SECTOR AGRÍCOLA
El taller
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest és un curs obert a tothom però està especialment adreçat als alumnes que segueixen un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària.

Els estudiants faran tot el curs a distància , a través del portal RuralCat, a excepció de la sessió presencial pràctica de caràcter obligatori, que es realitzarà en una Escola Agrària del DARP. Els estudiants comptaran amb un tutor que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius

Es pretén que al finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:

 • Organitzar el taller de l'explotació justificant la ubicació de les eines i els equips
 • Realitzar les operacions de mecanització bàsica (tallar, foradar, roscar, polir i soldar per arc elèctric) justificant els materials i els mètodes emprats
 • Complir les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció mediambiental relacionats amb la manipulació dels materials, eines, estris i màquines del taller agrari
Continguts

Els continguts del curs són:

 • Tema 1 (NF1): Organització del taller agrícola
  • El taller de l’explotació
  • Eines i equips del taller
  • Operacions de preparació i manteniment dels equips i eines del taller
  • Inventari
 • Tema 2 (NF2): Mecanització bàsica: Serrar, llimar, trepanar, roscar i soldar
  • Mecanització bàsica
   • Serrar
   • Llimar
   • Trepanar
   • Roscar
   • Soldar
   • Parts de la soldadura
 • Tema 3 (NF3): Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental relacionats amb la manipulació de materials, eines, estris i màquines del taller
  • Riscos i causes més freqüents d’accidents en la utilització d’eines i màquines de taller
  • Mitjans de prevenció d’accidents
  • Equips de protecció individual
  • Eliminació de residus

Sessió presencial pràctica (obligatòria):

Aquesta sessió es realitzarà al llarg del curs en una Escola Agrària en la franja horària establerta per cada Escola. L’alumne podrà escollir realitzar-la en una en les que s’ofereix: Alfarràs, Amposta, Borges Blanques, Santa Coloma de Farners i Olius (Solsonès). Si hi ha baixa demanda d’alguna d’aquestes escoles, és possible que els alumnes hagin d’assistir a una altra Escola Agrària. Horari: normalment al matí a totes les escoles, excepte a Olius en horari de tarda

Durada
39 h
Cost de la inscripció
Preu públic: 54 €*

*ORDRE ARP/45/2017, de 24 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades
Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació-Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat

Observació important!

L’alumne inscrit en aquest curs ha de ser conscient que en la sessió presencial, després de la formació teòrica i pràctica rebuda per part del professor, caldrà que demostri la seva capacitat d’efectuar, per si mateix, les operacions de treball de mecanització establertes i que li caldrà respectar les normes de prevenció de riscos laborals corresponents.

Important: per a la realització d’aquesta sessió es imprescindible que l’alumne/a porti el seu propi equip de protecció personal adient a aquesta tasca (granota o roba de treball, calçat de seguretat (puntera reforçada i sola antilliscant), ulleres de protecció i guants de cuir).