ENTREVISTA A RAMON ALBAJES | 17/02/2010  RuralCat

Ramon Albajes  "És un bon moment per apostar definitivament per la Protecció Integrada en tots els terrenys'

Ramon Albajes

Ramon Albajes

El proper mes d'octubre s'inicia la 2ª edició del Màster Oficial en Protecció Integrada de Cultius impartit per la Universitat de Lleida, per al qual encara queden places disponibles. RuralCat ha entrevistat en Ramon Albajes, catedràtic del Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal de la UdL i coordinador del màster. En aquesta entrevista, Albajes aprofundeix en el concepte de protecció integrada i en el que trobaran els alumnes del màster.
Què és la Protecció Integrada de Cultius (PIC) i quina és la diferència amb l'agricultura ecològica o altres tècniques?
És un conjunt de tecnologies dirigides a disminuir les pèrdues que les plagues, les malalties i les males herbes causen en el rendiment dels cultius agrícoles tot atenent de manera integrada criteris d'eficiència tècnica, econòmica i social. Considera doncs tant aspectes de la salut de l'agricultor i del consumidor, de rendibilitat, de respecte mediambiental com, de manera global, de sostenibilitat. A diferència de l'agricultura ecològica, no rebutja a priori l'ús de pesticides i el considera com a darrer recurs, de la manera més compatible possible amb la salut humana i el medi ambient.


Quina evolució ha tingut la incidència de plagues i malalties vegetals durant els últims anys a Catalunya?
La globalització del comerç mundial d'aliments i bens vegetals ha comportat també el moviment a grans distàncies de les plagues, patògens i males herbes. El morrut de les palmeres, la tuta del tomàquet, i males herbes i patògens diversos en són exemples ben coneguts que posen en perill els avenços en l'aplicació del control integrat en molts conreus, per haver de tornar a augmentar el nombre de tractaments fitosanitaris. Tot i això en els darrers 25 anys s'ha avançat força en l'aplicació de programes de protecció integrada. En aquesta situació, el màster PIC ha de reforçar la formació universitària de postgrau de tècnics, que ara mateix és potser massa generalista.


Quina influència ha tingut la normativa europea que restringeix l'ús de fitosanitaris en la pràctica de la protecció de cultius?
En els darrers anys han anat desapareixent del mercat força matèries actives, en particular insecticides. En alguns casos això ha esperonat la transició cap a la PIC; en d'altres els buits creats no s'han pogut emplenar, almenys de moment. Crec que, tot i lamentar la situació en aquests darrers casos, és un bon moment per a apostar definitivament per la PIC, en tots els terrenys: la formació de tot nivell, la recerca i desenvolupament, l'extensió o transferència de tecnologia i, per a culminar aquesta cadena, l'aplicació.

'Es va detectar que la PIC era un àrea prioritària, per les necessitats del mercat laboral i per la posició rellevant de la UdL en aquesta disciplina"

Com sorgeix la necessitat de crear un màster com a aquest?
Amb motiu de l'adaptació de l'oferta formativa a l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior (EEES), la UdL va detectar que la Protecció Integrada era una àrea prioritària. En primer lloc, per una necessitat del mercat laboral, per un altre, per la posició rellevant de la UdL en aquesta disciplina i en tercer lloc, per la voluntat entusiasta del professorat d'oferir la titulació oficial de postgrau en PIC per primer cop a Espanya. La bona resposta en nombre i qualitat dels estudiants matriculats en aquests dos anys de vida del màster demostren l'encert de la iniciativa.

'El màster cobreix l'aplicació de protecció integrada per als cultius més importants de l'àrea mediterrània"

Per quin tipus de cultius o plagues sortiran preparats els alumnes que acabin el màster?
El màster té tres tipus de matèries: les que donen una formació dels fonaments conceptuals de la PIC, les que aprofundeixen en les tres disciplines nuclears de la PIC( Entomologia Agrícola, Patologia Vegetal i Malherbologia), i les que posen a l'abast de l'estudiant l'estat actual de les pràctiques de la PIC en els conreus principals de l'agricultura mediterrània. Una sèrie d'assignatures optatives complementen la formació horitzontal del postgraduat. Així doncs el màster cobreix en tota l'amplitud possible la protecció integrada, tant en els seus aspectes disciplinars com en les seves aplicacions a situacions concretes de conreu dels cultius més importants de l'àrea mediterrània

Alumnes realitzant pràctiques de camp

Alumnes del Màster Oficial en Protecció Integrada de Cultius Font: UdL


Quina és la durada del màster i com està organitzat?
El contingut del màster ocupa 120 crèdits europeus, que es desenvolupen en dos cursos acadèmics. Tanmateix, hi ha un sistema de reconeixements de crèdits (equivalents a les convalidacions d'assignatures) que permet que un estudiant amb un títol superior (com un Enginyer Agrònom per exemple) pugui acabar el màster en un curs acadèmic. A més, l'organització dels ensenyaments és modular, i prou flexible per a que cada estudiant que el segueix pugui adaptar la seva durada i ritme a la seva formació prèvia i al temps que li pot dedicar.


Quin és el perfil dels professionals que poden cursar aquest màster?
La variació en la tipologia dels nostres estudiants abasta des del que persegueix una més profunda professionalització de la seva activitat laboral o una millor posició al mercat laboral a d'altres que busquen una formació horitzontal per a iniciar el doctorat. La procedència geogràfica dels estudiants que tenim és igualment diversa. Alguns són catalans, altres venen de la resta de l'Estat, de l'Amèrica Llatina o d'altres països europeus.


Quines sortides laborals s'obren als alumnes que completin aquest màster?
En el sector privat tenim els departaments de R+D de les empreses de fitosanitaris, els tècnics d'assessorament a les explotacions agràries i a les associacions de defensa vegetal (ADVs) i les consultories de protecció fitosanitària. En el sector públic el màster ofereix una formació adient per a tècnics de les conselleries d'agricultura que tinguin relació amb la producció vegetal, els doctorats en ecologia i control de plagues i el món de la investigació pública.

'Un dels aspectes positius subratllats pels estudiants ha estat el seguiment personalitzat de cada estudiant"

Aquesta és la segona edició del màster, quines han estat les opinions dels alumnes que van fer la primera edició durant el període 2007-2008?
Els alumnes han manifestat la seva satisfacció per l'ensenyament que han rebut tot i que les primeres setmanes es van sorprendre de la intensitat de treball que tenien per a seguir les activitats del màster. Un dels aspectes positius subratllats pels estudiants ha estat el seguiment personalitzat de cada estudiant, una activitat absolutament indispensable atesa la diversitat d'estudiants. Probablement un dels camins que no han estat prou aprofitats és el de l'oferta que tenim d'algunes empreses per a que els nostres estudiants hi facin estades en pràctiques. Ara dedicarem un cert esforç per a millorar aquest punt.