PRODUCCIÓ AGROPECUÀRIA
Fonaments zootècnics
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest és un curs obert però està especialment adreçat a persones del sector.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius
 • Identificar les races de mamífers i les aus d'interès en ramaderia, descrivint de les seves característiques morfològiques externes i les seves aptituds productives.
 • Conèixer les parts dels diferents aparells i òrgans dels animals i el seu funcionament tenint en compte que formen un tot integrat.
 • Conèixer la composició i el valor nutritiu dels aliments, així com les necessitats nutritives dels animals segons la fase productiva.
 • Descriure la reproducció dels animals, considerant els seus fonaments biològics i les tècniques associades.
 • Analitzar el concepte de malaltia i les causes que l'originen. Classificar les patologies més comunes que afecten els animals i conèixer la influència que tenen sobre ells.
 • Caracteritzar els allotjaments ramaders, relacionant-los amb la fase productiva dels animals i l'espècie de destí.
 • Identificar els diferents productes animals, descrivint les seves característiques i les bases fisiològiques de la producció.
Continguts

El curs està estructurat pels següents temes i cada estudiant seleccionarà l’itinerari de la seva espècie animal.

 • Tema 0: Introducció, etnologia, anatomia i fisiologia animal
  • Concepte de ramaderia
  • Conducta animal
  • Caràcters d'explotació
  • Morfologia
  • Zoometria
  • Cronometria
  • Etnologia
 • Tema 1: Alimentació del bestiar
  • Controla l’alimentació del teu bestiar avícola
  • Controla l’alimentació del teu bestiar boví
  • Controla l’alimentació del teu bestiar porcí
  • Controla l’alimentació del teu bestiar cunícola
  • Controla l’alimentació dels teus petits remugants
  • Controla l’alimentació del teu bestiar equí
 • Tema 2: Reproducció animal
  • Gestiona adequadament la reproducció de les aus
  • Gestiona adequadament la reproducció bovina
  • Gestiona adequadament la reproducció porcina
  • Gestiona adequadament la reproducció dels petits remugants
  • Gestiona adequadament la reproducció cunícola
  • Gestiona adequadament la reproducció equina
 • Tema 3: Sanitat animal
  • Optimitza l’estat sanitari de la teva explotació avícola
  • Optimitza l’estat sanitari de la teva explotació bovina
  • Optimitza l’estat sanitari de la teva explotació porcina
  • Optimitza l’estat sanitari de la teva explotació de petits remugants
  • Optimitza l’estat sanitari de la teva explotació cunícola
  • Optimitza l’estat sanitari de la teva explotació equina
 • Tema 4: Allotjaments ramaders
  • Allotjaments ramaders per a les aus
  • Allotjaments ramaders per a bovins
  • Allotjaments ramaders per a porcs
  • Allotjaments ramaders pels petits remugants
  • Allotjaments ramaders per als cavalls
 • Tema 5: Producció ramadera
  • Producció de carn (avícola, porcí, boví, petits remugants, conills i cavalls)
  • Producció de llet (boví, petits remugants)
  • Producció d’ous
  • Producció de mel
Durada
87 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 65,00 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat