TOPOGRAFIA
Topografia
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest és un curs obert però està especialment adreçat als alumnes que estan seguint un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
 • Identificar els elements d'un plànol topogràfic
 • Calcular distàncies entre punts d'un plànol topogràfic
 • Calcular pendents
 • Realitzar un croquis d'una parcel·la
 • Dibuixar un plànol topogràfic a partir de les coordenades polars i les seves cotes.
Continguts

Els continguts del curs són:

 • Tema 1: Interpretació de mapes atmosfèrics
  • Concepte de Topografia i Agrimensura
  • Paràmetres topogràfics observables
  • Representació dels paràmetres observables
  • Unitats de mesura en topografia
  • Plànols, mapes, ortofotomapes i croquis
  • Sistemes de representació en topografia
  • Elements d’un plànol topogràfic
  • Representacions planes de la Terra
 • Tema 2: Elaboració de croquis i plànols
  • Treball de camp
  • Treball de gabinet
  • Eines informàtiques
Durada
18 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 32 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades
Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat