PAE AGRICULTURA
Curs bàsic de producció agrària ecològica. Produccions agropecuàries
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest curs ofereix les bases de la producció agrària ecològica, relacionant- les amb unes tècniques agràries i estratègies de maneig que permetin produir aliments de qualitat i sans i que afavoreixin la salut dels agroecosistemes en tots els seus aspectes.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. També disposaran d'un manual tècnic que rebran per correu postal.

Les visites tècniques que formen part del programa del curs, no són requisit indispensable per a obtenir el certificat del curs.

Els estudiants comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius

Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:

 • Prendre consciència de la incidència que tenen les intervencions de l'agricultor en el procés productiu sobre l'equilibri natural.
 • Tenir criteris per utilitzar recursos i mecanismes de regulació natural que preservin la diversitat de l'ecosistema i que garanteixin, al mateix temps, la qualitat i la sanitat dels productes obtinguts.
 • Conèixer les aportacions diferenciadores de la producció ecològica.
 • Estar assabentat de la normativa i línies d'ajut relatives al sistema de producció agrària ecològica.
 • Tenir criteris de màrqueting i comercialització per a la venda de productes ecològics.
 • Conèixer els aspectes tècnics relacionats amb les diferents espècies ramaderes: maneig dels animals, instal·lacions, alimentació, mesures sanitàries, etc.
Continguts

El curs està estructurat en tres mòduls i visites tècniques. El seu contingut és el següent.

Mòdul 1. Aspectes generals de la producció agrària ecològica

 1. Arguments i motivació de la producció agrària ecològica
 2. Entorn de la producció agrària ecològica
 3. La producció agrària ecològica en l'actualitat
 4. Normativa i certificació
 5. Comercialització de productes ecològics
 6. Ajuts institucionals per a la producció ecològica i la reconversió

Mòdul 2. Bases científiques i tècniques de la PAE

 1. Definició i anàlisi de l'agroecosistema
 2. Prevenció i control de plagues i malalties
 3. Mantenir i restaurar la fertilitat del sòl
 4. Rotacions i associacions. Bases generals
 5. Les adventícies
 6. Per saber-ne més sobre la PAE

Mòdul 3. Produccions agropecuàries

 1. Integració agrícola i ramadera
 2. Conceptes bàsics del maneig zootècnic i reproductiu
 3. Conceptes bàsics de les instal·lacions
 4. Conceptes bàsics de l'alimentació
 5. Conceptes bàsics de la sanitat i els mètodes de prevenció de paràsits i malalties
 6. Aspectes tècnics de la producció de boví de carn
 7. Aspectes tècnics de la producció de boví de llet
 8. Aspectes tècnics de la producció d'oví i cabrum de carn
 9. Aspectes tècnics de la producció d'oví i cabrum de llet
 10. Aspectes tècnics de la producció porcina ecològica
 11. Aspectes tècnics de l'avicultura de posta
 12. Aspectes tècnics de la producció avícola de carn
 13. Aspectes tècnics d'apicultura
 14. Compliment dels registres mínims de control
Durada
60h
Cost de la inscripció
Preu públic: 65 €*

*ORDRE ARP/45/2017, de 24 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.

Aquest curs és vàlid per acreditar el requisit de formació quan es sol·licita un ajut agroambiental en producció ecològica.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació-Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat