FITOSANITARIS QUALIFICAT
QUALIFICAT. Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest curs ofereix una formació general i específica sobre l'ús i la manipulació de productes fitosanitaris, que permet, alhora, obtenir el carnet de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris de nivell qualificat que exigeix la normativa vigent (DECRET 61/2015, de 28 d’abril).

Els estudiants faran tot el curs a distància (a excepció de la sessió presencial final), via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs.

Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic. Al finalitzar el curs es farà una sessió presencial de caràcter obligatori, en la qual es duran a terme una pràctica de regulació de la maquinària de tractaments i l'examen final.
Objectius
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
 • Analitzar els principals mètodes de control de plagues, malalties i males herbes que es poden emprar en l'actualitat.
 • Conèixer les propietats i formes d'actuació dels productes fitosanitaris amb l'objectiu de millorar l'eficàcia en la seva aplicació i evitar possibles riscos i efectes no desitjats en altres organismes, així com l'aparició de resistències.
 • Conèixer els factors que determinen l'eficàcia i l'eficiència d'un tractament.
 • Adquirir els criteris necessaris per realitzar una pràctica fitosanitària correcta.
 • Adonar-se de les conseqüències que pot comportar una incorrecta manipulació i/o aplicació dels productes fitosanitaris, tant per a la pròpia salut com per a la d'altres persones, com també per a la conservació del medi ambient.
 • Conèixer els requeriments legals de les activitats que comporten el transport i/o l'emmagatzematge de productes fitosanitaris.
 • Assolir els coneixements que permetin superar la prova per l'obtenció del carnet de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, nivell qualificat.
Continguts

El curs està estructurat en:

 

 • Part teòrica repartit en 21 temes que formen 6 mòduls o temàtiques amb els següents continguts: 

 

Mòdul 1. Plagues, malalties i flora adventícia. La seva gestió en agricultura.

TEMA 1: Les plagues dels cultius

TEMA 2: Les malalties dels cultius

TEMA 3: La flora adventícia dels cultius

TEMA 4: Els mètodes de protecció dels cultius

TEMA 5: Estratègies i tècniques per a la gestió integrada de plagues

TEMA 6: La producció agrària integrada i la producció agrària ecològica

Mòdul 2. Els productes fitosanitaris.

TEMA 1: Els productes fitosanitaris. Conceptes generals

TEMA 2: Classificació dels productes fitosanitaris

TEMA 3: El registre dels productes fitosanitaris

Mòdul 3. La manipulació i la gestió dels productes fitosanitaris

TEMA 1: La compra, el transport i l’emmagatzematge de productes fitosanitaris

TEMA 2: La manipulació i aplicació de productes fitosanitaris

TEMA 3: La gestió dels residus de productes fitosanitaris

TEMA 4: Els riscos agroambientals derivats de la utilització de productes fitosanitaris

Mòdul 4. La maquinària per a l'aplicació de productes fitosanitaris i la seva utilització

TEMA 1: Els mètodes d’aplicació dels productes fitosanitaris

TEMA 2: Els equips de tractaments fitosanitaris

TEMA 3: La revisió, el manteniment, la regulació i les inspeccions periòdiques dels equips d’aplicació

Mòdul 5. La salut i els riscos laborals.

TEMA 1: La perillositat dels productes fitosanitaris per a la salut de les persones

TEMA 2: La prevenció i la protecció de les persones contra els riscos dels productes fitosanitaris

TEMA 3: La relació treball i salut. Normativa sobre prevenció de riscos laborals

Mòdul 6 :  Els aspectes normatius

TEMA 1: Els principis de la traçabilitat

TEMA 2: La normativa de la Seguretat Social per al sector agrari

 

B- Part pràctica presencial: pràctica de regulació de la maquinària de tractaments i identificació d’EPIs.

C- Examen final al finalitzar la sessió pràctica.

La sessió pràctica i l’examen final es realitza l’última setmana de curs dins d’una franja horària establerta per cada Escola (normalment de 09.00 a 14.00h). L’alumne podrà escollir realitzar-ho en una de les Escoles Agràries on s’ofereix la sessió pràctica del curs: Mas Bové (Constantí), Alfarràs, Empordà (Monells) i Tàrrega. Si hi ha alta o molt baixa demanda d’alguna d’aquestes escoles, és possible que els alumnes hagin d’assistir a una altra Escola Agrària.

Durada
60 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 85 € *

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades
Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat