GESTIÓ EMPRESARIAL
Recursos per a la gestió empresarial
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest curs dóna una visió, reduïda i condensada de diversos temes que són convenients que conegui tot empresari i d'altres d'actualitat que envolten l'esdevenir diari d'una empresa. Aquest temes s'amplien amb la visita de diferents pàgines a Internet relacionades amb qüestions d'interès.

Els continguts d'aquest curs poden ser d'utilitat per qualsevol persona que vulgui conèixer l'entorn de l'empresa agrària, per estudiants d'agricultura i ciències afins o per professionals ja establerts en el sector agrari que volen actualitzar els seus coneixements.

Els estudiants faran tot el curs a distància, via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs. Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran per correu electrònic.
Objectius
Es pretén que en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
• Conèixer les diferents classes d'assegurances i distingir les diferents modalitats de contractació en funció del tipus d'assegurança.
• Identificar les característiques bàsiques d'un contracte d'arrendament rústic, conèixer què és un contracte de parceria i saber els drets d'adquisició preferent d'una finca.
• Conèixer el camp d'aplicació del sistema de la Seguretat Social, especialment el sistema especial de treballadors agraris per compte d'altri i el sistema especial de treballadors agraris per compte propi.
• Tenir una idea detallada de les principals obligacions fiscals de l'empresa agrària, incidint amb l'impost de societats, l'IRPF i l'IVA.
• Conèixer el fenomen successori en conjunt, els mecanismes de d'organització de les titularitats i les fases d'adquisició de l'herència.
• Conèixer el funcionament de la llegítima i els mecanismes per protegir-la.
• Repassar els objectius de la Política Agrària Comuna (PAC) i la seva evolució.
• Conèixer com s'estructuren els pagaments directes a les explotacions agràries i les ajudes per promoure una activitat agrària respectuosa amb el medi ambient o per incentivar inversions per fomentar la viabilitat de les explotacions.
• Valorar l'associacionisme com un element clau en la consolidació del concepte d'empresa competitiva.
Continguts

El curs el composen els següents temes:

 

1. Les assegurances agràries.

2. Els contractes de conreu.

3. La Seguretat Social.

4. La fiscalitat agrària.

5. Les successions a l’explotació agrària.

6. Els ajuts a l’explotació agrària.

7. L’associacionisme i les formes societàries.

Durada
21h
Cost de la inscripció
Preu públic: 32 €*

*ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

Acreditació
Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà per correu electrònic un certificat que acreditarà la seva formació.
Coordinació i informació

Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

  • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
  • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
  • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat