FITOSANITARIS QUALIFICAT
Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre l'ús i la manipulació de productes fitosanitaris, que permet, alhora, obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell qualificat que exigeix la normativa vigent (ORDRE AAM/152/2013, de 28 de juny).

Els estudiants faran tot el curs a distància (a excepció de la sessió presencial final), via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. També disposaran d'un manual tècnic que rebran per correu postal.

Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic. Al finalitzar el curs es farà una sessió presencial de caràcter obligatori, en la qual es duran a terme una pràctica de regulació de la maquinària de tractaments i l'examen final.
Objectius
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
 • Analitzar els principals mètodes de control de plagues, malalties i males herbes que es poden emprar en l'actualitat.
 • Conèixer les propietats i formes d'actuació dels productes fitosanitaris amb l'objectiu de millorar l'eficàcia en la seva aplicació i evitar possibles riscos i efectes no desitjats en altres organismes, així com l'aparició de resistències.
 • Conèixer els factors que determinen l'eficàcia i l'eficiència d'un tractament.
 • Adquirir els criteris necessaris per realitzar una pràctica fitosanitària correcta.
 • Adonar-se de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i/o aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d'altres persones, com també per a la conservació del medi ambient.
 • Conèixer els requeriments legals de les activitats que comporten el transport i/o l'emmagatzematge de productes fitosanitaris.
 • Assolir els coneixements que permetin superar la prova per l'obtenció del carnet de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, nivell qualificat.
Continguts

El curs està estructurat en:

A- Part teòrica repartit en 17 temes que formen 5 mòduls o temàtiques amb els següents continguts:

 • Mòdul 1: Enemics dels cultius i mètodes de control.
  • 1. Les plagues dels cultius
  • 2. Les malalties dels cultius.
  • 3. Les males herbes dels cultius.
  • 4. La protecció dels cultius contra els organismes nocius.
 • Mòdul 2: Tractaments, mètodes i equips d’aplicació.
  • 5. Els productes fitosanitaris. Conceptes generals.
  • 6.Classificació dels productes fitosanitaris.
  • 7.L'etiqueta dels envasos dels productes fitosanitaris i la fitxa de dades de seguretat.
  • 8.Riscos agroambientals derivats de la utilització de productes fitosanitaris.
 • Mòdul 3: Productes fitosanitaris.
  • 9. Tractaments amb productes fitosanitaris. Mètodes d'aplicació.
  • 10. Equips de tractament.
  • 11. Revisió, manteniment, inspecció i regulació dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris.
 • Mòdul 4: riscos i mesures de prevenció en l’aplicació i Manipulació de productes fitosanitaris per al medi Ambient.
  • 12. Normatives de referència per al sector agrícola.
  • 13. Transport, emmagatzematge i comercialització de productes fitosanitaris.
  • 14. Maneig i aplicació de productes fitosanitaris.
 • Mòdul 5: riscos i mesures de prevenció en l’aplicació i Manipulació de productes fitosanitaris per a les persones.
  • 15. Perillositat dels productes per a la salut.
  • 16. Mesures preventives de caràcter general per disminuir els riscos per a la salut
  • 17. Protecció personal.

B- Part pràctica presencial: pràctica de regulació de la maquinària de tractaments i identificació d’EPIs.

C- Examen final al finalitzar la sessió pràctica.

La sessió pràctica i l’examen final es realitza l’última setmana de curs dins d’una franja horària establerta per cada Escola (normalment de 09.00 a 14.00h). L’alumne podrà escollir realitzar-ho en una de les Escoles Agràries on s’ofereix la sessió pràctica del curs: Mas Bové (Constantí), Alfarràs, Empordà (Monells) i Tàrrega. Si hi ha alta o molt baixa demanda d’alguna d’aquestes escoles, és possible que els alumnes hagin d’assistir a una altra Escola Agrària.

Durada
60 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 85 € *

*ORDRE ARP/45/2017, de 24 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades
Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació-Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat