ARTICLE TÈCNIC | 05/10/2021  Servei de Sanitat Vegetal

Nova normativa d’emmagatzematge i comercialització de productes fitosanitaris

Article extret del butlletí d’Extensius.Cat de l’IRTA.

Un dels aspectes importants a tenir en compte amb l’aplicació del Reial Decret 285/2021 és que tant els usuaris professionals de productes fitosanitaris com les empreses de tractaments i els operadors del sector subministrador no podran emmagatzemar productes fitosanitaris caducats o no autoritzats. A més, els operadors inscrits al ROPO en els sectors subministrador i tractaments fitosanitaris hauran de portar un registre electrònic actualitzat de totes les operacions de comercialització, importació o exportació que efectuïn.

Condicions d’emmagatzematge de productes fitosanitaris

El dia 10 de novembre de 2021 entra en vigor el Reial Decret 285/2021, de 20 d’abril, pel qual s’estableixen les condicions d’emmagatzematge, comercialització, importació o exportació, control oficial i autorització d’assajos amb productes fitosanitaris.

Un dels aspectes a destacar d’aquest Reial decret és la regulació de les condicions d’emmagatzematge dels productes fitosanitaris d’ús professional, en virtut del qual s’estableix que tant els usuaris professionals com les empreses de tractaments i els operadors del sector subministrador no podran emmagatzemar productes fitosanitaris que hagin caducat o no estiguin autoritzats d’acord amb la normativa vigent. En el cas dels operadors del sector subministrador, la normativa estableix un període màxim d’emmagatzematge previ a la gestió d’aquests productes fitosanitaris, que no ha de superar un any si es destinen a eliminació, o dos si es destinen a valorització. Si són residus perillosos disposaran d’un termini màxim d’emmagatzematge de sis mesos.

En referència als locals d’emmagatzematge, han de reunir les condicions següents:

– Han d’estar construïts amb materials no combustibles, i amb unes característiques constructives i d’orientació tals que el seu interior estigui protegit de temperatures exteriors extremes i de la humitat.

– Han d’estar separats per una paret d’obra, o similar, de qualsevol local habitat, així com estar dotats de ventilació, natural o forçada, amb sortida a l’exterior, i en cap cas a patis o galeries de servei interiors.

– No han d’estar ubicats en llocs propers a masses d’aigua superficials o pous d’extracció d’aigua, ni en les zones en què es prevegi que es puguin inundar en cas de crescudes.

– Han de disposar de mitjans adequats per recollir vessaments accidentals. Aquests mitjans han de contenir productes específics que neutralitzin els possibles efectes adversos en funció de les característiques de les formulacions emmagatzemades.

– Han de disposar de contenidors per emmagatzemar de manera separada els envasos danyats i els envasos buits; aquests contenidors han de ser diferents dels utilitzats per recollir les restes de productes o les restes de qualsevol abocament accidental que pugui ocórrer.

– Han de disposar d’un sistema de contenció per a productes líquids que n’impedeixi la sortida a l’exterior.

– S’hi han de tenir a la vista els consells de seguretat i els procediments d’emergència, així com els telèfons d’emergència.

A més, la normativa també fixa les condicions d’emmagatzematge de productes d’ús no professional i les condicions d’emmagatzematge de productes d’ús professional tant en les explotacions agràries com en les empreses de tractaments i la distribució i venda.

Comercialització i control de productes fitosanitaris

En referència a la comercialització, la normativa estableix que només es podran vendre a distància els productes fitosanitaris d’ús no professional, entenent com a venda a distància la que es porta a terme mitjançant la pàgina web del comercialitzador, per correu postal, telèfon o fax, sense la presència del comprador a l’establiment.

Pel que fa al control dels productes fitosanitaris, cal destacar que els operadors inscrits en els sectors subministrador i tractaments fitosanitaris del Registro Oficial de Productores y Operadores de medios de defensa fitosanitaria (ROPO) hauran de portar un registre electrònic actualitzat de totes les operacions de comercialització, importació o exportació que efectuïn. La finalitat d’aquest registre és garantir la traçabilitat de la cadena de subministrament dels productes fitosanitaris i, a fi que els operadors esmentats anteriorment puguin remetre les transaccions i operacions dutes a terme, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha creat una aplicació informàtica. Per a més informació sobre l’ús d’aquesta aplicació, es pot consultar l’apartat de Registro Electrónico de Transacciones y Operaciones que hi ha a la pàgina web del MAPA. Així mateix, es preveu que properament es realitzaran algunes xerrades informatives sobre aquest nou registre electrònic.

Aquest Reial decret també recull normativa sobre el programa plurianual de controls oficials així com altres aspectes relatius al comerç exterior, la realització d’assajos amb productes fitosanitaris i el règim sancionador.

Autoria:

Servei de Sanitat Vegetal del DACC

Informació relacionada