ENTREVISTA | 12/05/2014  DAAM

Joan Salvador Minguet Pla  "L'empresari agrari, abans de fer una inversió, caldria que tingués clar com es pot amortitzar i el seu finançament"

Amb en Joan Minguet, enginyer agrònom i llicenciat en ADE, volem parlar del tema de la formació en gestió que actualment tenen i poden rebre els empresaris agraris, i els titulars i treballadors de les explotacions agràries. Ell, que sempre ha estat lligat a la formació de l'àmbit empresarial –ja com a professor de l'escola agrària de Tàrrega-, ens parla de la formació sobre "els números i els comptes" que durant tants anys ha estat una mica deixada de banda, pensant sobretot en la producció per la pròpia necessitat de fer quilos

Joan Salvador Minguet Pla és Cap del servei de formació agrària del DAAM

Joan Salvador Minguet Pla és Cap del servei de formació agrària del DAAM

Com valora la importància de la formació en la gestió de l’empresa agrària, i més en concret en els costos d’explotació?

La valoro molt positivament. Les empreses agràries tenen una gran mancança en el tema de la gestió empresarial. Moltes de les empreses coneixen bé la part tècnica de la producció, però molt poques saben el cost d’un quilogram dels seus productes. Amb aquestes premisses, entenc que els falta una part fonamental que és la de la rendibilitat econòmica d’allò que estan produint, i si es guanyen la vida o no, i de quina
manera, amb el que fan.

 

Actualment els empresaris agraris analitzen les inversions i els costos futurs abans d’emprendre una determinada millora a l’explotació?

Abans de qualsevol inversió, caldria que els empresaris agraris tinguessin ben clar si la podran amortitzar amb facilitat o no (quants anys tardaran), i quines dificultats de finançament tindran per a portar-la a terme. Seria ideal també que valoressin els costos futurs, i en base a aquests podrien conèixer la rendibilitat de la inversió.

Penso que aquesta reflexió la fan només els que estan ben assessorats, i que la dinàmica general no és de tenir en compte aquestes consideracions al plantejar-se una possible inversió.

 

Però, ha de ser l’empresari agrari el que ha de portar la seva pròpia comptabilitat?

Si un vol, pot fer-ho ell mateix, però li cal ser rigorós amb les anotacions, formar-se una mica i poder treballar amb un full de càlcul. Els conceptes bàsics els hauria de tenir clars. Cal que disposi de la informació, i si aquesta li prepara un expert en el sector, molt millor.

 

Quina oferta formativa hi ha en aquesta matèria?

En els darrers sis o set anys, des del Servei de Formació Agrària s’ha fet un canvi important en aquest tema. Ara, s’ofereix més formació en gestió empresarial en els cicles formatius. I justament a les escoles tenim un mòdul formatiu especial que incorporem a tots els cicles de la família agrària, tenint en compte que la majoria dels que acaben el cicle s’hauran d’enfrontar a portar una explotació agrària familiar.


La formació disponible es pot trobar en el Pla Anual de Formació Agrària i també a través de RuralCat, on es poden cursar a distància

 

Pel que fa a la formació contínua, tenim uns quants cursos estructurats per a la formació dels joves que s’incorporen al sector agrari, i també per a tots els professionals que ho desitgin. Els joves que passen per un curs d’emprenedoria (anem ja per la setzena edició) tenen més de 100 hores –una tercera part- de formació en gestió empresarial.

 

On es pot obtenir la formació en matèria de gestió de l’empresa agrària i en concret de costos d’explotació?

La formació disponible es pot trobar en el Pla Anual de Formació Agrària, que anualment es publica en el llibret d’Innovació Agroalimentària, a principi d’any; i també a través de RuralCat, on es poden cursar a distància totes aquestes formacions. Tenim: curs bàsic de gestió agrària, curs per elaborar un pla d’empresa agrària -amb part pràctica inclosa-, curs de complements per a la gestió de l’empresa agrària -amb part pràctica inclosa-, curs d’iniciació a l’excel, i un curs de càlcul de costos i rendibilitat d’una inversió.

Aquests cursos es poden trobar en format presencial i semipresencial a diferents escoles, i a distància (FAD) des de www.ruralcat.net

 

Comenti’ns alguna cosa sobre la diferència de costos en funció del diferents cultius a implantar?

Respecte als costos, cal tenir en compte que hi ha una part que són costos fixos, i una altra part que són variables. Els primers s’entenen només pel sol fet de tenir una activitat agrària (amortitzacions de la maquinària i els edificis i instal•lacions, seguretat social, costos d’arrendament, etc.); i els segons vénen en funció de la quantitat de producció (fertilitzants aportats, fitosanitaris, treball del sòl, costos de collir, etc.)
Lògicament, els costos variables seran molt diferents en funció del tipus de cultiu.