Habilitació de veterinaris
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
El RD 993/2014, de 28 de novembre, pel què s'estableix el procediment i els requisits de la certificació veterinària oficial per a l'exportació, fixa els següents conceptes:

Atestació sanitària: Certificació veterinària, realitzada per un agent certificador, del compliment d'alguns o tots els requisits exigits per a una exportació determinada, emesa amb destinació al Servei d'Inspecció Veterinària en Frontera que partint d'ella podrà emetre el certificat veterinari d'exportació corresponent o la declaració de no intervenció.

Agent certificador: Funcionari dels Serveis veterinaris oficials de les comunitats autònomes entre les funcions de les quals figura la realització d'atestacions sanitàries; o, en el seu cas, veterinari autoritzat o habilitat per a la realització d'atestacions sanitàries, amb les limitacions que l'autoritat competent consideri necessàries.

En aplicació de l’esmentat RD, el servei d’Alimentació Animal i Seguretat de la Producció Ramadera podrà habilitar veterinaris/àries per tal que puguin emetre l’atestació sanitària que inclogui el número de precinte dels contenidors a exportar.
Qui pot accedir
Qualsevol veterinari/ària col·legiat/da. Els/les veterinaris/àries hauran d’acreditar la seva condició de Llicenciat/da o Grau en Veterinària en el moment de la inscripció a l’examen.
El RD exclou la possibilitat que els organismes independents de control (empreses certificadores) emetin atestacions sanitàries ja que el seu àmbit d’aplicació, en el marc d’aquest RD, és el de l’exportació de productes destinats a consum humà i, a més, han d’estar acreditades per ENAC. Tanmateix, sí poden estar habilitats/des veterinaris/àries col·legiats/des que treballin per a aquests organismes, a títol personal.
Abast de l’habilitació
Per a emetre atestacions sanitàries per a exportar productes per a alimentació animal o SANDACH (excepte aquells requisits que corresponen a actuacions de control oficial) per a qualsevol establiment ubicat a Catalunya.
Objectius
Els objectius d’aquest temari són entre d’altres:
 • Conèixer les responsabilitats i obligacions dels/de les veterinaris/àries habilitats/des.
 • Conèixer el sistema de certificació per a l’exportació.
 • Saber quins són els conceptes de seguretat alimentària així com les responsabilitats dels operadors en aquest àmbit.
 • Assolir coneixements sobre requisits d’etiquetatge en productes destinats a alimentació animal.
 • Saber quines són les matèries primeres prohibides que no poden ser destinades a alimentació animal, així com les restriccions d’algunes matèries primeres.
 • Conèixer com funciona el registre d’establiments d’alimentació animal i de subproductes animals no destinats a consum humà (SANDACH).
 • Conèixer el sistema d’autocontrols i d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics.
 • Conèixer la normativa referent a SANDACH.
 • Saber com funciona la xarxa d’alertes.
Accés al temari i continguts

Des de l’apartat veterinaris del Ruralcat es pot accedir al temari “Habilitació de veterinaris” que s’estructura en 6 temes i són els següents:

 • Tema 1: la Seguretat Alimentària
 • Tema 2: El sector de l’alimentació animal: requisits i autocontrols
 • Tema 3: L’àmbit dels SANDACH: requisits i autocontrols
 • Tema 4: La xarxa d’alertes
 • Tema 5: Registre d’establiments i control oficial de l’Alimentació Animal
 • Tema 6: Certificació veterinària oficial per al comerç amb països tercers
Durada
Es tracta d’un temari online i per tant la durada per a la seva preparació serà la que requereixi l’estudiant.
Examen

Per tal d'obtenir l'habilitació caldrà que la persona interessada superi un examen multi resposta del contingut del temari. La inscripció a l'examen es farà prèviament des del portal de Ruralcat. Es preveuen dues convocatòries a l'any que poden variar en funció del nombre d'inscrits i de les necessitats.

Cost de la inscripció
Preu públic:0 €*
Habilitació

A les persones que superin l'examen se'ls farà arribar una resolució d'habilitació per a realitzar atestacions sanitàries per a exportar (excepte d'aquells requisits que corresponen a actuacions de control oficial).

Durada de l'habilitació

L'habilitació té vigència mentre la persona habilitada compleixi els requisits establerts a la normativa i no hi hagi cap altra normativa que ho derogui.

Així mateix, la resolució d'habilitació podrà ser revocada si es detecten irregularitats per part del veterinari/ària habilitat/ada en el procediment d'atestació sanitària.