ARTICLE TÈCNIC | 09/06/2020  Celestí Franch Masip

La concentració parcel·lària de caràcter privat, una eina per a la millora de l’eficiència de l’explotació agrària

La competitivitat de l’empresa agrària inclou elements de productivitat, a més dels d’eficiència i rendibilitat. És respecte d’aquests darrers elements sobre els quals incideix la concentració parcel·lària.

La concentració parcel·lària la definirem en aquest article d’una manera entenedora com el procés administratiu que permet l’agrupació de les parcel·les rústiques disseminades de les explotacions agrícoles.

Reduir el nombre de parcel·les agrícoles de l’explotació comporta una reducció dels desplaçament entre les parcel·les disseminades, la qual cosa permet un estalvi d’energia i de temps i, a més, es pot incidir sobre la forma de les parcel·les i anar a buscar formes rectangulars que permeten una reducció de solapaments en les diferents tasques agrícoles. Aquesta incidència sobre el treball permet augmentar l’eficiència, amb menys temps es pot fer més feina i augmenta la rendibilitat i, es redueix la despesa energètica.

La concentració parcel·lària es pot dur a terme per dos procediments:

·Procediment ordinari, obligat per a tots els propietaris afectats de l’interior del perímetre de concentració, i

·Procediment de caràcter privat, voluntari pels propietaris que hi volen participar.

En el present article ens centrarem en el procediment de caràcter privat els requeriments del qual són:

·Ser tres o més propietaris.

·Els propietaris han d’acreditar la titularitat de les parcel·les.

·Els propietaris han d’estar d’acord de manera unànime amb el bescanvi de les parcel·les.

·Ha de comportar un benefici per les explotacions agràries.

·Els propietaris han de fer-se càrrec de la redacció dels nous títols de propietat.

Aquest procediment gaudeix de l’excepció de les despeses notarials i registrals, així com de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Exemple de concentració parcel·laria de caràcter privat entre quatre propietaris confrontants

Autor:

Celestí Franch Masip

Responsable de concentració parcel·lària als Serveis Territorials del DARP a Lleida

Informació relacionada