Dossier Tècnic

Innovació i transferència de coneixement

El DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, de caràcter monogràfic sobre aspectes rellevants de l’activitat agrària, ramadera, alimentària, pesquera, forestal i del món rural, realitzada amb la col·laboració d’experts de l’administració, de universitats i centres de recerca i del sector.

Núm. 04: "Gestió eficient de l'aigua de reg (I)"

Núm. 03: "Producció Integrada"

  maig 2005 | Núm. 03

Núm. 02: "Traçabilitat agroalimentària"

Núm. 01: "El cultiu del panís, nous avenços"