ENTREVISTA A DANIEL VALLS | 17/02/2010  RuralCat

Daniel Valls  "L'aliment ecològic té un valor afegit de respecte pel medi ambient"

Daniel Valls

Foto: CCPAE

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) és una entitat participada per productors, elaboradors i consumidors de producció ecològica, sota la supervisió de la Generalitat de Catalunya. Aquesta autoritat de control té la funció d'auditar i certificar els aliments ecològics que es produeixen a la comunitat. Daniel Valls ha estat president del CCPAE des de 2006, després d'exercir com a vicepresident durant el període 2002-2006. Aquest enginyer agrònom coneix el sector de primera mà, doncs ell mateix és propietari d'una empresa dedicada al cultiu d'hortalisses, i a l'elaboració de sucs i conserves vegetals. Tot dins les normes de la producció orgànica d'aliments.
Per quines raons recomaneu a un productor fer el pas de producció convencional a ecològica?
Com a productor és una satisfacció elaborar aliments sense fer servir substàncies de síntesi química (plaguicides i insecticides), sense OGM, i respectant el medi ambient i la fertilitat natural de la terra. La producció d'un aliment ecològic exigeix el compliment d'un sistema de control molt rigorós i té un valor afegit de respecte pel medi ambient. L'elecció d'un producte ecològic significa valorar això.
Quines són les principals dificultats que es troben els productors ecològics?
Segons el tipus de conreu poden tenir més dificultats de maneig. L'agricultura ecològica es basa en l'ús de varietats adaptades a les condicions pròpies de cada zona i en l'equilibri de l'agrosistema. Els conreus extensius i adaptats al clima mediterrani són els que més fàcilment es reconverteixen. En el cas dels animals, s'adapten millor aquells amb maneig més extensiu.

"Els conreus extensius i adaptats al clima mediterrani són els que més fàcilment es reconverteixen"

En una mateixa explotació, és possible esglaonar el pas de la producció convencional a ecològica?
Només en el cas de conreus llenyosos es pot mantenir producció ecològica i convencional d'una mateixa espècie dins una mateixa explotació i a més, en aquest cas, és obligatori que en cinc anys tota l'explotació sigui ecològica. En cas de diferents cultius o espècies de ramat, sí que és possible mantenir els dos tipus d'agricultura complint però unes mesures de control molt estrictes.
Com s'ha d'adaptar físicament una explotació agrícola o ramadera perquè sigui adient per a la producció ecològica?
La normativa exigeix tot un seguit de mesures cautelars que ha de prendre l'agricultor per a evitar contaminacions externes, com ara barreres físiques de separació amb les finques convencionals. També s'han de prendre mesures efectives de separació entre produccions de diferents qualificacions.

"Els productes agrícoles es poden vendre a partir del primer any amb l'etiqueta 'En conversió a l'agricultura ecològica'"

Què és el període de conversió i quant dura?
És el període durant el qual l'explotació està sotmesa a control i per tant, ha de complir la normativa, tot i no poder vendre la producció resultant amb l'etiqueta d'agricultura ecològica. En el cas de conreus herbacis dura dos anys i en el cas de llenyosos, tres. En remugants són dos anys si es reconverteixen les pastures i els animals alhora, o dos anys més un temps de conversió propi de l'espècie si es fa primer amb les pastures i conreus i desprès amb els animals. Només en el cas dels productes agrícoles, és possible vendre a partir del primer any amb l'etiqueta 'En conversió a l'agricultura ecològica'.
Quins controls s'han de passar per a certificar-se com a productor ecològic?
Es realitza una auditoria completa de tota l'explotació al menys una vegada a l'any; per a verificar el compliment normatiu. L'auditoria inclou control de tots els registres d'entrades i sortides de productes i substàncies de l'explotació, presa de mostres, accions correctores, etc. A un 20 per cent d'operadors se'ls fa més d'un control anual segons l'anàlisi de riscos associats a la seva explotació.

"Es realitza una auditoria completa de tota l'explotació al menys una vegada a l'any. A un 20 per cent d'operadors se'ls fa més d'un control anual."

Quins ajuts hi ha per a la conversió?
El Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR), a partir dels Plans de desenvolupament rural, estableix una línia d'ajuts a l'agricultura i ramaderia ecològica durant cinc anys.
Quin és el paper del Consell en tot el procés de conversió?
El CCPAE, per delegació del DAR, ha de realitzar el control i la certificació de tots els productors i indústries agroalimentàries que vulguin vendre la seva producció com a ecològica, i portar el registre de tota aquesta informació. També té com a funció donar a conèixer l'agricultura i la ramaderia ecològiques i els seus productes.