PRODUCCIÓ AGROPECUÀRIA
Fonaments zootècnics I
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest és un curs obert però està especialment adreçat als alumnes que estan seguint un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius
 • Identificar les races de mamífers i les aus d'interès en ramaderia, descrivint de les seves característiques morfològiques externes i les seves aptituds productives.
 • Conèixer les parts dels diferents aparells i òrgans dels animals i el seu funcionament tenint en compte que formen un tot integrat.
 • Conèixer la composició i el valor nutritiu dels aliments, així com les necessitats nutritives dels animals segons la fase productiva.
 • Descriure la reproducció dels animals, considerant els seus fonaments biològics i les tècniques associades.
Continguts

Els continguts del curs venen determinats pels que tenen les corresponents unitats formatives del mòdul 2 de “Fonaments zootècnics” del cicle formatiu de grau mitjà de producció agropecuària.

 • Tema 1: Etnologia, anatomia i fisiologia
  • Etnologia
   • L’exterior dels animals i l’aptitud productiva
   • Classificació dels animals
   • Regions externes dels animals
   • Zoometria
   • Cronometria
   • Identificació animal
   • Races
  • Anatomia i fisiologia
   • L’aparell locomotor
   • Els aploms
   • L’aparell digestiu dels monogàstrics, remugants i aus
   • Fisiologia de l’aparell digestiu
   • Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor de la femella
   • Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor del mascle
   • L’aparell reproductor de les aus
   • L’aparell respiratori
   • L’aparell circulatori
   • L’aparell excretor
   • Característiques biològiques de les diferents espècies
 • Tema 2: Alimentació del bestiar
  • Composició química dels aliments
  • Classe d’aliments
  • Aliments concentrats
  • Aprofitament dels aliments per l’organisme animal
  • Necessitats nutritives dels animals
  • Ració
  • Legislació sobre alimentació animal i seguretat alimentària
 • Tema 3: Reproducció animal
  • Pubertat i maduresa sexual entre les diferents espècies
  • Munta natural
  • Inseminació artificial
  • Fecundació i implantació
  • Gestació
  • Part i puerperi. Part normal i distòcic
  • Atencions higienicosanitaris a les mares i les seves cries desprès del part
  • La lactació: el calostre, l’alletament natural i artificial
  • Ovulació, posta, incubació i eclosió
  • Disseny de la documentació tècnica per al control de la reproducció
Durada
42 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 54,00 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació-Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat