SECTOR ALIMENTARI
Prevenció i reducció del malbaratament alimentari
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest és un curs obert i adreçat a persones del sector.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius

Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:

 • Desenvolupar el seu propi Pla de Prevenció i Reducció de les Pèrdues i el Malbaratament Alimentari (PPRPMA). Alinear-los amb els objectius estratègic empresarials i, si s’escau, integrar-los amb el sistema d’autocontrol de la qualitat de l’empresa d’acord amb la Llei 3/2020 de l’11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris
 • Saber reduir, mesurar i informar anualment sobre la quantificació de les pèrdues i el malbaratament alimentaris
 • Comptabilitzar els productes alimentaris que es destinin a la distribució gratuïta o a l’alimentació animal
 • Adoptar les mesures pertinents per aplicar a les PMA la jerarquia de prioritats d’ús
 • Evitar les actuacions orientades a deixar els aliments en condicions no aptes per al consum o la valorització
  Continguts

  Els continguts del curs són els següents:

  • Píndola 1. LA SOLUCIÓ COMENÇA PER TU
  • Píndola 2. DEFINIR ELS OBJECTIUS ESTRATÈGICS DELS PPRPMA
  • Píndola 3. DESIGNAR UN EQUIP DE TREBALL I/O UNA PERSONA RESPONSABLE
  • Píndola 4. DESCRIURE ELS FLUXOS DEL PROCÉS PRODUCTIU.
  • Píndola 5. QUANTIFICA LES PÈRDUES PER MALBARATAMENT ALIMENTARI.
  • Píndola 6. ANALITZAR LES CAUSES I DEFINEIX ACCIONS DE PREVENCIÓ I REDUCCIÓ
  • Píndola 7. IDENTIFICAR ELS PUNTS CRÍTICS I DEFINEIX UNES MESURES CORRECTORES
  • Píndola 8. FORMAR AL PERSONAL
  • Píndola 9. DESENVOLUPAR UN SISTEMA DE SEGUIMENT, DOCUMENTACIÓ I REGISTRE
  • Píndola 10. COMUNICAR ELS RESULTATS ASSOLITS
  • Píndola 11. VERIFICAR I ACTUALITZAR EL PPRPMA
  Durada
  20 h
  Cost de la inscripció
  Preu públic: 32 €*

  *ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
  Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
  Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

  Acreditació
  Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà un certificat per correu electrònic que acreditarà la seva formació.
  Coordinació i informació

  Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

  • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
  • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
  • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

  Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

  Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat