupament de la vegetació.

 

Es distingeixen tres sistemes de construcció de cobertes verdes:

Sistema multicapa: consta de diferents capes diferenciades cadascuna amb la seva funció. L’objectiu d’aquestes capes és imitar el comportament del medi de creixement de vegetació a la natura. Les capes són: capa de protecció i retenció d’aigua, capa drenant, capa filtrant i capa de substrat i capa vegetal. Alguns dels sistemes multicapa incorporen el reg per degoteig enterrat dins dels seus sistemes.

Sistema monocapa: sistema que consta d’una única capa de substrat amb dues funcions drenant i filtrant. No té una capa drenant específica i pot portar o no capa de protecció. Per garantir l’èxit de la coberta verda utilitzant aquests sistemes, és imprescindible que se segueixin les recomanacions tècniques de la FLL quant a substrat per a cobertes monocapa. La utilització d’aquests sistemes demana un millor coneixement tècnic de la normativa i de control de paràmetres com ara: capacitat drenant, sobrecàrregues, pendent de la coberta, comportament de la vegetació...

Sistemes modulars: sistemes de coberta verda precultivats i preparats fora de la coberta que acostumen a utilitzar-se en el cas que l’accés en grua a la coberta i en superfícies no gaire grans sigui molt costós. La instal·lació acostuma a ser senzilla i ràpida. Si no es col·loquen de manera contínua i en un mínim de superfície no aporten la totalitat de beneficis de les cobertes verdes. És molt important que aquests sistemes compleixin els requeriments quant a pes mínim del mòdul, perquè el vent no pugui traslladar-los de lloc. Han de constar de diferents capes: protecció, drenant, filtre i substrat seguint els requeriments de les NTJ11 C, 2012, per garantir el seu correcte funcionament.

 

Coberta verda biodiversa. Foto: ZinCo Cubiertas Ecológicas.

 

04.03 Classificació en funció del pendent de la coberta

Segons quin sigui el pendent de la coberta verda, caldrà prendre mesures per assegurar l’estabilitat del sistema de coberta, l’erosió i el lliscament. Hi ha diferents sistemes que garanteixen el bon funcionament de les cobertes verdes fins a inclinacions de 45°.

 

Autoria:

Elisabeth Contreras Quesada

Enginyera T. Agrícola. Paisatgista.

Vicepresidenta de l’Associació Espanyola de Cobertes Verdes i Jardins Verticals (ASESCUVE).

elisabeth.contreras@zinco-iberica.es