PRODUCCIÓ AGROPECUÀRIA
Fonaments zootècnics II
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest és un curs obert però està especialment adreçat als alumnes que estan seguint un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius
 • Analitzar el concepte de malaltia i les causes que l'originen. Classificar les patologies més comunes que afecten els animals i conèixer la influència que tenen sobre ells.
 • Caracteritzar els allotjaments ramaders, relacionant-los amb la fase productiva dels animals i l'espècie de destí.
 • Identificar els diferents productes animals, descrivint les seves característiques i les bases fisiològiques de la producció.
Continguts

El curs està estructurat en quatre mòduls i es compon d'una introducció, onze temes i visites tècniques:

 • Tema 1: Sanitat animal
  • Classificació de les patologies més comunes
  • Concepte de salut i malaltia
  • Malalties. Classificació. Identificació. Zoonosis
  • Signes i símptomes de les malalties
  • Malalties més comunes a les explotacions ramaderes
  • Higiene i profilaxi a les explotacions ramaderes
  • Tractaments alternatius: homeopatia i fitoteràpia
  • Campanyes de sanejament ramader
  • Qualificació sanitària de les explotacions ramaderes
  • Influència de l’estat sanitari en la producció
 • Tema 2: Allotjaments ramaders
  • Caracterització dels allotjaments ramaders
  • Emplaçament i orientació
  • Materials utilitzats als allotjaments ramaders
  • Parts d’una edificació: fonaments, murs, envans i cobertes
  • Condicions ambientals
  • Instal·lacions per a la cria, recria, engreix, reposició i reproducció
  • Allotjaments per al bestiar porcí
  • Allotjaments per al bestiar boví
  • Allotjaments per al bestiar oví
  • Allotjaments per al bestiar cabrum
  • Allotjaments per a aus i conills
  • Instal·lacions per a l’emmagatzematge i tractament de fems i purins
  • Legalització d’una explotació ramadera
  • Legislació de prevenció de riscos laborals
 • Tema 3: Producció ramadera
  • Classificació de productes ramaders
  • Quantitat i qualitat de la llet. Corba de lactació
  • Llet. Anatomia i fisiologia del braguer
  • Paràmetres d’aptitud càrnia
  • Percentatge de producció d’ous. Qualitat i pes de l’ou
  • Anatomia i fisiologia de les abelles
  • Composició de la mel i altres productes apícoles
  • Traçabilitat i qualitat dels productes
Durada
45 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 54 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació-Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat