ARTICLE TÈCNIC | 05/04/2024  Ruralcat

Desherbatge en preemergència del blat de moro: aspectes agronòmics i normatius a tenir en compte

En aquest article tècnic es parla sobre la gestió de les males herbes i l’aplicació d’herbicides en preemergència, procurant mantenir uns bons rendiments.

En el marc d’una gestió integrada de males herbes cal reduir la dependència dels herbicides mantenint els bons rendiments.

La competència provocada per les males herbes en el cultiu del blat de moro pot provocar pèrdues molt considerables en el seu rendiment si no es controlen. Els diversos mètodes de control s’han d’integrar i combinar en el marc d’una estratègia de gestió integrada de les males herbes. L’aplicació d’herbicides en preemergència és una eina molt eficaç que s’ha d’utilitzar correctament per evitar contaminacions en aigües.

En aquest sentit, les etiquetes dels diferents herbicides contenen condicionants a l’aplicació que s’han de respectar. Aquesta campanya 2024 serà la darrera en la qual es pugui utilitzar l’herbicida s-metolaclor, a causa que la seva renovació no ha estat aprovada per la Comissió Europea.

 

L’aplicació d’herbicides en preemergència és una eina molt eficaç que s’ha d’utilitzar correctament per evitar contaminacions en aigües.

 

Factors com el reg, l’adobat o l’època de conreu contribueixen a augmentar la presència de les males herbes i els seus efectes. La pràctica més freqüent per al seu  control és la utilització d’herbicides i entre aquests, són generals les aplicacions en preemergència. És a dir, aplicacions que se solen fer després de sembrar i abans que neixin el cultiu i les males herbes. En cas del blat de moro se solen utilitzar per combatre herbes gramínies i dicotiledònies

Malgrat tot, en el marc d’una gestió integrada de males herbes cal reduir la dependència dels herbicides mantenint els bons rendiments. Per això quan sigui possible cal:

- Cultivar el blat de moro en el marc d’una rotació que ajudi a disminuir la quantitat de males herbes presents al camp.

- Sembrar en una data en la qual el període entre la sembra i l’emergència sigui el més curt possible.

- Emprar cicles de cultiu del blat de moro que no siguin excessivament llargs. Amb això s’aconsegueix que el període durant el qual es puguin instal·lar les males herbes sigui més curt i el desenvolupament del cultiu, més ràpid. Si el cicle és prou curt s’aconsegueix que les llavors de les males herbes no arribin a madurar el que pot ajudar a evitar la recàrrega del banc de llavors.

- Utilitzar maquinària de desherbatge mecànic.

- Combinar tractaments herbicides a bandes amb el desherbatge mecànic.

En les aplicacions en preemergència és important conèixer la presència de males herbes al camp en anys anteriors per tal de poder utilitzar l’herbicida més adequat a les males herbes que l’afectaran i també, el cultiu precedent. De fet, després de conreus com el blat o l’alfals, la pressió de les males herbes sol ser molt inferior que en cas de repetir blat de moro a la mateixa parcel·la.

 

En les aplicacions en preemergència es important conèixer la presència de males herbes al camp en anys anteriors per tal de poder utilitzar l’herbicida més adequat a les males herbes que l’afectaran i també, el cultiu precedent.

 

Quan s’utilitzen els  herbicides de preemergència cal tenir en compte que:

- Molts dels herbicides utilitzats en aquest moment s’absorbeixen per l’arrel de la mala herba que germina. Per tal que això passi, l’herbicida ha d’estar disponible en la solució del sòl. Per tant, aplicacions en sòls secs faran que l’herbicida no estigui disponible i les eficàcies es redueixin. És important que el sòl estigui humit o es realitzi un lleuger reg per aspersió després de l’aplicació.

- Sòls pesats i amb molta matèria orgànica absorbiran més herbicida, la qual cosa farà que n’hi hagi menys de disponible per aconseguir un bon control de les males herbes i per tant, les eficàcies es redueixin. Al contrari, en sòls lleugers i arenosos l’herbicida no queda tan retingut pel que es poden reduir les dosis mantenint les eficàcies i reduint el risc de generar residus que és més alt en aquest tipus de sòls.

- Per reduir el risc de deriva també es recomana aplicar correctament, sense vent  (< 2.5 m/s) amb humitats relatives >50% i temperatures inferiors a <25ºC. També és convenient respectar l’altura òptima de la barra de tractament en funció dels broquets utilitzats.

Aquesta campanya 2024 és la darrera en la qual es podrà utilitzar l’herbicida s-metolaclor, d’acord amb el que estableix el Reglament d’execució (UE) 2024/20, en el qual no es renova l’aprovació d’aquest herbicida a  la Unió Europea. En concret aquest reglament fixa els terminis:

- 23 d’abril de 2024 per la retirada de les autoritzacions dels productes que contenen aquesta matèria activa. En aquest sentit, s’ha establert un període de gràcia per la venda i distribució de les existències disponibles fins al 7 de juny de 2024 (Font MAPA).

- 23 de juliol de 2024 - Expira qualsevol període de gracia concedit pels estats membres (Límit d’utilització per part dels agricultors).

Des del punt de vista normatiu també cal recordar algunes de les següents limitacions que venen reflectides a l’etiqueta dels diferents formulats utilitzats en preemergència del blat de moro:

- Cal respectar les franges de seguretat a les masses d’aigua superficial que venen indicades a l’etiqueta. En general, per a tots els formulats que contenen s-metolaclor, terbutilazina, petoxamida o dimetenamida cal respectar una franja de seguretat respecte a les masses d’aigua superficial de 20 m, la major part de les vegades també amb coberta vegetal. En altres matèries actives les distàncies poden ser inferiors. Per a més informació veure taula annexa.

- Hi ha limitacions a la repetició del tractament amb una mateixa matèria activa en una mateixa parcel·la. El reglament (UE) 2021/824 limita els formulats amb terbutilazina a una aplicació cada 3 anys en la mateixa parcel·la per a tots els tractaments realitzats amb posterioritat al 14 de juny de 2022. Els formulats que contenen s-metolaclor també tenen la limitació d’una aplicació cada 3 anys reflectida a les seves etiquetes. En alguns formulats en base a Isoxaflutol o Petoxamida, aquesta limitació és d’una aplicació cada 2 anys.

Els herbicides autoritzats en aplicacions de preemergència en blat de moro, en data 11/03/2024, són els següents:

 

 

Autors:

Unitat de Malherbologia, Servei de Sanitat Vegetal. DACC

Informació relacionada