SECTOR AGRÍCOLA
El taller
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest és un curs obert però està especialment adreçat als alumnes que estan seguint un itinerari formatiu dins del procés d'incorporació a l'empresa agrària.

Els estudiants faran tot el curs a distància (a excepció de la sessió presencial), via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs; la sessió presencial constarà d'una classe pràctica en una Escola Agrària del DARP. Durant la sessió presencial l'alumne realitzarà pràctiques de maneig d'eines, equipament del taller i mecanització bàsica, respectant les normes de prevenció de riscos laborals. Els estudiants comptaran amb un tutor que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic.
Objectius

Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:

 • Organitzar el taller de l'explotació justificant la ubicació de les eines i els equips
 • Realitzar les operacions de mecanització bàsica (tallar, foradar, roscar, polir i soldar per arc elèctric) justificant els materials i els mètodes emprats
 • Complir les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció mediambiental relacionats amb la manipulació dels materials, eines, estris i màquines del taller agrari
Continguts

Els continguts del curs són:

 • Tema 1 (NF1): Organització del taller agrícola
  • El taller de l’explotació
  • Eines i equips del taller
  • Operacions de preparació i manteniment dels equips i eines del taller
  • Inventari
 • Tema 2 (NF2): Mecanització bàsica: Serrar, llimar, trepanar, roscar i soldar
  • Mecanització bàsica
   • Serrar
   • Llimar
   • Trepanar
   • Roscar
   • Soldar
   • Parts de la soldadura
 • Tema 3 (NF3): Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental relacionats amb la manipulació de materials, eines, estris i màquines del taller
  • Riscos i causes més freqüents d’accidents en la utilització d’eines i màquines de taller
  • Mitjans de prevenció d’accidents
  • Equips de protecció individual
  • Eliminació de residus
 • Sessió presencial
Durada
39 h
Cost de la inscripció
54 €

*Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Places limitades
Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

 • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
 • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
 • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació-Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat

Observació important!

Al tractar-se d’un curs amb un component pràctic obligatori que l’alumnat ha de demostrar en una sessió presencial, recomanem que les persones, que vulgueu en matricular-vos en aquest curs, tingueu la possibilitat d’exercitar les operacions de mecanització (tallar, perforar, roscar, polir i soldar per arc elèctric) amb el vostres mitjans per tal d’assegurar l’avaluació positiva de la part pràctica del curs.