Coneixement com a motor

Logo Pla d'Acció 2022-2024 EBC 2030
Imatge d'una planta pilot d’escalat preindustrial
AT12 Plantes pre-industrials

Principals actuacions:

  • Desenvolupar una xarxa de plantes pilot d’escalat preindustrial al territori per estudiar la viabilitat econòmica, social i ambiental de les noves cadenes de valor, tot potenciant-ne l’ús com a espais oberts de cogeneració, experimentació i prova.
    • Plantes pilot per a la segona transformació de la fusta local per a usos de més valor afegit, especialment la construcció.
    • Plantes pilot per a la producció de biogàs i fertilitzants de base orgànica per valoritzar les dejeccions ramaderes i els residus orgànics.
    • Plantes pilot per a la generació de productes d’alt valor afegit mitjançant l’aprofitament dels subproductes i coproductes de la cadena alimentària.

Estat de l’acció transformadora:

20%

Juliol 2022 / Gener, Juny 2024

Pressupost: 4,5m