ENTREVISTA AMB CONXITA ROYO | 17/02/2010  RuralCat

Conxita Royo  "Crec que els agricultors cada vegada confien més en la investigació i la tecnologia"

Conxita Royo, Directora de l'equip de millora dels cereals de l'IRTA

L'investigadora Conxita Royo

L'aparició al mercat de noves varietats de cereals d'hivern implica una experimentació prèvia i proves de camp per assegurar la seva idoneïtat en una zona. La Conxita Royo porta més de 25 anys treballant en la millora de cereals i actualment dirigeix l'equip de millora de cereals de l'IRTA i diversos programes entorn d'aquests conreus. Amb ella comentem les seves investigacions, la seva visió de la investigació actual i l'aplicació pràctica per part dels productors de les noves varietats que es presenten cada any.
Tenint en compte els resultats sobre l'evolució i la utilització de noves varietats de cereals d'hivern, cap on s'orienta la investigació actualment?
S'orienta a resoldre les principals demandes del mercat: millora de la productivitat, distingint entre zones d'alt rendiment i zones subjectes a estressos abiòtics, fonamentalment estrès hídric, incorporació de resistència genètica a les principals a malalties, com a mètode més ecològic i econòmic de controlar-les, i millora de la qualitat del producte. En aquest àmbit s'està fent molta investigació, ja que el consumidor cada vegada demanda productes de més qualitat. Fins i tot es treballa en l'obtenció de cereals funcionals, és a dir, que tinguin un nivell molt elevat de micronutrients, el que es coneix com a biofortificació. Donat que en molts indrets del món s'estan introduint tècniques d'agricultura de conservació, la millora genètica intenta obtenir varietats adaptades a aquests nous sistemes de cultiu més respectuosos amb el medi ambient. Molts grups estan treballant en la incorporació de la biotecnologia en els programes de millora, de manera que la selecció assistida per marcadors moleculars és ja una realitat en els programes més avançats (Austràlia i EEUU). També es treballa molt intensament en la localització de gens o QTL associats a caràcters d'interès, per tal de poder-los manipular de forma molt més eficient del que hem fet fins ara mitjançant la millora clàssica.
Quin creu que és el futur del conreu dels cereals d'hivern tenint en compte els mercats i la normativa d'aplicació?
Els cereals d'hivern van ser les primeres espècies que es van domesticar ara fa 10.000 anys, així que estan molt ben adaptats a les condicions mediterrànies. De fet, en molts països mediterranis hi ha terres on no es pot fer cap altre cultiu. Són espècies rústiques, que toleren molt millor que altres la sequera i les fluctuacions pluviomètriques típiques de la zona. A més, són cultius pràcticament ecològics si els comparem amb d'altres, són aliments molt sans i bàsics en la dieta mediterrània. Tanmateix, el preu del gra no ha parat de baixar en els darrers 25 anys fins fa poc, fet que no els ha ajudat massa. Un altre problema és la competència del gra d'altres països on els costos de producció són molt més baixos. Malgrat tot, el recent augment de la demanda, promogut per l'ús dels cereals com a cultius energètics, ha fet pujar força el preu en els darrers mesos, el que està dinamitzant el seu cultiu. Per tot això crec que els cereals continuaran cultivant-se.
Quins són els treballs que s'estan duent a terme en l'àmbit del cereal a l'IRTA?
Tenim vàries línies de treball:
  • Programes de millora genètica de blat fariner, blat dur i ordi.
  • Projectes d'investigació en l'àmbit de la millora genètica. És una investigació finalista que pretén fer més eficient l'obtenció de noves varietats. Treballem en resistència a la sequera, qualitat, resistència a plagues i malalties i en el desenvolupament d'eines per a millorar la selecció utilitzant les tecnologies més avançades.
  • Experimentació i transferència de tecnologia: duem a terme les xarxes d'experimentació a Catalunya de varietats de cereal d'hivern i de blat de moro. A més a més, fem l'avaluació agronòmica de les noves varietats de cereals d'hivern per la seva inclusió en el Registre de Varietats de la OEVV (Oficina Espanyola de Varietats Vegetals) del MAPA. També duem a terme experimentació contractual per empreses del sector.
  • Avaluació dels cereals com a cultius bio-energètics.

Es segueix la mateixa tendència a l'Estat espanyol o són àmbits diferents?
El grup de millora de cereals de l'IRTA és el més significatiu dins l'Estat espanyol, tant per la seva tradició com pel seu reconeixement internacional. Fora de Catalunya hi ha altres grups que treballen en millora, alguns d'ells en estreta col·laboració amb l'IRTA, com els grups del CSIC a Aragó, el de l'ITACYL a Castella i Lleó i el de l'IFAPA a Andalusia. Hi ha altres grups en universitats i centres de recerca, però cap d'ells amb una visió tan integral de la millora com la nostra.

"Estem iniciant una línia nova per avaluar els cereals i altres espècies per a usos industrials com a biocombustibles"

La recerca de noves espècies o varietats de cereal està orientada a altres usos fora dels tradicionals?
Les més de 20 varietats que l'IRTA ha tret al mercat fins ara han estat orientades als usos tradicionals. Ara estem iniciant una línia nova per avaluar els cereals i altres espècies per a usos industrials com a biocombustibles. És un tema incipient en el que l'IRTA ha començat a treballar donades les expectatives creades per l'actual legislació sobre l'ús d'energies alternatives.
Quina és la predisposició dels agricultors i productors a introduir noves varietats?
Els agricultors són empresaris i, per tant, controlen acuradament els mitjans de producció que utilitzen. Generalment estan oberts a les novetats, però no les adopten si al darrera no hi ha una bona experimentació que demostri que aquell producte els reportarà algun benefici addicional respecte a la varietat que vénen sembrant. Crec que la disposició és bona, perquè els agricultors cada vegada confien més en la investigació i la tecnologia.
Quins aspectes es tenen en compte des de l'IRTA a l'hora de recomanar a un productor l'ús de noves varietats de cereals?
Per fer una recomanació ens basem sempre en resultats experimentals propis, és a dir, imparcials i fidedignes. Les recomanacions es fan sempre en base als resultats de vàries campanyes, un cop disposem de dades suficientment contrastades. A cada assaig es controla el tipus de sòl, la data i dosi de sembra, les variables climatològiques, les pràctiques agronòmiques, etc. A més, per a cada varietat s'avalua l'adaptació del seu cicle a la zona, la resistència a malalties fúngiques, viròtiques i a accidents vegetatius com l'ajegut, l'altura de la planta i la qualitat del gra. Tota aquesta informació, juntament a la producció, es té en compte a l'hora de recomanar una varietat.

"Una de les missions de l'IRTA és la transferència de tecnologia i per això estem molt implicats amb el sector productiu"

Quin assessorament dóna l'IRTA als productors per aquest tipus de cereals?
Una de les missions de l'IRTA és la transferència de tecnologia i per això estem molt implicats amb el sector productiu. Cada any es celebren diverses jornades de camp, en col·laboració amb el DAR, per tal de donar a conèixer les novetats, tant quant a varietats com a pràctiques agronòmiques (fertilització, tractaments fitosanitaris, etc.) Aquesta és la via més comuna, però també atenem nombrosos dubtes i consultes telefònicament.
Quins avantatges poden trobar els productors en introduir noves varietats?
La varietat és un element productiu més, com ho són les tècniques de cultiu, els adobs o els fitosanitaris i, a l'igual que en aquests, s'han d'anar introduint les novetats que resultin avantatjoses. Les noves varietats sempre aporten beneficis, ja que només entren en el registre aquelles que superen els testimonis oficials en una o vàries característiques. Per exemple, en zones on hi ha una malaltia predominant els agricultors obtenen avantatges si cultiven varietats resistents a aquella malaltia, ja que això els suposa un estalvi econòmic en tractaments fitosanitaris. Un altre exemple és quan hom cerca una millor qualitat del gra per tal d'obtenir un valor afegit pel producte final.
Quines són les varietats més atractives pel productors en aquests moments?
Això depèn de la espècie i de la zona a la que ens referim. La millor manera de saber-ho és consultar les nostres pàgines web de cereals d'hivern i blat de moro, on trobareu les varietats recomanades per a cada zona agroclimàtica a Catalunya.