ARTICLE TÈCNIC | 01/06/2021  Àlex Estadella i Núria Montagut

Mesures preventives per la lluita contra incendis forestals relatives a l’activitat agrícola

Aquest article està extret del butlletí d’Extensius.Cat de l’IRTA.

Com cada any, els Agents Rurals, com a cos adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, inicia una extensa campanya on s’informa de les obligacions en els treballs de recol·lecció de cereal, així com un seguit de recomanacions per minimitzar el risc d’incendi en el camp. L’objectiu d’aquest article és recordar les obligacions i recomanacions publicades en l’Ordre ARP/77/2020, de 8 de juny, per la qual es despleguen les mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l’activitat agrícola.

Durant els mesos d’estiu, apart d’un increment substancial de les temperatures, la humitat baixa a mínims anuals. Això, juntament amb un tipus de vegetació fàcilment inflamable, comporta que determinats treballs, com la sega del cereal, tingui un risc molt elevat d’incendi especialment en unes determinades franges horàries.

El bon estat de manteniment de la maquinària s’ha comprovat que és una bona mesura per tal de prevenir possibles conats d’incendis. En aquest sentit, és altament recomanable mantenir tota la maquinària agrícola en les condicions adequades de revisió periòdica i manteniment, i prestar una especial atenció en la neteja regular de les màquines abans del seu ús per evitar l’acumulació de material combustible (pols, restes de cultiu, etc.) en les zones en què assoleixen temperatures més elevades.

A més, des de l’any 2013, s’han establert normativament un seguit d’obligacions i recomanacions per reduir el risc d’incendi, contingudes actualment a l’Ordre ARP/77/2020, de 8 de juny, de mesures preventives per a la lluita contra els incendis forestals relatives a l’activitat agrícola.
En paral·lel, cada any, s’estableix un ampli dispositiu de vigilància format pel cos dels Agents Rurals, els membres del Grup Especial de Prevenció d’Incendis Forestals (GEPIF) de Forestal Catalana i els representants d’Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

Obligacions i recomanacions durant la sega del cereal

Les obligacions durant el període comprés entre l’1 de juny i el 31 d’agost, per realitzar tasques agrícoles en cultius herbacis de secà, quan s’activi qualsevol dels nivells Pla Alfa de mobilització de recursos de prevenció d’incendis forestals de Catalunya, per maquinària tipus recol·lectora i embaladora, picadora de palla o remolc agrícola acoblat al tractor, consisteixen en:

– Disposar de mitjans d’extinció suficients per intentar controlar el possible conat d’incendi (extintors d’escuma amb base d’aigua amb un mínim de 6 kg de capacitat i motxilles extintores d’una capacitat mínima de 12 litres d’aigua cadascuna), com a mínim:

– 4 aparells d’extinció per a les recol·lectores;
– 2 extintors per a les embaladores;
– 1 extintor en el conjunt tractor-remolc o tractor-picadora de palla;

– Disposar d’un mòbil o d’una emissora de banda de 80 MHz.
– Disposar de l’extintor de pols ABC contra el foc de la màquina.

Les altres obligacions a complir durant el període comprés entre l’1 de juny i 31 d’agost, quan s’activi en nivell 3 del Pla Alfa:

– Per maquinària tipus recol·lectora i embaladora, en la franja horària entre les 14.00 i 17.00 hores, s’ha comunicar a la sala central del Cos d’Agents Rurals l’inici i la finalització de les tasques agrícoles.
– En el cas d’utilitzar la picadora de palla acoblada al tractor, recordar que en cas d’activació de l’ALFA nivell 3, no es podrà utilitzar.

Les altres obligacions a complir durant el període comprés entre l’1 de juny i 31 d’agost, quan s’activi en nivell 2 del Pla Alfa:

– En el cas d’utilitzar la picadora de palla acoblada al tractor, no es podrà utilitzar en la franja horària compresa entre les 12 hores i les 18 hores.

Recordeu que en cas d’incompliment d’aquestes mesures, els agents rurals podran determinar l’aturada de les màquines.

Respecte a les recomanacions durant el període comprés entre l’1 de juny i 31 d’agost:

– Disposar d’un tractor amb grades de discos per poder aturar el possible incendi mitjançant llaurades perimetrals.
– Reduir la velocitat d’avanç en terrenys pedregosos o amb fort pendent i elevar la plataforma de tall.
– Estar atent a les passades de maquinària del tipus recol·lectora, picadora de palla o embaladora per si s’inicia el foc. Es recomana que hi hagi una persona vigilant mentre es realitzen les tasques agrícoles.
– Un cop el camp estigui recol·lectat, s’aconsella realitzar una franja perimetral (amb grades o arreus) al voltant del camp quan aquest sigui proper a edificacions i àrees forestals.
– Es mantindrà en les condicions adequades de revisió periòdica i manteniment tota la maquinària agrícola, així com nets de vegetació els llocs d’emplaçament.

Com actuar en cas d'incendi:

 

Per a més informació:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Article/Prevencio-dincendis-durant-la-recolleccio-del-cereal#bloc4

Agents Rurals 935 61 70 00
Aviseu per mòbil en cas d’emergència (112 / app My112)
Centre de Mecanització Agrària 973 24 98 46

Autoria:

Àlex Estadella

Centre de Mecanització Agrària

Núria Montagut

Centre de Mecanització Agrària