Aprofitament de la biomassa

Logo Pla d'Acció 2022-2024 EBC 2030
Planta de biogàs
AT9 Aprofitament Energètic

Principals actuacions:

  • Elaborar el Pla de biogàs de Catalunya.
  • Promoure ajuts per a la implementació de plantes de biogàs i calderes de biomassa agrícola i forestal en els sectors públic i privat.

Estat de l’acció transformadora:

20%

Gener 2022 / Desembre 2024

Pressupost: 65M