ECOSISTEMES
Aigua, sòl i fertilització
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest és un curs obert a tothom però està especialment adreçat als alumnes que segueixen un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
 • Conèixer els processos que intervenen en la relació aigua-sòl-planta
 • Calcular els temps de reg del cultiu i l'aportació d'aigua necessària
 • Conèixer la composició mineral i orgànica dels sòls agrícoles
 • Identificar les propietats físiques i fisicoquímiques del sòl, per tal d'interpretar les anàlisis i poder aplicar les esmenes, les pràctiques culturals i els programes de fertilització adients
 • Determinar les necessitats dels nutrients de les plantes per planificar la fertilització equilibrada
 • Identificar les característiques dels principals adobs minerals aplicables a la fertilització dels cultius
 • Identificar les propietats i la composició dels productes orgànics aplicables a la fertilització dels cultius
 • Conèixer els principis ecològics aplicats a l'àmbit agrorural
 • Estudiar els fluxos energètics de l'entorn agrorural
Continguts

El curs està estructurat en quatre temes i el seu contingut és el següent:

 • Tema 1: Determinació de les necessitats hídriques de les espècies vegetals.
  • L’aigua de reg
  • Les necessitats d’aigua dels cultius
  • Mètodes de reg
 • Tema 2: Identificació de sòls.
  • Les característiques físiques dels sòls agrícoles
  • Les característiques físico-químiques del sòl
  • La composició biològica del sòl
  • La presa de mostres i la interpretació d’anàlisi de sòls
 • Tema 3: Caracterització dels fertilitzants.
  • Nutrició de plantes
  • El pla d’adobatge
  • Els fertilitzants minerals
  • Els productes orgànics amb valor fertilitzant
  • Fertirrigació i hidroponia
 • Tema 4: Ecosistemes.
  • Ecologia i ecosistemes
  • Xarxes tròfiques i flux energètic
  • Dinàmica de les poblacions
  • Relació de l’agricultura i la ramaderia amb el medi
Durada
63 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 65 €*

*ORDRE ARP/45/2017, de 24 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació-Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat