ARTICLE TÈCNIC | 11/03/2021  Josep Rufat Lamarca

Abans de començar la campanya de reg: revisa la teva instal·lació de reg!

Les actuacions a dur a terme abans de començar la campanya estaran relacionades amb les que s´hagin fet a finals de la campanya precedent, actuant en els casos en què hi hagi tasques encara pendents. Farem la distinció entre les accions a fer abans i després de donar l´aigua.

Instal·lació de reg

Abans de donar l´aigua cal:

-Assegurar que la clau de pas és oberta.

-Assegurar la posició correcta de les vàlvules-electrovàlvules (posició auto si volem provar-les des del programador).

-Assegurar que els rosegadors no han afectat el sistema, revisant el cablejat elèctric i els maneguets d´aigua dels components hidràulics.

-Revisar els automatismes: programador (estat fusibles, bateries), resposta del variador de freqüència (abans i després de donar el corrent elèctric).

-Comprovar bateries d´altres instruments que en necessitin.

-Revisar el quadre de comandament elèctric: fusibles en bon estat, interruptors.

-Cas d´alimentació solar: correcte funcionament de la placa solar, regulador de càrrega i bateria (aquesta s´haurà posat a carregar uns quants cops durant l´hivern per evitar un excés de temps d´inactivitat).

-En el cas de bombes submergides, funcionament correcte dels sensors de nivell.

-Netejar els filtres, tant de l´aigua com de l´adob.

Detall dels solenoides i el filtre caça pedres del capçal

Un cop donada l´aigua:

-Revisar el correcte funcionament dels manòmetres.

-Evolució correcta de la pressió a les canonades principals i secundàries. En el cas que costi d´arribar a la pressió de treball o una pujada molt ràpida, revisar que les vàlvules obre-tanquen bé, apertura de finals o possible trenca. Pensar que aquest hivern ha estat molt fred i podem tenir trenques per gelades.

-Comprovar el correcte funcionament de l´autorentat, en el cas de tenir-ne.

-Eliminar qualsevol bossa d´aire que s´hagi pogut formar i detectar. El mateix serveix per a les canonades de fertirrigació.

-Revisar les juntes i punts febles de la instal.lació. Aquest any especialment important per les gelades hivernals.

-Realitzar una prova d´uniformitat del reg abans de començar la campanya.

En el cas de fer fertirrigació:

-Tenir els dipòsits nets o sense precipitats (alguns es formen segons l´adob que hem deixat o per les baixes temperatures).

-Comprovar el bon funcionament del sistema d´injecció. Passant aigua la primera vegada i comprovant que funciona bé.

-En el cas de guardar adob en sac, vigilar la formació de terrossos.

-Fer una comprovació correcta de la injecció de la bomba. Pesant en continu el dipòsit, millor amb aigua a dins, i controlant el temps. En el cas de diferències lleus, tenir en compte la dada obtinguda i el cabal teòric de la bomba.

Quan ja tenim a punt el sistema de reg i fertirrigació, no oblidar com es farà el càlcul del reg i l´adobat. L´ajut tècnic i dels serveis que en ofereix Ruralcat (Eina de Recomanacions) ens poden solucionar tant la realització de la previsió del reg com el balanç de nutrients.

Finalment, l’inici de campanya de reg acostuma a ser un període no crític sobre la producció final dels cultius, sempre que vinguem d’un hivern humit i amb suficient pluviometria. En el supòsit de què la tardor i l’hivern hagin sigut secs i la climatologia de l’inici de campanya provoqui demandes hídriques elevades, haurem de regar amb especial atenció els cultius que estiguin en un període crític. Aquest pot ser el cas dels cultius amb una floració primerenca (cirerer, prunera, ametller...).

Autoria:

Josep Rufat Lamarca

IRTA - Programa Ús Eficient de l’Aigua

Informació relacionada