Gestió de l’entorn laboral
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
El curs de Gestió de l’entorn laboral conforma un paquet de formació que dóna els coneixements bàsics i indispensables de tots aquells temes que poden interferir en l’empresa i el seu entorn. Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran per correu electrònic.
Objectius
Es pretén que en finalitzar aquest bloc, els estudiants puguin: • Conèixer el paper del líder i els diferents estils de lideratge. • Ésser conscient de la importància d’adaptar-se a l’equip de treball per definir objectius i obtenir resultats. • Reconèixer l’actitud i reacció davant del canvi. • Identificar les principals causes de resistència al canvi. • Conèixer les estratègies i recursos que s’ha d’utilitzar per vèncer la resistència al canvi. • Definir les necessitats de personal de l’empresa, i concretar-les en un organigrama funcional i jeràrquic. • Establir un pla d’incentivació, motivació, reconeixement i formació del personal. • Conèixer la normativa laboral que afecta l’activitat empresarial.
Continguts

El curs està estructurat en tres píndoles:

Píndola 1: Lideratge, impacte i influència.
Píndola 2: Obertura i adaptació als canvis.
Píndola 3: El pla de recursos humans

Durada
24 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 32 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

  • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
  • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
  • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat