MAQUINÀRIA
Maneig i manteniment del tractor i màquines motrius
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest és un curs obert a tothom, però està especialment adreçat als alumnes que segueixen un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària.

Els estudiants faran tot el curs a distància via Internet, a través del portal RuralCat, a excepció de la sessió presencial pràctica de caràcter obligatori, que es realitzarà en una Escola Agrària del DARP. Els estudiants comptaran amb un tutor que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius

Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:

 • Identificar les parts del tractor i manejar els seus elements i mecanismes
 • Manejar el tractor amb eficiència i seguretat
 • Realitzar les operacions bàsiques de manteniment
 • Identificar les avaries més freqüents en maquinària agrícola
 • Avaluar els riscos derivats de l’ús de la maquinària agrícola
 • Entendre les normes de seguretat i recomanacions dels manuals d’utilització de la maquinària agrícola.
Continguts

Els continguts del curs són:

 • Tema 1: Maneig del tractor i màquines motrius
  • El tractor
  • El motor: característiques principals i distribució
  • El sistema d’alimentació
  • El sistema de refrigeració
  • El sistema de greixatge
  • La part elèctrica
  • La transmissió
  • El sistema hidràulic
  • Els pneumàtics: tipus i característiques
  • Els costos d’utilització i estalvi energètic
 • Tema 2: Manteniment del tractor i màquines motrius
  • Interpretació dels manuals tècnics
  • Operacions de manteniment
  • Olis i lubricants
  • Combustibles
  • Detecció i reparació d’avaries
  • Muntatge i desmuntatge d’elements i sistemes
 • Tema 3: Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en les operacions de maneig i manteniment del tractor i màquines motrius
  • Conceptes generals
  • Riscos en el maneig de maquinària
  • Mesures de seguretat i mitjans de prevenció
  • Equips de protecció individual
  • Formació
  • Manteniment
  • Fitxes de seguretat
  • Protecció ambiental

Sessió presencial pràctica (obligatòria):

Aquesta sessió es realitzarà al llarg del curs en una Escola Agrària en la franja horària establerta per cada Escola. L’alumne podrà escollir realitzar-la en una en les que s’ofereix: Alfarràs, Mas Bové (Constantí), Borges Blanques, Tàrrega, Santa Coloma de Farners i Olius (Solsonès). Si hi ha baixa demanda d’alguna d’aquestes escoles, és possible que els alumnes hagin d’assistir a una altra Escola Agrària. Horari: normalment de 9:30-10:00 a 14:00 en Escoles de Mas Bové (Constantí), Borges Blanques, Tàrrega, Santa Coloma de Farners i 16:00 a 20:00 a Olius (Solsonès).

Durada
60 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 65 €*

*ORDRE ARP/45/2017, de 24 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades
Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació-Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat

Observació important!

L’alumne inscrit en aquest curs ha de ser conscient que en aquesta sessió presencial, després de la formació teòrica i pràctica rebuda per part del professor, caldrà que demostri la seva capacitat de maneig i manteniment del tractor, per si mateix, i que li caldrà respectar les normes de prevenció de riscos laborals corresponents.

Important: per a la realització d’aquesta sessió es imprescindible que l’alumne porti el seu propi equip de protecció personal adient a aquesta tasca (granota o roba de treball, calçat de seguretat (puntera reforçada i sola antilliscant) i guants de cuir).