ENTREVISTA AMB ENRIC CAMPÍ | 17/02/2010  RuralCat

Enric Campí  "Les pràctiques en empreses és un dels puntals del nostre model"

Enric Campí, director de l'ECA de Santa Coloma de Farners

Des de fa 20 anys, l'Enric Campí exerceix la docència a l'ECA de Santa Coloma de Farners, dedicada a la formació integral dels futurs professionals del món forestal, el medi i la jardineria. Ara, com a director, i amb un equip de professors ben consolidat, ens parla de l'escola i de les sortides professionals en aquest sector.
Quin tipus d'estudis s'imparteixen?
Impartim els cicles formatius de grau mitjà de Treballs Forestals i de Jardineria. Quant al cicle formatiu de grau superior impartim el de Gestió i Organització de Recursos Naturals i Paisatgístics.
Quines són les sortides professionals per les que es preparen els alumnes?
Els alumnes de cicle mitjà es preparen per realitzar tasques tècniques bàsiques en els seus àmbits professionals amb responsabilitat i autonomia. Els alumnes del cicle superior es preparen per interpretar i realitzar tasques tècniques d'organització i gestió, sota la direcció de titulats universitaris.
Els alumnes que estudien a la vostra escola, tenen tradició familiar rural o també n'hi ha de ciutat?
N'hi ha molt pocs que siguin fills de pagesos, un 10 per cent, la majoria provenen de pobles i ciutats de Girona i Barcelona.

"Som impulsors del mètode Aprendre Fent, practicant la professió"

Quina metodologia d'ensenyament seguiu?
Som impulsors del mètode Aprendre Fent, practicant la professió. Les classes pràctiques es distribueixen en els moments més adequats del curs en funció de la climatologia i del procés d'aprenentatge de l'alumne. Les classes teòriques completen la resta de l'horari.
I quin sistema d'avaluació utilitzeu?
Intentem fer l'avaluació continuada i el seguiment individualitzat de l'alumne, per ésser justos en la valoració dels esforços. Realitzem tutories d'orientació professional en la que participen els professors de cada grup d'alumnes. Realitzem i executem petits projectes a l'entorn de l'escola amb col·laboració amb empreses i institucions del sector forestal i de la jardineria, amb la participació dels alumnes.
Quant la inserció laboral, quin percentatge d'alumnes treballa en el relacionat amb el que ha estudiat?
No tenim estudis fiables sobre aquest aspecte, però pensem que en un percentatge elevat.
Després de realitzats els vostres estudis, poden accedir a estudis posteriors?
Evidentment. Els tècnics de grau mitjà poden seguir els seus estudis si superen la prova d'accés al cicle superior al qual es presenten. Quant els tècnics superiors, poden accedir a la universitat sense realitzar la prova de la selectivitat, en les mateixes condicions o millors que els alumnes de batxillerat.
Teniu convenis amb empreses per realitzar pràctiques i així adquirir una experiència professional?
Les pràctiques en empreses és un dels puntals del nostre model. Els anys de presència en el sector ens han permès anar confeccionant un fons d'empreses amb les quals mantenim un contacte regular. Aquest fet ens permet mantenir-nos al dia de les novetats en el sector i conèixer les necessitats de formació contínua de les empreses. Els darrers anys hem establert contactes amb escoles estrangeres a França i Holanda, que ens permeten realitzar pràctiques en empreses d'aquests països.
Quin tipus d'empreses?
El ventall d'empreses és molt gran. N'hi ha de grans i de petites, de públiques i de privades.

"La valoració per part de l'empresari acostuma a ésser positiva"

Quina valoració fan els empresaris dels alumnes que fan pràctiques a les seves empreses?
L'actitud dels alumnes canvia substancialment en el moment en què deixen l'escola per realitzar el crèdit de formació en centre de treball. La valoració per part de l'empresari acostuma a ésser positiva i superior a la percepció dels professors en l'àmbit de l'escola.
Com ha evolucionat el sector forestal i de jardineria en els darrers anys?
El sector forestal ha canviat considerablement els darrers anys. La producció i la conservació són aspectes igualment importants i això es reflecteix en les programacions dels cicles. Quant la jardineria, és un sector emergent a causa de l'augment del nivell de vida a Catalunya i també a l'aflorament de llocs de treball no declarats. Entre els sectors de la jardineria i forestal apareixen tota una sèrie d'àmbits de treball relacionats amb el medi que permeten ampliar les possibilitats laborals dels alumnes.
Com s'han adaptat els estudis a aquesta realitat?
El marge de maniobra dels centres és petit. Hem de respectar els programes oficials i solament podem assignar un 10 per cent de la durada del cicle a les matèries que volem potenciar. Malgrat tot, cada any hi ha modificacions en les programacions per tal d'adaptar-les a la situació actual i treure el màxim rendiment de les hores d'aprenentatge.