ENTREVISTA | 24/04/2020  Ruralcat

Joan Sebastia  En pocs anys la construcció amb fusta ha passat de ser una raresa a una alternativa real a la tècnica i materials convencionals

La fusta ha sabut fer-se un lloc en el món de la construcció i s’ha convertit en els darrers anys en una alternativa ràpida, neta i sostenible als materials convencionals. Tot i les reticències del mercat, el canvi de paradigma energètic i ambiental, la reducció de la mà d’obra, la millora de les condicions laborals i el major control a l’obra fa que la fusta estigui guanyant terreny a grans passos. Parlem sobre el present i el futur d’aquest material en el sector de la construcció amb Joan Sebastia, que fa més de 30 anys que està al front de Fustes Sebastia SL, una empresa especialitzada en solucions estructurals de fusta i edificació prefabricada en baix consum energètic, i que presideix l’Associació de la Fusta Estructural de Catalunya (AFE), entitat que treballa per la promoció de la fusta en la construcció i per millorar la qualificació i competitivitat de les empreses del sector.

Joan Sebastia va crear l’empresa Fustes Sebastia SL, juntament amb el seu germà i el seu pare, l’any 1990. Ha realitzat cursos de formació específica del sector de la fusta i, des de 2017, presideix l´Associació de la Fusta Estructural de Catalunya, una entitat que agrupa empreses i professionals que es dediquen a la mecanització industrial i el muntatge d’estructures de fusta, així com també a les seves activitats complementàries, com la comercialització de productes i els serveis d’enginyeria entre altres.

Joan Sebastia va crear l’empresa Fustes Sebastia SL, juntament amb el seu germà i el seu pare, l’any 1990. Ha realitzat cursos de formació específica del sector de la fusta i, des de 2017, presideix l´Associació de la Fusta Estructural de Catalunya, una entitat que agrupa empreses i professionals que es dediquen a la mecanització industrial i el muntatge d’estructures de fusta, així com també a les seves activitats complementàries, com la comercialització de productes i els serveis d’enginyeria entre altres.

-L'AFE és una entitat que agrupa empreses i professionals que es dediquen a la mecanització industrial i el muntatge d’estructures de fusta, així com també a les seves activitats complementàries, com la comercialització de productes i els serveis d’enginyeria, entre d’altres. Quins objectius persegueix? Quants membres hi ha associats actualment?

L’AFE (www.afe.cat) es va constituir el 2005 per agrupar les empreses industrials del sector de la construcció amb fusta i ara ja som una trentena associats. En el moment de la seva formació, l’edificació amb fusta a Catalunya era testimonial respecte a tot el sector de construcció i quasi no es construïen cases enterament amb fusta, amb problemàtiques importants sobretot en el que fa referència a les assegurances. En aquell moment era necessari preparar el terreny per a la revolució en la construcció que està tenint lloc.

L’associació integra empreses que es dediquen a la mecanització industrial de les estructures de fusta i la fabricació d’elements i components de sistemes constructius de fusta; el muntatge d’estructures de fusta i la instal·lació d’elements prefabricats de fusta per la construcció, així com les que tenen activitats complementàries o afins a la construcció amb fusta.

Els objectius de l’associació són la defensa dels interessos associatius contribuint a incrementar el prestigi i la col·laboració dels seus membres i, en general, els de caire comercial, econòmic i tècnic.

-Podria posar alguns exemples de les accions que han portat a terme o projectes de cara al futur?

Les accions que realitza l’entitat són, entre altres les defensar, representar i promoure els interessos de caire comercial, econòmics, socials, i tècnics dels seus associats; participar en fires, congressos i fòrums nacionals i internacionals; organitzar i impulsar seminaris, jornades tècniques, congressos i altres activitats similars que ajudin a la difusió i discussió tecnològica de l’ús estructural de l’àmbit de la fusta.

Així, per exemple s’han organitzat diverses participacions agrupades dels socis en fires sectorials com Construmat, viatges empresarials per conèixer altres entorns sectorials, cursos i activitats de formació, edició de material divulgatiu, etc.

De cara al futur, ens plategem continuar col·laborant en la promoció de la fusta en la construcció, millorar la qualificació i competitivitat de les empreses i treballar en la defensa dels interessos associatius en general.

“De cara al futur, ens plategem continuar col·laborant en la promoció de la fusta en la construcció, millorar la qualificació i competitivitat de les empreses i treballar en la defensa dels interessos associatius en general”

-Quin pes té la fusta dins el mercat català i nacional de la construcció?

Es fa difícil dir quina és la proporció d’edificis que es fan en fusta respecte al total, però el que és evident que en pocs anys la construcció amb fusta ha passat de ser una raresa a una alternativa real a la tècnica i materials convencionals. A tall d’exemple, en aquests moments hi ha promotores públiques en les que vora del 50% dels concursos públics adjudicats els han guanyat construccions amb fusta. Altrament, el mercat de les cases unifamiliars i el de les plurifamiliars està ja arrencant amb força. Altres exemples els trobem a Barcelona, on hi ha un edifici de vuit plantes, i a Cornellà de Llobregat on s’està aixecant en aquests moments un edifici de 85 pisos destinats a lloguer social.

-Quines són les aplicacions amb major sortida comercial?

Principalment hi ha dos tipologies constructives atractives per les seves prestacions i versatilitat: l’entramat lleuger i les edificacions de fusta laminada encreuada (CLT). Les cases d’entramat són molt eficients en l’ús del material però la seva tecnologia les limita en alçada. Aquesta és una tècnica constructiva ideal per a cases familiars o de poca entitat. Per contra, els edificis de CLT tenen un ús molt més intensiu de material a canvi d’obtenir unes possibilitats estructurals molt superiors. Edificis de més de trenta plantes ja són una realitat i existeixen propostes de fins a vuitanta.

“Principalment hi ha dos tipologies constructives atractives per les seves prestacions i versatilitat: l’entramat lleuger i les edificacions de fusta laminada encreuada (CLT)”

-Quines espècies/varietats de fusta es produeixen més a Catalunya i quines són més aptes per a la construcció estructural?

Catalunya és un país forestal en què les coníferes són predominants des d’un punt de vista industrial. Quantitativament les més importants són el pi roig (Pinus sylestris) i la pinassa (Pinus nigra) però també s’aprofiten el pi negre (Pinus uncinata), l’avet (Abies alba), l’avet Douglas (Pseudotsuga menziesii) i planifolis com el castanyer (Castanea sativa). De totes formes, cal dir que tradicionalment s’han emprat moltes espècies i en construccions antigues es troben bigues d’espècies molt variades.

“Catalunya és un país forestal en què les coníferes són predominants des d’un punt de vista industrial”

-Considera que la fusta és prou reconeguda com a material de construcció, a dins i fora del sector?

Els grans sectors econòmics són, per definició, resistents al canvi i la construcció no n’és una excepció. La tradició constructiva a casa nostra s’ha basat en les darreres dècades en materials petris i els metalls. Canviar aquesta tendència és un procés lent ja que existeix una gran inèrcia i fins i tot resistència, però el canvi de paradigma energètic i ambiental, la reducció de la quantitat de mà d’obra, la necessària millora de les condicions laborals i l’exigència cada cop més estricta de control de materials i processos d’obra fa que la fusta guanyi terreny a grans passos.

-La fusta és un material que està en auge, quines són les seves avantatges principals com a material de construcció?

La fusta és un material molt resistent alhora que lleuger, no conductor de la calor, sostenible i reutilitzable. Si combinem aquestes propietats amb la tecnologia de fabricació industrial a taller, les estructures i els edificis es fabriquen amb precisió mil·limètrica, aconseguint una qualitat d’execució excepcional, solucions energèticament eficients sense dificultat i amb un baix impacte ambiental gràcies a que la fusta. A diferència dels materials petris i metàl·lics, és un material que es regenera als boscos constantment.

“La fusta és un material molt resistent alhora que lleuger, no conductor de la calor, sostenible i reutilitzable”

-Els productes derivats de la fusta permeten assolir solucions tecnològicament avançades. Quines en són les principals?

Des d’un punt de vista arquitectònic la fusta és un material extraordinàriament plàstic amb infinites possibilitats de disseny. Els rècords mundials de distància entre pilars els s’han assolit mitjançant cúpules de fusta i l’alçada ja no és cap impediment si es volen aixecar gratacels. L’execució de les obres és extraordinàriament ràpida. Al ser una construcció en sec, no cal esperar a l’enduriment dels morters i es poden aixecar estructures de fusta de diverses plantes en dies. Construir amb fusta és ràpid, net i no genera residus a l’obra.

“Construir amb fusta és ràpid, net i no genera residus a l’obra”

-La fusta és també una matèria primera d’origen renovable i respectuosa amb el medi ambient. Quins són els principals beneficis ambientals que se’n deriven del seu ús?

La fusta és un material forestal renovable i reutilitzable que retira CO2 de l’atmosfera mentre està en ús tot ajudant a lluitar contra el canvi climàtic. Durant la seva transformació es necessita emprar menys energia que en els materials convencionals. Al ser lleugera, és energèticament barata de transportar. La seva capacitat aïllant optimitza l’ús dels aïllaments i minimitza els ponts tèrmics, per tant, la despesa de climatització durant la vida de l’edifici és minimitza. La fabricació dels diversos elements dels edificis a taller optimitza l´ús del material quasi eliminant els residus. Per tant, no es malbaraten matèries primeres.

-Quins considera que són els principals reptes de futur del sector?

Tenint en compte que els materials fusters tecnològicament avançats cada cop estan més disponibles i que existeixen empreses molt professionals com les associades a l’AFE capacitades per dur a terme solucions de primer nivell, el principal repte és donar a conèixer les possibilitats del material arribant a un públic més extens.