MAQUINÀRIA
Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest és un curs obert a tothom, però està especialment adreçat a l'alumnat que segueix un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària.

Tot el curs és a distància via Internet a través del portal RuralCat, a excepció de la sessió presencial pràctica de caràcter obligatori, que es realitzarà en una Escola Agrària del DARP. L’alumnat comptarà amb un tutor que l'acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius

Es pretén que, al finalitzar aquest curs, l'alumnat pugui:

 • Identificar les parts del tractor i manejar els seus elements i mecanismes
 • Manejar el tractor amb eficiència i seguretat
 • Realitzar les operacions bàsiques de manteniment
 • Identificar les avaries més freqüents en maquinària agrícola
 • Avaluar els riscos derivats de l’ús de la maquinària agrícola
 • Entendre les normes de seguretat i recomanacions dels manuals d’utilització de la maquinària agrícola.
Continguts

Els continguts del curs són:

 • Tema 1: Maneig del tractor i màquines motrius
  • El tractor
  • El motor: característiques principals i distribució
  • El sistema d’alimentació
  • El sistema de refrigeració
  • El sistema de greixatge
  • La part elèctrica
  • La transmissió
  • El sistema hidràulic
  • Els pneumàtics: tipus i característiques
  • Els costos d’utilització i estalvi energètic
 • Tema 2: Manteniment del tractor i màquines motrius
  • Interpretació dels manuals tècnics
  • Operacions de manteniment
  • Olis i lubricants
  • Combustibles
  • Detecció i reparació d’avaries
  • Muntatge i desmuntatge d’elements i sistemes
 • Tema 3: Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en les operacions de maneig i manteniment del tractor i màquines motrius
  • Conceptes generals
  • Riscos en el maneig de maquinària
  • Mesures de seguretat i mitjans de prevenció
  • Equips de protecció individual
  • Formació
  • Manteniment
  • Fitxes de seguretat
  • Protecció ambiental

Sessió presencial pràctica (obligatòria):

Aquesta sessió es realitzarà al llarg del curs en una Escola Agrària en la franja horària establerta per cada Escola, normalment de 10:00 h a 14:00 h. L’alumnat podrà escollir realitzar-la en una en les que s’ofereix: Alfarràs, Mas Bové (Constantí), Tàrrega, Santa Coloma de Farners. Si hi ha baixa demanda d’alguna d’aquestes escoles, és possible que hagin d’assistir a una altra Escola Agrària.

Important:

En aquesta sessió pràctica, després de la formació teòrica i pràctica rebuda per part del professorat, l’alumnat caldrà que demostri la seva capacitat de maneig i manteniment del tractor i d’aplicació de les normes de prevenció de riscos laborals corresponents.

Per a la realització d’aquesta sessió és imprescindible que l’alumnat porti el seu propi equip de protecció personal adient a aquesta tasca (granota o roba de treball, calçat de seguretat (puntera reforçada i sola antilliscant) i guants de cuir).

Durada
60 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 65 €*

*ORDRE ARP/45/2017, de 24 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades
Acreditació
Les persones que superin el curs, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació-Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat