SECTOR HORTA
Bases de la producció hortícola ecològica
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest és un curs obert i adreçat a persones del sector i a persones que es volen iniciar en aquest tipus de producció i que volen obtenir productes hortícoles ecològics utilitzant tècniques que millorin la biodiversitat, la fertilitat del sòl i la qualitat dels productes.

El curs es desenvolupa a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on hi ha disponibles els continguts, les activitats del curs i materials complementaris. Els participants comptaran amb un tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.

Aquest curs es complementa amb el curs a distància “Maneig del sòl i del planter en horticultura ecològica” de 50 hores.
Objectius
 • Saber identificar les principals plagues, malalties i plantes arvenses dels horts i com controlar la seva incidència mitjançant tècniques compatibles amb la producció ecològica.
 • Conèixer i optimitzar l’ús de fertilitzants i condicionadors de sòl utilitzats en producció ecològica.
 • Aplicar criteris tècnics per a elegir l’orientació productiva, les tècniques de cultiu, la planificació de les collites i l’organització de la postcollita.
 • Introduir les rotacions, les associacions de cultiu i els adobs en verd com a elements de millora de la fertilitat del sòl.
  Continguts

  El curs s’estructura en quatre apartats i els continguts es mostren en setze píndoles formatives específiques:

  Gestiona la vegetació arvense

  • Coneix les plantes arvenses que creixen al teu hort
  • Controla l'aparició de plantes arvenses al teu hort

  Cuida la salut del teu hort

  • Identifica les principals plagues dels cultius hortícoles
  • Identifica les principals malalties i fisiopaties dels cultius hortícoles
  • Identifica els enemics naturals de les plagues
  • Aplica estratègies de prevenció envers malalties i plagues
  • Aplica estratègies de control biològic envers malalties i plagues
  • Afavoreix els enemics naturals de les plagues: Infraestructures ecològiques
  • Mostreja els cultius hortícoles i decideix si cal intervenir
  • Selecciona els mètodes de control més adients

  Organitza la teva producció

  • Inicia un projecte hortícola
  • Organitza la collita i postcollita del teu hort
  • Gestiona la biodiversitat cultivada

  Gestiona la fertilització del teu hort

  • Coneix els fertilitzants i condicionadors del sòl en agricultura ecològica
  • Optimitza la fertilització dels cultius hortícoles ecològics
  • Introdueix els adobs verds a la teva rotació
  Durada
  60 h
  Cost de la inscripció
  Preu públic: 65 €*

  *ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
  Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
  Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

  Acreditació
  Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà un certificat per correu electrònic que acreditarà la seva formació.
  Coordinació i informació

  Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

  • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
  • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
  • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

  Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

  Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat