ARTICLE TÈCNIC | 12/11/2019  Ruralcat

Contractació d’energia elèctrica

En l'actual situació d’alça de preus del mercat elèctric, és imprescindible optimitzar al màxim la seva contractació, tant pel que fa a la potència i modalitat de la tarifa com al preu de l’energia consumida.

Comptador d’una instal·lació amb tarifa 3.1A. Font: Comunitat de Regants Segrià Sud

Comptador d’una instal·lació amb tarifa 3.1A. Font: Comunitat de Regants Segrià Sud

01 Introducció

Des de la desaparició de les tarifes regulades destinades a regs, l’any 2008 en Alta Tensió i l’any 2009 en Baixa Tensió, i la liberalització del mercat elèctric, el preu de l’energia elèctrica ha augmentat considerablement en els darrers anys. En aquesta situació d’alça de preus, és imprescindible optimitzar al màxim la seva con­tractació, tant pel que fa a la potència i modalitat de la tarifa com al preu de l’energia consumida.

Val a dir que es tracta d’un producte forta­ment regulat, amb una normativa complexa i canviant. En aquest article, com no pot ser d’altra manera, s’expliquen els aspectes nor­matius vigents en el moment de la seva re­dacció, però seria aconsellable que el lector contrastés la vigència de la normativa.

02 Els components bàsics del preu de l’energia elèctrica

El preu que el consumidor paga pel subminis­trament elèctric té dos components principals:

- L’energia comprada en el mercat lliure a una empresa comercialitzadora.

- La tarifa d’accés a les xarxes de transport i distribució. Es tracta d’un peatge per la utilització de les xarxes de transport i dis­tribució, el qual està regulat pel Govern (RD 1164/2001).

03 Les tarifes d’accés

Les tarifes d’accés estableixen els preus del terme de potència (Tp) en €/kW i any, d’energia (Te) en €/kWh i de l’energia reactiva en €/kVArh. En ser un component regulat, el Govern publi­ca les actualitzacions dels preus en el BOE.

Hi ha diverses modalitats de tarifes d’accés (amb diferents preus) segons la tensió de ser­vei, la potència contractada i el nombre de períodes tarifaris. Aquestes modalitats cor­responen a uns horaris concrets amb què es divideix el dia en el que s’anomena discrimi­nació horària. Aquests horaris poden ser fixos durant l’any, variar entre hivern i estiu o variar per a cada mes de l’any. La taula 1 mostra les principals tarifes vigents i les taules 2 i 3 mos­tren els períodes tarifaris vigents de les tarifes 2.0, 2.1, 3.0 A, 3.1 A i 6.1

Així mateix, als efectes de les tarifes d’accés, es consideren dies festius els que ho siguin d’àmbit nacional definits com a tals en el calendari oficial, amb l’exclusió dels festius substituïbles, i els que no tenen data fixa.

04 La factura elèctrica

Per poder explicar els principals aspectes de la contractació elèctrica, és imprescindible comprendre els diferents conceptes de la factura elèctrica, la qual té una certa comple­xitat. La seva anàlisi permetrà determinar les diferents actuacions a realitzar amb la finalitat d’optimitzar la despesa energètica.

Els conceptes de la factura són els següents:

A) Terme de potència.

B) Energia consumida.

C) Complement per consum d’energia reactiva.

D) Lloguer d’equips.

E) Impostos.

I. Impost elèctric.

II. IVA.

A continuació, es descriu cada component:

A) Terme de potència

Es tracta d’un component regulat per l’Estat (RD 1164/2001) mitjançant les tarifes d’accés (Tp). És el que col·loquialment s’anomena ter­me fix.

És el resultat de multiplicar la potència a fac­turar en cada període tarifari de la instal·lació per la tarifa d’accés (Tp).

                                                       

La potència a facturar estarà vinculada a la tarifa d’accés a la qual estigui acollida la instal·lació:

- Tarifes 2.0 i 2.1: la potència a facturar (Pf) cor­respon a la potència contractada (Pc). Les instal·lacions acollides a aquesta tarifa dis­posen d’un comptador o d’un interruptor de control de potència (ICP) limitat a l’amperat­ge corresponent a la potència contractada i, per tant, no hi ha possibilitat que la potència demanada per la instal·lació superi la potèn­cia contractada.

- Tarifa 3.0 A i 3.1 A: la potència a facturar (Pf) deriva de la potència màxima mesurada (Pm) i de la potència contractada (Pc), se­gons la taula següent:

                                                   

Els aparells de mesurament registren la po­tència quart horària, que correspon a la po­tència mitjana demanada per la instal·lació en intervals d’un quart d’hora. La potència màxima mesurada en un període tarifari (Pm) correspon al valor màxim de la potència quart horària del període, també anomenada lectura del maxímetre, la qual es pot consul­tar a la factura elèctrica.

És molt important verificar que la potèn­cia facturada s’ajusta a la taula anterior, especialment en el cas que Pm < 85% Pc.

- Tarifa 6.1 A: la potència a facturar (Pf) cor­respon a la potència contractada (Pc). En aquells casos en què la potència demanada sigui superior a la potència contractada en algun moment del consum, hi haurà pena­litzacions per excessos de potència. El càl­cul de les penalitzacions es realitza a partir de les dades de la potència quart horària i de la potència contractada en cada perío­de tarifari, seguint el procediment establert al RD 1164/2001. Les dades de potència quart horària (corba de càrrega) s’han de sol·licitar a l’empresa comercialitzadora.

En el cas de les tarifes 3.0 A, 3.1 A i 6.1, les potències contractades (Pc) en els diver­sos períodes tarifaris poden ser diferents, de manera que la potència contractada en un període tarifari (Pn+1) ha de ser sempre igual o superior a la potència contractada en el període tarifari anterior (Pn).

B) Energia consumida

L’energia consumida (energia activa) es mesu­ra en kilowatts hora (kWh) i té un component regulat i un component liberalitzat.

I. Component regulat

Es tracta d’un component regulat per l’Estat (RD 1164/2001) mitjançant les tarifes d’ac­cés (Te). Es calcula multiplicant l’energia con­sumida en cada període tarifari per la tarifa d’accés (Te). El seu valor pot oscil·lar entre un 3 i un 40% del cost total de l’energia con­sumida, segons la modalitat de tarifa d’accés i el període tarifari.

                                                                

II. Component liberalitzat

Tal com s’ha indicat, és un component libe­ralitzat i que, per tant, cada usuari ha de con­tractar amb una empresa comercialitzadora, excepte en el cas de grans consumidors que poden accedir directament al mercat majoris­ta o establir contractes bilaterals amb empre­ses generadores.

Normalment, es contracta un preu fix per una durada que sol ser anual. En tractar-se d’un mercat lliure, és molt important una bona negociació i escollir un bon moment i una bona estratègia de com­pra per aconseguir bons preus.

També hi ha la possibilitat de contractar l’energia a un preu variable segons l’evolució del mercat majorista, amb diferents modalitats segons el grau de risc que es vol assumir.

                                    

Taula 1. Modalitats de tarifes d’accés segons tensió de subministrament, potència contractada i nombre de períodes tarifaris. Font: Elaboració pròpia dels autors.

                          

Taula 2. Períodes tarifaris vigents de les tarifes 2.0, 2.1, 3.0 A i 3.1 A. Font: Elaboració pròpia dels autors.

                      

Taula 3. Períodes tarifaris vigents de la tarifa 6.1. Font: Elaboració pròpia dels autors.

Els usuaris amb una potència contractada in­ferior o igual a 10 kW es poden acollir a un preu voluntari per al petit consumidor (PVPC), implantat per l’Administració, on el preu de l’energia es calcula d’acord amb el preu horari del mercat majorista.

C) Complement per consum d’energia re­activa

Es tracta d’una energia extra que consumei­xen alguns equips de la instal·lació i es mesu­ra en kilovolts ampers reactius hora (kVArh).

El factor de potència (cos ϕ) és un indicador de l’aprofitament correcte de l’energia i serveix per delimitar l’energia reactiva a facturar. El seu va­lor oscil·la entre 0 i 1. L’objectiu ha de ser acon­seguir valors pròxims a 1. Segons la legislació vigent, es facturarà l’excés d’energia reactiva quan el valor de cos ϕ sigui inferior a 0,95.

Està regulat pel RD 1164/2001. Es factura únicament el consum de reactiva en excés que superi el 33% del consum d’energia ac­tiva en cada període; no és d’aplicació en el període 3 de les tarifes 3.0 A i 3.1 A i en el període 6 de la tarifa 6.1. A les tarifes 2.0 i 2.1, només s’aplicarà quan l’energia reactiva superi el 50% de l’energia activa.

Interessa minimitzar el consum d’energia reactiva i això s’aconsegueix mitjançant la instal·lació de bateries de condensadors.

D) Lloguer d’equips

Els equips de comptatge poden ser en propie­tat o llogats. En el segon cas, el Ministeri d’In­dústria, Turisme i Energia fixa el cost màxim imputable als usuaris pel lloguer dels equips de comptatge de què disposen.

E) Impostos

a. Impost elèctric

Té com a objectiu bàsic l’obtenció d’ingressos necessaris per compensar la supressió del re­càrrec en concepte de “cost específic assignat a la mineria del carbó” (Llei 66/1997). El seu tipus impositiu és del 5,1127% i s’aplica sobre els imports dels termes de potència, energia consumida i consum d’energia reactiva.

L’any 2014 (Llei 28/2014) es va apro­var una reducció del 85% en la base liquidable de l’Impost Especial sobre l’Electricitat destinada a Regs Agríco­les, activitats industrials on representa més del 50% del cost del producte i activitats en què les compres d’electricitat represen­tin més del 5% del valor de la producció. Aquesta reducció representa una reducció equivalent al 4,33% de la factura. L’Ordre HAP/2489/2014 estableix, entre d’altres, el procediment a seguir.

b. IVA

Impost indirecte sobre el consum finançat ín­tegrament pel consumidor final. En el cas de l’energia elèctrica, s’aplica un 21%; la base imposable és el sumatori del terme de potèn­cia, l’energia consumida, el consum d’energia reactiva, el lloguer d’equips i l’impost elèctric.

05 Consideracions en la contrac-tació d’energia elèctrica

Els principals aspectes a considerar en la con­tractació són: modalitat de tarifa, potència a contractar i preu de l’energia.

A) Modalitat de tarifa

Està definida per la potència a contractar i la tensió de subministrament.

En consums importants, s’ha d’analitzar la possibilitat de contractar l’energia elèctrica en Alta Tensió ja sigui amb la tarifa 3.1A o la 6.1.

En instal·lacions d’Alta Tensió, s’ha d’estudiar la conveniència de contractar la 3.1 A o la 6.1, ja que, segons el perfil de consum, la segona ofe­reix més hores “barates” i amb un preu de l’ener­gia normalment menor, tot i que suposa haver de contractar una potència superior a 450 kW.

B) Potències a contractar

És fonamental optimitzar en qualsevol mo­dalitat de tarifa la potència a contractar, aspecte especialment important després del gran augment de preus de la tarifa d’accés del terme de potència. Aquesta optimització s’ha de realitzar independentment per a cada perío­de tarifari (cal recordar que es poden contractar potències diferents en els diversos períodes ta­rifaris sempre que la potència Pn ≤ Pn+1).

En algunes instal·lacions amb consums molt estacionals, pot ésser beneficiós contractar una potència baixa que suposi penalitzacions en les èpoques de consum, però un major es­talvi en les èpoques d’inactivitat.

Les empreses distribuïdores estan obliga­des a modificar la potència contractada per ajustar-la a la que desitgin els consumidors, excepte en el cas que s’hagi modificat en els darrers dotze mesos.

C) Preu de l’energia

Sempre és interessant tenir un volum impor­tant de contractació per augmentar el poder negociador. En aquest sentit, prenen força els grups de compra col·lectiva, ja que els volums de contractació individual en la majoria dels casos no solen ser gaire importants.

06 Recomanacions en la gestió que afecten la factura elèctrica

A) Optimitzar els requeriments energètics de les instal·lacions

Els dos aspectes principals són el consum d’aigua i l’alçada de bombament.

Pel que fa al consum, s’ha d’optimitzar al mà­xim seguint una estratègia de reg concreta, amb instal·lacions de reg en parcel·la màxi­mament eficients.

En relació amb l’alçada de bombament, prin­cipalment, cal utilitzar sistemes de reg en parcel·la amb baixos requeriments de pressió i estacions de bombament que permetin sub­ministrar una pressió ajustada a la demanda en cada moment.

B) Adaptar el patró de funcionament a la modalitat de la tarifa contractada

És primordial, sempre que sigui possible, ma­ximitzar l’aprofitament de les hores “barates”. Per això, s’han de conèixer a la perfecció els horaris de cada període de la tarifa contracta­da, i també quins són els dies festius.

C) Anàlisi de la informació disponible

S’ha d’analitzar la informació disponible, espe­cialment les factures i els contractes de submi­nistrament, amb l’objectiu de reduir la factura elèctrica. Es pot extreure molta informació de les factures: evolució del consum, penalitzaci­ons per excessos de potència i consums de reactiva, i especialment informació sobre com s’està funcionant pel que fa als horaris.

Article extret del Dossier Tècnic nº 96: "Energia i regadiu. Bombament solar"

Data de publicació: març de 2019

07 Autors

Xavier Guixà Martorell

Divisió d’Obres Hidràuliques d’Infraestructures.cat     

xguixa@infraestructures.cat      

Joan Latorre Pifarré

Divisió d’Obres Hidràuliques d’Infraestructures.cat

jmlatorre@infraestructures.cat