QUALITAT AGROALIMENTARIA
Qualitat agroalimentària
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest és un curs obert i adreçat a persones del sector.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius

Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:

 • Els factors que determinen la qualitat del producte.
 • La normativa aplicable al producte.
 • La informació obligatòria mínima i tota aquella que sigui rellevant per elaborar la fitxa tècnica i l’etiqueta d’acord amb les característiques pròpies del producte.
 • Els requisits normatius de l’etiquetatge, generals i específics.
 • Les directius i els requisits mínims per implantar un sistema d’autocontrol de la qualitat.
 • Conèixer i valorar els proveïdors i els seus subministraments.
 • Elaborar un Pla de Control de Qualitat de Proveïdors i procés productiu i definir: Què controlem? Com ho controlem? Quan ho controlem?
 • Conèixer els requisits normatius verticals i horitzontals sobre la qualitat dels subministraments i els nostres processos.
 • Posseir fitxes tècniques actualitzades dels subministraments amb totes les especificacions i la informació mínima obligatòria que permetin fer-ne un ús adequat.
 • Registrar totes les accions i comprovacions establertes al pla de control.
 • Conèixer bé els processos productius i la manera de controlar-los
 • Dissenyar i utilitzar fitxes o ordres de producció amb instruccions de treball ben definides.
Continguts

Els continguts del curs són els següents:

Píndoles:

 • Píndola 1. QUÈ ÉS I PER QUÈ CAL UN SISTEMA D’AUTOCONTROL DE LA QUALITAT.
  • I.   Què determina la qualitat en un aliment?
  • II.  Qualitat i normativa
  • III. Dissenya l’etiquetatge del teu producte
  • IV. Desenvolupa i implanta el Pla de Control de Qualitat
 • Píndola 2. CONTROLA LA QUALITAT DE PROVEÏDORS I SUBMINISTRAMENTS.
  • I.  Tipus de subministraments i com afecten al producte
  • II.  Subministraments i compliment normatiu
  • III. Control de proveïdors
  • IV. Fitxes tècniques dels productes subministrats
 • Píndola 3. CONTROLA LA QUALITAT DEL PROCÉS PRODUCTIU.
  • I.   Control de la variabilitat del procés
  • II.  Control de processos i aparells utilitzats
  • III. Registre de producció i traçabilitat
  • IV. Compliment normatiu
 • Píndola 4. CONTROLA LA QUALITAT DEL PRODUCTE ACABAT.
  • I.   Les fitxes tècniques o d’especificacions/li>
  • II.  Control de l’etiquetatge i normativa
  • III. Control del contingut efectiu dels aliments envasats
  • IV. Tractament de no conformitats
  • V.   Formació de treballadors
Durada
20 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 32 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat