SECTOR RAMADER
BIOCIDES. Curs de manipulador i aplicador de biocides d'ús ramader-Complet
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
 
Informació general
Aquest curs ofereix una formació específica sobre l’ús i la manipulació de productes biocides d’ús ramader. S'adreça als/les ramaders/res que manipulin i/o facin tractaments en la pròpia explotació i emprin productes biocides d'ús ramader autoritzats per al seu ús per personal professional i al personal auxiliar que realitzi aquestes mateixes activitats, dins de l’àmbit territorial de Catalunya.

Permet acreditar la seva formació, amb el certificat d’aprofitament del curs, un cop superada una prova d’avaluació, d’acord normativa vigent (ORDRE AAM/329/2014, de 27 d’octubre). Els estudiants faran el curs a distància (excepte l’examen final que és presencial), via Internet, a través del portal RuralCat, on trobaran els continguts i activitats del curs.

Comptaran amb un/a tutor/a que els acompanyarà i farà el seguiment durant tot el seu aprenentatge. Les comunicacions es faran preferentment per correu electrònic. Al finalitzar el curs es farà de forma presencial l'examen final.
Objectius
Es pretén que, en finalitzar aquest curs, els estudiants puguin:
 • Entendre la importància de conèixer la normativa aplicable a la producció de la seva granja, i què comporta el seu incompliment.
 • Conèixer els tipus de plagues més freqüents a l'explotació ramadera i els diferents mètodes i sistemes de control.
 • Conèixer les principals zoonosis existents i el tipus de bestiar que les transmet.
 • Identificar i registrar els diferents productes zoosanitaris que es poden als animals i al seu entorn.
 • Conèixer el Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides (ROESB), quina és la seva finalitat i qui té l'obligació d'estar-hi inscrit.
 • Saber elaborar i aplicar un programa correcte de bioseguretat i higiene a l'explotació.
  Continguts

  Els continguts del curs són els següents:

  A- Part teòrica repartida en 15 temes amb els següents continguts:

  • Tema 1. Introducció: el món ramader i les seves necessitats.
  • Tema 2. Malalties infeccioses i parasitàries del bestiar.
  • Tema 3. Bioseguretat a les explotacions ramaderes i en el transport de bestiar.
  • Tema 4. Plagues de l’entorn ramader i el control integrat de plagues.
  • Tema 5. Productes utilitzats a l’entorn ramader.
  • Tema 6. Productes químics.
  • Tema 7. Biocides d’ús ramader.
  • Tema 8. ROESB. Transport, emmagatzematge, distribució i venda de biocides.
  • Tema 9. Equips i tècniques d’aplicació de biocides.
  • Tema 10. Riscos per a la salut en la manipulació de biocides i equips de protecció individual
  • Tema 11. Seguretat i higiene en la manipulació de biocides i equips de protecció individual
  • Tema 12. Prevenció i primers auxilis.
  • Tema 13. Biocides i medi ambient.
  • Tema 14. Normativa. Infraccions i sancions.
  • Tema 15. Particularitats sectorials. Casos pràctics.

  B- Examen final presencial.

  L’examen final es realitzarà l’última setmana de curs dins d’una franja horària establerta per cada Escola Agrària(normalment en horari de matí). L’alumne podrà escollir realitzar-ho en una de les Escoles Agràries on s’ofereix.

  Durada
  25 h
  Cost de la inscripció
  Preu públic: 52 €*

  *ORDRE ACC/54/2022, de 30 de març, per la qual s’aproven els preus públics de les escoles agràries
  Avís. La renúncia a la matrícula no comporta la devolució de l’import satisfet.
  Decret 277/1999, 28 de setembre, pel qual s’aprova el reglament sobre taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya.

  Places limitades
  Acreditació
  Als estudiants que finalitzin el curs amb èxit, se'ls lliurarà un certificat per correu electrònic que acreditarà la seva formació.
  Coordinació i informació

  Per a inscriure’s als cursos a distància és necessari ser membre de RuralCat.

  • Per registrar-se com a membre s’ha d’emplenar el següent formulari.
  • Un cop enviat el formulari d’alta, es rebrà un correu electrònic per activar el nom d’usuari i la contrasenya d’accés.
  • Qualsevol problema o incidència relacionat amb el registre, s’ha de resoldre a través del correu: cursosrural@ruralcat.net

  Amb el nom d’usuari i la contrasenya es pot accedir a l’àrea de membres de RuralCat des d’on es podrà fer la inscripció als cursos a distància (Formació > Cursos a distància).

  Per a més informació, contactar amb l’Escola Agrària de Mas Bové: 977 343 289 / aecacon.daam@gencat.cat