ENTREVISTA | 11/10/2023  Ruralcat

FERMÍ GARRIGA  “ForestHEAT és una plataforma per fer seguiment i gestió dels consums de biomassa forestal i també consums d’energia d’una caldera de biomassa”

Parlem amb Fermí Garriga, impulsor de Forest Heat, l’empresa guanyadora dels premis RuralApps 2022 en la modalitat de ciutadania.

Fermí Garriga forma part del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC). És enginyer tècnic industrial, i té un màster en sistemes d’informació geogràfica. Des de l’any 1997 treballa al CTFC, i és especialista en anàlisi geogràfica, gestió de bases de dades geogràfiques i aplicacions Web Map.

En Fermí és coordinador de projectes basats en noves tecnologies (aplicacions per a mòbils, serveis cartogràfics en web i de gestió de continguts). Té una llarga experiència en formació basada en SIG, sistemes de posicionament i eines per a millorar productivitat per a PIMES. També és el responsable de l’Observatori Forestal Català.

 

Què us va impulsar a participar en els premis PITA?

ForestHEAT és una plataforma per fer seguiment i gestió dels consums de biomassa forestal i també consums d’energia d’una caldera de biomassa. Aquest projecte sorgeix d’una iniciativa i necessitat del Servei de Medi Ambient de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Girona de seguiment de l’impacte energètic i ambiental de les calderes de la seva demarcació. En aquest context, es va realitzar un conveni de col·laboració entre el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya i la Diputació Girona, perquè  el CTFC desenvolupés aquesta eina i el producte resultant s’ha registrat com a MARCA en règim de cotitularitat per ambdues entitats.

 

 

Com va néixer la idea del projete?

Fruit dels treballs de seguiment d’instal·lacions que hem realitzat els darrers anys conjuntament amb la Diputació de Girona a la seva província, vam observar en alguna d’elles que el seguiment dels aprovisionaments d’estella s’apuntaven de forma manual, en un paper o en un full de càlcul. El mateix passava amb el comptador o comptadors d’energia. Amb aquesta nova eina, ForestHEAT, el responsable de la instal·lació, pot registrar directament amb el mòbil la càrrega o fins i tot, adjuntar la fotografia de l’albarà d’entrega a peu de sitja.

“Amb aquesta nova eina, ForestHEAT, el responsable de la instal·lació, pot registrar directament amb el mòbil la càrrega o fins i tot, adjuntar la fotografia de l’albarà d’entrega a peu de sitja”

 

Com funciona l’aplicació i quins avantatges suposa per al sector de la biomassa?

Els usuaris, previ registre, ja sigui titular de la instal·lació (Ajuntament, Associació, ...), Empresa de Serveis Energètics o subministrador d’estella, hi poden registrar una o més instal·lacions de calderes a les quals podran anar introduint les diferents càrregues d’estella i comptabilitat energètica (consums i lectures de comptadors), i si s’escau, també els costos econòmics. ForestHEAT automàticament, anirà generant indicadors, gràfiques i informes que l’usuari pot consultar i descarregar si ho creu necessari. D’aquesta manera es pot donar una major traçabilitat del procés i de tota la CdV del circuit de la biomassa.

 

“És una eina en línia, amb accés multiplataforma, que recopila de forma ordenada les dades de consums d’una instal·lació”

 

A la vegada, l’eina facilita una informació important pel que fa a rendiments estacionaris de les instal·lacions i el consum energètic lliurat a la instal·lació. Aquesta informació és molt útil per poder avaluar el rendiment de la caldera i les possibilitats d’optimització de la instal·lació. Com a funcionalitats destaquem que és una eina en línia, amb accés multiplataforma, que recopila de forma ordenada les dades de consums d’una instal·lació. La consulta i seguiment de consums, permet visualitzar fàcilment l’evolució de la instal·lació o fins i tot detectar possibles desviacions de consum o mal funcionament, i tal com hem comentat abans, també permet determinar els rendiments energètics. Així doncs, ForestHEAT proporciona: 

- Una millora del control i traçabilitat del procés de transformació, gestió i consum de la CdV biomassa

- Una millora de les tasques de seguiment de les instal·lacions a l’Administració o el particular o la ESE

- Una millora del seguiment dels estalvis econòmics que proporciona l’estella respecte al consum fòssil

- Informació sobre la petjada de carboni de l’estella

- Informació per poder avaluar els rendiments de les instal·lacions de forma àgil

- Informació per tal de poder vendre l’estella en forma d’energia tèrmica a partir de lectura de comptador i no només en forma d’estella com a tal.

- Una reducció de costos i evita errors de transcripció (la informació analògica passa a ser digital)

- Una millora en eficiència dels processos i això es tradueix en una millora també en l’àmbit social, econòmic i ambiental per a la societat

- L’eina d’entrada en el format actual està pensada perquè pugui ser utilitzada de forma lliure

 

 

A quin usuari es dirigeix Forest Heat?

ForestHEAT, si bé actualment la majoria d’usuaris registrats són Ajuntaments propietaris d’instal·lacions municipals, està pensat per qualsevol titular o gestor d’una instal·lació de biomassa.

Quantes descàrregues teniu registrades?

Actualment, són 37 les instal·lacions municipals registrades de la província de Girona.

 

Quantes descàrregues teniu registrades?

No comptabilitzem descàrregues, ja que és una web-app d’accés online i multiplataforma que no requereix instal·lació prèvia en local.

 

Quins reptes de futur us plantegeu?

Tant en l’àmbit de CTFC com de Diputació de Girona, tenim la voluntat d’anar optimitzant i millorant el ForestHEAT perquè es pugui consolidar com a aplicatiu de referència, que serveixi i sigui útil al sector forestal/productor d’estella,  el de manteniment de calderes i titulars responsables del seguiment de les instal·lacions.